ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awfully*, -awfully-

awfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. poorly, horribly, badly
English-Thai: HOPE Dictionary
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
English-Thai: Nontri Dictionary
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉิบหาย (adv.) awfully See also: extremely Syn. มาก
เต็มที (adv.) awfully See also: extremely, very Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (adv.) unlawfully See also: illegally, wrongfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง
I'm awfully sorry. I'm afraid I can't help you. I should have remembered the name de Winter.ผมเสียใจด้วยครับ เเต่เกรงว่าผมคงจะช่วยไม่ได้ ผมน่าจะจําชื่อเดอ วินเทอร์ได้
She must've thought I had something awfully contagious.หล่อนคงมีความคิดว่า ฉันคงเป็นโรตติดต่อร้ายแรงบางอย่าง.
I'm awfully sorry, but I do have a prior dinner engagement.ฉันต้องขอโทษแต่ฉันมีนัดตอนอาหารมื้อเย็นแล้ว
Indy, you're acting awfully strange.อินดีที่คุณกำลังทำตัวแปลกชะมัด
I'm awfully sleepy right now.ตอนนี้ ฉันอยากนอนที่สุดเลย
It's a terrible story. She was awfully injured.มันน่ากลัวมาก ดูเธอเจ็บปวดมานานเต็มที
That's awfully nice of you to say that. I'm sure you're not sorry to see us go.นั่นเป็นอย่างมากที่ดีของคุณที่จะบอกว่า ฉันแน่ใจว่าคุณจะไม่เสียใจที่เห็นเราไป
Are you all right? You're awfully pale.คุณสิทธิทั้งหมดหรือไม่ คุณอยู่ที่ซีดชะมัด
We're awfully sorry. You missed it.เสียใจที่เธอพลาดโอกาส
Would you mind awfully if...เจ้าจะเกี่ยงไหม ถ้าหาก
This looks awfully familiar.มันดูคุ้นหูค้นตาพิกล

awfully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, 不亦乐乎 / 不亦樂乎] extremely; awfully

awfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)

awfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉิบหาย[adv.] (chip-hāi) EN: all gone ; nothing left ; awfully FR:
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กรอบเกรียบ[adv.] (krøpkrīep) EN: severely ; awfully FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เหลือร้าย[adv.] (leūarāi) EN: super ; awfully ; terribly FR: terriblement
เป็นบ้า[adv.] (penbā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly ; fantastically FR: terriblement
แสนจะ[adv.] (saēn ja) EN: awfully ; exceedingly FR:
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully FR: à mourir
เต็มกำลัง[adv.] (tem kamlang) EN: awfully ; with all one's strength ; with all one' s might ; at full capacity ; to one's utmost ; as hard as possible FR:
เต็มที[adv.] (temthī) EN: awfully ; very ; extremely ; exceedingly FR:
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
เต็มทน[adv.] (tem thon) EN: utterly ; extremely ; terribly ; inordinately ; awfully ; very FR:
เทียว[adv.] (thīo) EN: very ; really ; awfully ; absolutely FR:
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good ; brilliant ; great ; fantastic ; Great! FR: superbe ; excellent ; suprême ; super
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awfully
Back to top