ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrible*, -terrible-

terrible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrible (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, frightening, fearful Ops. happy, joyful
terrible (adj.) ซึ่งแย่มาก See also: ซึ่งไม่ยอมรับ, ซึ่งไม่เห็นด้วย Syn. unfortunate, disturbing Ops. welcome, attractive
English-Thai: HOPE Dictionary
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
English-Thai: Nontri Dictionary
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนพองสยองเกล้า (adj.) terrible See also: awful, dreadful, horrible Syn. น่ากลัว, สยองขวัญ
สยดสยอง (adj.) terrible See also: awful, dreadful, horrible Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
It was a terrible jobมันเป็นงานที่แย่มาก
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
I have a terrible hangoverฉันเมาค้างอย่างหนัก
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
Terrible weather, isn't it?อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ--
Oh, it's terrible for you. I'm so sorry.มันช่างเลวร้ายกับคุณเหลือเกิน ฉันเสียใจจริงๆ
I know it's a terrible thing to say, sir, but in my opinion, she was scuttled.ผมรู้ว่าฟังดูเเย่ แต่ในความเห็นผม เรือถูกทําให้จมลง
We're fighting against men inflicted with a terrible virus.เรากำลังต่อสู้กับผู้ชาย ลือกับไวรัสที่น่ากลัว
Then you hear that terrible high-pitched screaming.เเล้วก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวน
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย...
She really felt terrible when they kicked her out, but she really deserved it.เธอคงรู้สึกแย่ที่โดนไล่ออก แต่เธอก็สมควรถูกไล่ออก.
OK, he's a terrible risk, but what other choice have we got?เขาคือการเสี่ยงอย่างมาก แต่เรามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ
Someone stole my car! There was an earthquake! A terrible flood!ใครบางคนขโมยรถยนต์ของผม มีแผ่นดินไหว น้ำท่วมน่ากลัว
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
Seriously, I don't see what's so terrible about Colonel Mustard visiting a house of ill fame.จริงๆ แล้วผมไม่คิดว่าที่ผู้พันมัสตาร์ดทำ มันเป็นอะไรที่แย่หรอกนะ

terrible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 惨祸 / 慘禍] terrible tragedy; grave mishap
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, 恐怖] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer

terrible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity
惨状[さんじょう, sanjou] (n) disastrous scene; terrible spectacle; (P)
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P)
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P)
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock

terrible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีวานอันตราย[n. prop.] (Īwān Antarā) EN: Ivan the Terrible FR: Ivan (IV) le Terrible
กาจ[adv.] (kāt) EN: very ; extremely ; terrible FR: très
ไม่เอาไหนเลย[adj.] (mai ao nai ) EN: terrible FR:
ไม่ดี[adj.] (mai dī) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
รถติดมากเลย[n. exp.] (rot tit māk) EN: traffic is terrible FR:
แสนสาหัส[adj.] (saēn sāhat) EN: extreme ; dreadful ; terrible FR:
สภาพแย่[n. exp.] (saphāp yaē) EN: terrible condition FR: état lamentable [m]
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่จริง[X] (yaē jing) EN: damm ; dammit ; how awful ; terrible FR:
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)
อร่อยอย่างยิ่ง[adj.] (arøi yāng y) EN: FR: terriblement bon
ฝุด ๆ = ฝุดๆ[adv.] (fut-fut) EN: extremely FR: extrêmement ; terriblement
หิวจังเลย[v. exp.] (hiū jang lo) EN: FR: avoir terriblement faim
หิวสุด ๆ[v. exp.] (hiū sut-sut) EN: FR: avoir terriblement faim
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
ความน่ากลัว[n.] (khwām nāklū) EN: terribleness FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลือร้าย[adj.] (leūarāi) EN: awful FR: terrible
เหลือร้าย[adv.] (leūarāi) EN: super ; awfully ; terribly FR: terriblement
ไม่ดีนัก[adj.] (mai dī nak) EN: FR: pas terrible
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
เป็นบ้า[adv.] (penbā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly ; fantastically FR: terriblement
สำคัญอย่างยิ่ง[adj.] (samkhan yān) EN: FR: terriblement important ; on ne peut plus important
สวยเป็นบ้า[adj.] (sūay penbā) EN: FR: terriblement belle
สุด ๆ = สุดๆ[adv.] (sut-sut) EN: extremely FR: terriblement
แย่จัง[v. exp.] (yaē jang) EN: that's too bad ; it's too bad FR: c'est terrible
แย่เลย[X] (yaē loēi) EN: that's awful FR: terrible
อย่างที่สุด[adv.] (yāng thīsut) EN: terribly ; extremely ; utterly ; fabulously ; absolutely FR: terriblement ; fabuleusement
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

terrible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news
Schreckenstat {f}terrible act; terrible deed
furchtbar; schrecklich {adj} | furchtbarer | am furchtbarstenterrible | more terrible | most terrible
Schreckensbotschaft {f}terrible news
Teufelszeug {n}terrible stuff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrible
Back to top