ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

startle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *startle*, -startle-

startle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
startle (vi.) สะดุ้ง See also: ้ตกใจ
startle (vt.) ทำให้สะดุ้ง See also: ทำให้ตกใจ
startle out of (phrv.) ทำให้สะดุ้งตื่น See also: ทำให้สะดุ้งตกใจจาก Syn. start out of
English-Thai: HOPE Dictionary
startle(สทาร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดุ้ง (v.) be startled See also: be shocked, be scared, be frightened
หน้าตื่น (v.) look startled See also: look puzzled Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตื่นตระหนก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย
These passageways were made for the king's security... not so you can startle me to death.ช่องทางลับ มีไว้เพื่อความปลอดภัย ไม่ได้มีไว้ให้ข้าตกใจเล่นนะ
Excuse me. Okay. I didn't mean to startle you.โทษนะคะ โอเค ชั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณสะดุ้ง
Didn't mean to startle you.ไม่ได้ตั้งใจให้คุณตกใจ
I'm sorry. I didn't mean to startle you.ขอโทษด้วย ฉันไม่ได้อยากทำให้คุณตกใจ
Did I startle you?ผมทำให้คุณสะดุ้งเหรอ?
I didn't mean to startle you.ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตกใจ
If the man who took michael is there, your presence MIGHT JUST STARTLE HIM.ถ้าคนที่พาตัวไมเคิลไปอยู่ที่นั่น การให้เขาเห็นคุณอยู่ที่นั่นจะทำให้เขาตกใจ
And I hope you see things that startle you.และหวังว่าลูกจะได้พบบางอย่างที่เตือนสติลูก
You don't wanna startle me.ทางที่ดีคุณอย่าทำให้ผมตกใจ
Do you startle easily? That's a sign of menopause.นั่นวิเศษณ์มาก คืนนี้ฉันไปแน่ ..ใช่เลย สุดยอด!
Sorry. Didn't mean to startle you, but you seemed, uh, lost.โทษที ไม่ได้ตั้งใจจะให้ตกใจ

startle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hài, ㄏㄞˋ, 骇 / 駭] astonish; startle
[è, ㄜˋ, 咢] beat a drum; startle
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
[wǔ, ˇ, 怃 / 憮] disappointed; startled
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, 吓一跳 / 嚇一跳] startled; to frighten; scared out of one's skin
[è, ㄜˋ, 愕] startled
[jù, ㄐㄩˋ, 瞿] startled
惊马[jīng mǎ, ㄐㄧㄥ ㄇㄚˇ, 惊马 / 驚馬] startled horse
惊呆[jīng dāi, ㄐㄧㄥ ㄉㄞ, 惊呆 / 驚呆] stupefied; startled

startle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise
ぎくり[, gikuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (with a) start; (vs) (2) to be startled
ぎょっと[, gyotto] (adv,n,vs) (on-mim) being startled; (P)
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation
脅かす(P);嚇かす;威かす[おどかす, odokasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おびやかす) to threaten; to menace; (2) to startle; to surprise; (P)
驚懼[きょうく, kyouku] (n,vs) (arch) being startled
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled

startle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook ; scare ; terrify ; startle FR: effrayer
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้ตกใจ[v. exp.] (khī tokjai) EN: be easily startled FR:
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
หน้าตื่น[v.] (nāteūn) EN: look startled FR:
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งเฮือก[v. exp.] (sadung heūa) EN: be taken aback ; be taken by surprise ; be startled FR:
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า startle
Back to top