ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fright-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fright, *fright*,

-fright- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A charming woman, Mr. Hagen. Although she gave me quite a fright for a moment there.เสน่ห์เธอแรงมาก คุณเฮเก้น ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันกลัวว่า
All performers get stage fright but hers is... quite crippling.นักแสดงทุกคนตื่นเวทีนะ แต่กรณีของเธอ... เข้าขั้นมือไม้อ่อน
You gave me a fright there.คุณทำให้ผมตกใจเลยล่ะ
#Your dick suffer from stage fright #จ้อนแกเจ็บปวดจากความน่าเกลียด
Maybe we can have a fright nightบางทีเราน่าจะจัดค่ำคืนสยองขวัญนะ
I'm asking the questions here, fright night.ฉันเป็นคนตั้งคำถาม เจ้าคืนสยอง
Welcome to Fright Night.ขอต้อนรับสู่ Fright Night
Welcome to Fright Night, for real!ขอต้อนรับสู่ Fright Night แบบของจริง
Marie Osmond, Adora Belle Freida Fright Doll.มาร์รี่ ออสมอนด์ อะโดร่า เบลล์ ฟรีด้า ตุ๊กตาน่ากลัว
Hi. Yes. I'm callin' to order the Marie Osmond Adora Belle Freida Fright Doll.หวัดดี ฉันโทรมาสั่งซื้อตุ๊กตา แมรี่ ออสมอนด์ อะโดร่า เบลล์ ฟรีด้
Please, fright depends on an element of surprise.นี่นะ ความกลัวเกิดจากการเซอร์ไพรส์
Give him a fright so he never takes my car again!ให้เขาตกใจ ดังนั้นเขาจึงไม่เคยใช้รถของฉันอีกครั้ง!

-fright- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)

-fright- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror
畏怖[いふ, ifu] (n,vs) awe; fear; fright
舞台負け[ぶたいまけ, butaimake] (n) stage fright

-fright- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความตื่นตระหนก[n. exp.] (khwām teūn ) EN: fright FR:
ความตกใจ[n.] (khwām tokja) EN: fright ; fear FR: peur [f]
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
เกิดความกลัวขึ้นฉับพลันทันที[xp] (koēt khwām ) EN: take fright FR: prendre peur
อกสั่นขวัญหาย[v.] (oksankhwanh) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
อกสั่นขวัญแขวน[v.] (oksankhwank) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
ปอด[v.] (pøt) EN: fear ; tremble with fright FR: avoir peur ; trembler de peur
ประหม่า[v.] (pramā) EN: feel bashful ; be nervous ; have stage fright ; have buck fever FR:
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
ตระหนกตกใจ[v. exp.] (tranok tokj) EN: be alarmed ; take fright FR: prendre peur

-fright- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidenangst {f}mortal fright

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fright-
Back to top