ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appealing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appealing*, -appealing-

appealing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appealing (adj.) ที่ดึงดูดความสนใจ
appealingly (adv.) อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด Syn. charmingly
appealingness (n.) เสน่ห์ See also: ความเย้ายวนใจ Syn. appeal
appealingness (n.) เสน่ห์ Syn. appeal
English-Thai: HOPE Dictionary
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't imagine you're appealing to anybody.ฉันไม่คิดว่า คุณจะไปขออุทธรณ์ต่อใคร ๆ ได้
I am a very appealing person.ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด
I'm already appealing your case.ผมบอกคุณแล้วว่าอย่ามายุ่ง...
You con cameron By appealing To her humanity.เธอหลอกคาเมรอนให้ดูหมือนว่า มีมนุษยธรรม
I could try appealing to the school but I don't think they'll let you go.ฉันจะยื่นคำร้องกับมหาวิทยาลัยให้ก็ได้นะ แต่ทางมหาวิทยาลัยคงไม่เอานายไว้จริง ๆ
I'm underground. That's appealing to you?ฉันมันพวกใต้ดินนั่นใช่ไหมที่เธอชอบเจอชั้น
You're gonna go downhill appealing to my ego, friend.คุณจะลงจากเขาไป เพื่อร้องทุกข์ถึงความเห็นแก่ตัวของผมก็ได้นะ เพื่อน
Now that's got to be appealing to whoever who put out this hit.นั่นแหละสิ่งที่สวยงามที่จะเกิดขึ้น
Don't waste your time appealing to Blair. We don't listen to her anymore.เอาผ้าพันคออุบาทว์ๆนั่นออกเถอะ เพเนโลพี
Yearning, striving to be accepted, But then... there's this appealing counter note Of sincerity and optimism.แรงปรารถนา ความพยายาม เพื่อให้ถูกยอมรับ แต่แล้ว... มีแรงต้านที่ดึงดูดความบริสุทธ์ ไร้เดียงสา
Go make us appealing on every level.ทำให้พวกเราดูน่าสนใจในทุกระดับ
Like appealing the 15-month ban that's tying my hands.อย่างเช่นอะไร อย่างเช่นอุธรณ์เรื่องคำสั่งห้าม 15 เดือน ที่นัดมือฉันอยู่ไง

appealing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗向き[ぞくむき, zokumuki] (n,adj-no) appealing to the public; popular
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting

appealing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงดูด[adj.] (deungdūt) EN: attracted ; drew ; attractive ; appealing FR:
ดึงดูดจิตใจ[adj.] (deungdūt ji) EN: appealing FR:
น่าพิสมัย[adj.] (nāphitsamai) EN: appealing ; lovely ; attractive FR:
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าสนใจ[adj.] (nā sonjai) EN: interesting ; appealing FR: intéressant ; digne d'intérêt
ถูกชะตา[adj.] (thūkchatā) EN: appealing ; attractive FR: attirant
วิงวอน[adj.] (wingwøn) EN: imploring ; appealing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appealing
Back to top