ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก๋

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก๋*, -เก๋-

เก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก (adj.) mischievous See also: idle Syn. เกเร
เก (v.) cripple See also: disable, twist, distort Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง Ops. ตรง
เก (adj.) fake See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus Syn. ปลอม, เทียม Ops. จริง, แท้
เก (v.) be pretty See also: be sprucy, be smart, be charming, be attractive, be beautiful
เก (adj.) pretty See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming Syn. โก้เก๋
เก้ๆ กังๆ (adv.) awkwardly See also: clumsily, gawkily Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ
เก๊ก (v.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up Syn. วางท่า, วางมาด
เก๊กซิม (v.) worry See also: be anxious Syn. กลุ้มใจ, ปวดหัว Ops. ดีใจ, สบายใจ
เกกมะเหรก (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง
เกกมะเหรก (n.) ne´er-do-well See also: good-for-nothing, layabout, idler, badly-behaved person, unruly person, delinquent, quarrel-some person Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร
เกกมะเหรกเกเร (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกเรเกตุง
เกกมะเหรกเกเร (v.) misbehave See also: be disobedient, be roguish, be delinquent Syn. เกกมะเหรก, เกเรเกตุง
เกกมะเหรกเกเร (n.) ne´er-do-well See also: good-for-nothing, layabout, idler, badly-behaved person, unruly person, delinquent, quarrel-some person Syn. เกเร
เกกมะเหรกเกเร (adj.) roguish See also: knavish, wayward, trouble-making, unruly, delinquent, misbehaved Syn. เกกมะเหรก, พาลเกเร
เก๊กหน้า (v.) be pretentious See also: be ostentatious
เก้กัง (adv.) unsteadily See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly Syn. เก้ๆ กังๆ
เก่ง (adv.) excellently See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly Syn. สามารถ, รอบรู้
เก็ง (v.) estimate See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา
เก๋ง (n.) house with a Chinese style roof See also: Chinese patterned small house Syn. เก๋งจีน
เก้ง (n.) barking deer Syn. อีเก้ง, ฟาน, กวางจุก
เก๋ง (n.) roof See also: hood, shack, shad Syn. หลังคา
เก่ง (v.) be expert See also: be proficient, be good at, be skilful Syn. สามารถ, รอบรู้
เก่งกล้า (adj.) brave See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
เก่งกล้าสามารถ (adj.) brave See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold Syn. หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
เก้งก้าง (adj.) awkward See also: clumsy, ungainly Syn. โย่งเย่ง, เกะกะ
เก่งกาจ (v.) be brave See also: be courageous Syn. กล้าหาญ, กล้า, เก่งกล้า, แกล้วกล้า
เก็งกำไร (v.) speculate (the profit) See also: estimate, assume the profit, guess, gamble
เก๋งจีน (n.) house with a Chinese style roof See also: Chinese patterned small house
เก๋งพั้ง (n.) upper deck See also: living quarters Syn. สำปั้น
เก่งแต่ปาก (v.) brag See also: talk big, boast, swagger, vaunt, know only how to talk
เก็จ (n.) ornamental glass
เก (n.) gauge See also: meter, measure, scale Syn. มาตร
เกจิอาจารย์ (n.) instructor See also: teacher, expert Syn. อาจารย์
เกณฑ์ (n.) criterion See also: standard, measure, evaluation principle Syn. กฏเกณฑ์, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน
เกณฑ์ (v.) force See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push Syn. กะเกณฑ์, บังคับ
เกณฑ์กำหนด (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. ขีด, พิกัด
เกณฑ์ดี (n.) optimum See also: good level Ops. ขั้นเลว
เกณฑ์ทหาร (v.) conscript (for army service) See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist
เกณฑ์หัด (n.) levying troops for military training See also: drafting people for armed forces training, recruit
เก (n.) Ompok bimaculatus See also: Cryptoperus limpok Syn. ปลาเนื้ออ่อน, ชะโอน, โอน, แดง, นาง, ปีกไก่, น้ำเงิน, หน้าสั้น, สยุมพร
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
association footballเกมฟุตบอล
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
change-gears n.เกียร์รถยนต์
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
epsom saltเกลือแมกนีเซียม ซัลเฟต ใช้ในการย้อมสีฟอกหนัง ปุ๋ยและอื่น ๆ
gray-financedเกี่ยวกับการโฆษณา
gynoeciumเกสรตัวเมีย, Syn. gynaeceum,gynecium
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
hypothyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมาน้อยกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารน้อยลง
thrombocyteเกล็ดเลือด
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเก
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
accolade(n) การได้รับเกียรติ
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acrocarpousเกิดที่ยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aff.เกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agglomerateเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anecdoteเกร็ด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
armatureเกราะ [หนาม, เกล็ด, ตะขอ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armchairเก้าอี้เท้าแขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bract scaleเกล็ดประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cf.เกือบเหมือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chaffเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chairเก้าอี้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civicเกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collectเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Common Management Information Protocol (CMIP)เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม (ซีเอ็มไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conglomerateเกาะกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
criterion; criterium (L.)เกณฑ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crofterเกษตรกรรายย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dichogamyเกสรต่างเพศแก่ไม่พร้อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endogenousเกิดภายใน, จากภายใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
excessiveเกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gatewayเกตเวย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Gaussianเกาส์เซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gearเกียร์, เฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestaltเกสตัลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestapoเกสตาโป (ตำรวจลับของนาซีเยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
glabrate; glabrescentเกือบเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grainstoneเกรนสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
helixเกลียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
I.B.N.R.เกิดแล้วยังไม่รายงาน (ไอบีเอ็นอาร์) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoderateเกินสมควร, เกินกว่าเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in rem (L.)เกี่ยวกับทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inbornเกิดแต่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
judicialเกี่ยวกับฝ่ายตุลาการ, เกี่ยวกับการศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lost or not lostเกิดหรือไม่เกิดวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
louverเกล็ดช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Acetal Formationเกิดอะซิตัล [การแพทย์]
Acquiredเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด [การแพทย์]
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Ammoniumเกลือแอมโมเนียม [การแพทย์]
Anecdotesเกร็ดประวัติ [TU Subject Heading]
Armorเกราะ [TU Subject Heading]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Attachเกาะติด [การแพทย์]
Bali Island (Indonesia)เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Bath Saltsเกลือสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Charredเกรียม [การแพทย์]
Crofter เกษตรกรขนาดเล็ก ในสก๊อตแลนด์มักจะเรียกเกษตรกร หรือชาวไร่ชาวนาที่มีไร่นาไม่มากนักว่า เกษตรกรขนาดเล็ก [สิ่งแวดล้อม]
Easter Islandเกาะอีสเตอร์ [TU Subject Heading]
Epsom Saltเกลือแมกนีเซียมซัลเฟต [การแพทย์]
Farmer เกษตรกร เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Flakesเกล็ดเล็ก [การแพทย์]
Gameเกม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Gastropodaเกสโทรโปดา [TU Subject Heading]
gatewayเกตเวย์ อุปกรณ์สำหรับเืชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ประตูทางออกในการสื่อสารข้อมูลระหว่างที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย [คอมพิวเตอร์]
Gaugeเกจช์ (หน่วยขนาดของอาวุธปืน), [การแพทย์]
Geishasเกอิชา [TU Subject Heading]
GetRightเกตไรต์ [TU Subject Heading]
Glaze - Clear ice - Glazed frostเกลซ - น้ำแข็งใสเป็นเงา - น้ำแข็งเคลือบ [อุตุนิยมวิทยา]
Goutเกาท์ [TU Subject Heading]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guesthousesเกสต์เฮ้าส์ [TU Subject Heading]
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Impregnateเกาะติด [การแพทย์]
incidentเกิดกับ, เส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับ (incident) จุดยอด v ถ้าจุดยอด v เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inclusion and Exclusionเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าและตัดตัวอย่างออก [การแพทย์]
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]
Iodide Saltเกลือไอโอไดด์ [การแพทย์]
Isometricเกร็งกล้ามเนื้อ, ไอโซเมตริก [การแพทย์]
Koreaเกาหลี [TU Subject Heading]
Lazinessเกียจคร้าน [การแพทย์]
Matchstick gamesเกมส์ไม้ขีดไฟ [TU Subject Heading]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flair (n.) เกSee also: เหมาะสมัย, มีรสนิยม Syn. style, panache, chic
good (adj.) เก่ง See also: ฉลาด, มีความสามารถ Syn. competent
stand above (phrv.) เก่งกว่า See also: สามารถกว่า
trump (vt.) เก่งกว่า
bang-up (Informal) (adj.) เก่งมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดีมาก Syn. excellent
shine at (phrv.) เก่งในเรื่อง See also: เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง Syn. shine in
shine in (phrv.) เก่งในเรื่อง See also: เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง
criterion (n.) เกณฑ์ See also: บรรทัดฐาน Syn. basis, standard
draft (vt.) เกณฑ์ See also: เกณฑ์ทหาร Syn. conscript, levy
par (n.) เกณฑ์ See also: ค่าเฉลี่ย Syn. average
commandeer (vt.) เกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ
callup (vt.) เกณฑ์ทหาร See also: เกณฑ์ Syn. enlist
conscript into (phrv.) เกณฑ์ทหาร See also: เกณฑ์ให้เข้าร่วมกองทัพ, บังคับ(ด้วยกฎหมาย)ให้เข้าร่วมกองทัพ
levy (vt.) เกณฑ์ทหาร See also: เกณฑ์ Syn. enlist, callup
recruit (vt.) เกณฑ์ทหารใหม่ Syn. conscript, enlist
benchmark (n.) เกณฑ์มาตรฐาน
press (vt.) เกณฑ์เข้าเป็นทหาร
module (n.) เกณฑ์ในการวัด See also: มาตรฐานในการวัด
get in (phrv.) เก็บ See also: เรียกเก็บ, เก็บเกี่ยว Syn. be in, bring in
keep (vt.) เก็บ See also: เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง Syn. save, retain, preserve
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
What's the matter with you?เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ
What was going on?เกิดอะไรขึ้นหรือ
What the hell's going on?เกิดบ้าอะไรขึ้นนั่น
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
What's going on here? What a mess!เกิดอะไรขึ้นที่นี่? ช่างเละเทะอะไรอย่างนี้
It's almost a year since I came to live hereเกือบหนึ่งปีแล้วที่ฉันมาอยู่ที่นี่
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
I have no idea about itฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน
When were you born?คุณเกิดเมื่อไหร่
I was born on August 19th, 1969ฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1969
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
Could you tell me something about...?คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
You know, it happens sometimesคุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gay Gordon's party remix, just for you.ปาร์ตี้ ของ เก กอร์ดอน จัดให้
Park Gae In, why do you know so little about love?ปาร์ค เก อิน, ทำไมคุณถึงรู้จักความรักน้อยจังนะ
What if you try to persuade Park Gae In?ถ้าคุณพยายามเกลี้ยกล่อม ปาร์ค เก อิน
What if you tried to persuade Park Gae In?ถ้าคุณพยายามชักชวน ปาร์ค เก อิน?
Hello, my name is Yoon Gae Hwa.สวัสดีค่ะ ฉัน ยูน เก ฮวา
Yoon Gae Hwa, let's go look at some sets.คุณยูน เก ฮวา ออกไปข้างนอกกับผมด้วย
Why are you being like this, Team Leader Yoon Gae Hwa?ทำไมคุณเป็นแบบนี้, หัวหน้าทีม ยูน เก ฮวา?
You're bluffing. Mmm... All in.คุณลักไก่ เก หมดหน้าตัก
She's good driver.เก่ง เธอขับรถเก่งมาก
That's fine. Just- - That's okay.เก่ง เยี่ยมมาก ดีขึ้นมาก เห็นไหม
Likes to work her mouth too, doesn't she?เก่ง แถมน่ากลัวชะมัด
Best and brightest, my sweet patootie.เก่ง และฉลาดที่สุด หวานใจของฉัน
Brave, valiant, glorious.เก่งกล้า สง่างาม... ...มุ่งมั่น
Very gallant. Gallant?เก่งกล้ามาก เก่งกล้าเหลือเกิน?
Better than expected, Gunhwapyeong.เก่งกว่าที่คิด กันหวาเปียง
Better than anyone in this city.เก่งกว่าทุกคนในเมืองนี้
Better than anyone at that school.เก่งกว่าทุกคนในโรงเรียนนี้
He's better than most dealers twice his age.เก่งกว่าพ่อค้ายาแก่ ๆ เก๋า ๆ อีกนะเนี่ย
I'm a glorified truffle pig, not a clairvoyant.เก่งกว่าหมาล่าเนื้อ แต่ไม่ได้มีญาณทิพย์
Being good at this kind of work is not very beautiful.เก่งงานจารกรรม คงไม่สวยเท่าไหร่
Excellent, Harry. Good work. Well, then, I'll just be...เก่งจริง ๆ แฮร์รี่ ดีมาก ถ้างั้นฉันขอลา
Take a fucking swipe at me. Do it.เก่งจริงก็ลองต่อยฉัน ทำเลย
I dare you to do better.เก่งจริงทำให้เจ๋งกว่าพ่อ
Bravo. That's the most unforgiving speech you've ever made.เก่งจัง นี่เป็นคำพูดแรก ที่ไม่น่าให้อภัยของพี่
Way to go, Not-Lisa.เก่งจัง ลิซ่าตัวปลอม
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน
So good that he's always a step ahead of us, almost like he always knows what our game plan is gonna be.เก่งซะจนนำหน้าเราหนึ่งก้าวเสมอ เหมือนกับว่าเขารู้ตลอด ว่าเราจะเล่นไม้ไหน
A sedan was stolen from the impound lot.เก๋งซีดานถูกโขมยไปจาก ที่จอดรถของกลาง
Black sedan... is heading toward Nakwon market from Insa-dong...เก๋งซีดานสีดำ จากอินซา-ดอง มุ่งหน้าตลาดน๊กวอน
JOSH: That black sedan has been parked there for two days.เก๋งดำนั่นจอดมาได้สองวันแล้ว
A good mechanic Get outเก่งทางเครื่องยนต์ด้วย / ออกไป ต่อไป
According to sources at the time, his fee started at $250,000 and went up from there.เก่งที่สุด แหล่งข่าวตอนนั้นบอกว่า ค่าจ้างเริ่มต้นที่ 250,000 เหรียญ แล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
As good as you can be. Got rich doing it.เก่งที่สุดจนรวยได้จากเรื่องพวกนั้น
The best that can be found in all India. Please, follow me.เก่งที่สุดที่จะหาได้ในอินเดียเลย เชิญตามผมมาทางนี้ครับ
Better than anyone you've ever met.เก่งที่สุดที่เจ้าเคยเจอละกัน
Precise with his timings.เก่งที่สุดในช่วงเวลาของเขา
The finest in Delft.เก่งที่สุดในเดลฟ์ท์แล้วล่ะมั้ง
The best in the world. No one can stop him.เก่งที่สุดในโลก ไม่มีผู้ใดหยุดเขาได้
They're not a team. - Let's beat them into shape.เก่งทุกคน แต่ยังไม่เป็นทีม
Nice work by the way- We can use her.เก่งนะ ลืมชม เราใช้เขาได้

เก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed
係る[かかる, kakaru] Thai: เกี่ยวข้อง
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
出生[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
品位[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan
招く[まねく, maneku] Thai: ก่อให้เกิด
据える[すえる, sueru] Thai: เก็บปืน English: to place (gun)
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level
気づく[きづく, kiduku] Thai: สังเกตเห็น English: to perceive
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้น English: to cause
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้นมา English: to arise
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บงำ English: to hide
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บไว้ในใจ
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
関係[かんけい, kankei] Thai: ความเกี่ยวเนื่อง English: connection
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก๋
Back to top