ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boundary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boundary*, -boundary-

boundary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boundary (n.) ขอบเขต See also: เขตแดน, อาณาเขต Syn. border
English-Thai: HOPE Dictionary
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
English-Thai: Nontri Dictionary
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boundary disputesข้อพิพาทเขตแดน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทักนิมิต (v.) ask and answer in binding the boundary of a temple See also: ask and answer during the tying of monastic boundary
ขอบขัณฑสีมา (n.) boundary See also: border, frontier Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ
ขอบเขต (n.) boundary See also: range, extent, bound, border, precinct Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต, บริเวณ
ขัณฑสีมา (n.) boundary See also: border, frontier Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา
บริเวณ (n.) boundary See also: border, frontier Syn. เขตแดน, ขอบเขต, ขอบขัณฑสีมา
บริเวณ (n.) boundary See also: range, extent, bound, border, precinct Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต
เส้นเขตแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เขตแดน
แนวพรมแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน
เส้นเขต (n.) boundary line See also: borderline
เส้นเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. แนวพรมแดน, เขตแดน
แนวเขต (n.) boundary line See also: borderline Syn. เส้นเขต
แนวเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน
สีมา (n.) boundary marker of a temple Syn. ใบเสมา
เสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา, ใบเสมา
ใบเสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา
ประโคน (n.) boundary-post See also: frontier-post
พรมแดนการเมือง (n.) political boundary
พัทธสีมา (n.) monastic boundary Syn. เขตสังฆกรรม
เขตสังฆกรรม (n.) monastic boundary
แผ่อาณาบริเวณ (v.) extend the boundary See also: expand the boundary Syn. ขยายอาณาเขต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is the boundary and the price of immortality.นั่นคือขอบเขต และราคาของความเป็นอมตะ
It just seems to have a better boundary to it, you know?มันดูจะมีองค์ประกอบที่ดีกว่า
The Celtic dudes believed that on October 31, the boundary separating the realms of the living and dead disappeared and the dead could walk amongst the living.พวกเซลติคเชื่อว่า ในวันที่ 31ตุลาคม เส้นแบ่งเขตระหว่างคนเป็นกับคนตาย
That is one boundary we both don't want crossed.นั่นเป็นอีกขอบเขต ที่เราทั้งคู่ไม่อยากให้ถูกรุกล้ำ
All boundary spells have a loophole.ทุกคาถาพันธะมีช่องว่าง
Bonnie's still looking for a way around the boundary spell.บอนนี่ยังหาทางแก้ คาถาพันธะ อยู่
The boundary spell is broken.มนต์เขตแดนถูกทำลายแล้ว
Well, route 6 runs the boundary of the forest, so...เอาล่ะ สาย 6 วิ่งเลียบชายป่า เพราะฉะนั้น...
It either flies forever out into space or it hits some boundary where you can stand and shoot yet another arrow.มันทั้งแมลงวันตลอด ไปออกไปในพื้นที่ หรือมันจะกระทบเขตแดนบาง ที่คุณสามารถยืนและยิงลูกศรยังอีก
It will continues to collapse, crossing a boundary in space-time called the "event horizon,"มันจะยังคงยุบ ข้ามเขตแดนในพื้นที่เวลา
The fateful boundary that separates a black hole from the rest of the universe is called an event horizon.ขอบเขตเป็นเวรเป็นกรรม ที่แยกเป็นหลุมดำ จากส่วนที่เหลือของจักรวาล ที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์
Voyager 1 pressed on past a boundary we had never crossed before.ที่ผ่านมาเขตแดนเราไม่เคยข้ามก่อน

boundary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
边界层[biān jiè céng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄘㄥˊ, 边界层 / 邊界層] boundary layer
边界线[biān jiè xiàn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 边界线 / 邊界線] boundary line; border line
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, 临界点 / 臨界點] critical point; boundary point
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 境] border; place; condition; boundary; circumstances; territory
[zhěn, ㄓㄣˇ, 畛] border; boundary; field-path
[qí, ㄑㄧˊ, 圻] boundary; a border
[gāi, ㄍㄞ, 垓] boundary
[yán, ㄧㄢˊ, 埏] boundary
境界[jìng jiè, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, 境界] boundary; state; realm
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 徼] boundary; go around
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 界] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy)
界限[jiè xiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 界限] boundary; marginal
边界[biān jiè, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ, 边界 / 邊界] boundary; border
交界[jiāo jiè, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˋ, 交界] common boundary; common border
大陆坡[dà lù pō, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄛ, 大陆坡 / 大陸坡] continental slope (boundary of continental shelf)
陆坡[lù pō, ㄌㄨˋ ㄆㄛ, 陆坡 / 陸坡] continental slope (boundary of continental shelf)
临界[lín jiè, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, 临界 / 臨界] critical; boundary
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 极限 / 極限] limit; extreme boundary
止境[zhǐ jìng, ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, 止境] limit; boundary; end

boundary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period)
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] (n) {comp} area boundary
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] (n) {comp} service area boundary
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] (n) {comp} boundary alignment
ワード境界[ワードきょうかい, wa-do kyoukai] (n) {comp} word boundary
境する[さかいする, sakaisuru] (vs-s,vt) to bound; to set a boundary
界標[かいひょう, kaihyou] (n) boundary mark (on land or water)
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] (n) {comp} record boundary character
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P)
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P)
区画(P);区劃[くかく, kukaku] (n,vs) division; section; compartment; boundary; area; block; (P)
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P)
境域;疆域[きょういき, kyouiki] (n) boundary; border; precinct; grounds
無境界[むきょうかい, mukyoukai] (n) lack of boundary; borderless (psych.); confluence (psych.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment
境界[きょうかい, kyoukai] boundary
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment
境界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] BEM, Boundary Element Method
文字境界[もじきょうかい, mojikyoukai] character boundary
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] record boundary character

boundary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อันต-[pref.] (anta-) EN: boundary ; region ; territory FR:
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ใบสีมา[n.] (baisīmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ชายแดน[n. exp.] (chāi daēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland FR: frontière [f]
จุดขอบ[n. exp.] (jut khøp) EN: boundary point ; frontier point FR:
กั้นเขตแดน[v. exp.] (kan khētdaē) EN: form a boundary FR:
ค่าขอบ[n. exp.] (khā khøp) EN: boundary value FR:
ขัณฑสีมา[n.] (khanthasīmā) EN: boundary ; border FR:
ขยายเขต[v. exp.] (khayāi khēt) EN: extend the boundary FR:
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[n.] (khētdaēn) EN: frontier ; border ; boundary FR: frontière [f]
ขอบ[n.] (khøp) EN: edge ; fringe ; side ; brim ; rim ; boundary FR: bord [m] ; bordure [f] ; limite [f]
ข้อปัญหาค่าขอบ[n. exp.] (khø panhā k) EN: boundary value problem FR:
ขอบบน[n. exp.] (khøp bon) EN: upper boundary FR:
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
ขอบเขตระบบ[n. exp.] (khøpkhēt ra) EN: system boundary FR:
ขอบล่าง[n. exp.] (khøp lāng) EN: lower boundary FR:
แนวเขต[n. exp.] (naēo khēt) EN: boundary line FR:
แนวเขตแดน[n. exp.] (naēo khētda) EN: boundary line FR: ligne de démarcation [f] ; frontière [f]
แนวพรมแดน[n. exp.] (naēo phromd) EN: boundary FR: ligne frontière [f]
เงื่อนไขขอบ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: boundary condition FR:
พัทธสีมา[n.] (phatthasīmā) EN: consecrated precinct of a temple ; monastic boundary ; monastery grounds ; consecrated area FR:
พรมแดน[n.] (phromdaēn) EN: border ; boundary line FR: frontière [f] ; limite territoriale [f]
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]
เส้นพรมแดน[n. exp.] (sen phromda) EN: boundary line FR: ligne frontière [f]
สีมา[n.] (sīmā) EN: boundary marker of a temple FR:
ทักนิมิต[v.] (thaknimit) EN: ask and answer in binding the boundary of a temple FR:
วิธีสมาชิกตามขอบ[n. exp.] (withī samāc) EN: boundary element method (BEM) FR:
ประโคน[n.] (prakhōn) EN: boundary-post FR:

boundary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereichsgrenze {f}area boundary
Berührpunkt {m} [math.]boundary point
Grenzlinie {f}boundary (line); demarcation line; line
Grenzpfahl {m}boundary post
Grenzschicht {f}boundary layer
Grenzschichtabsaugung {f}boundary layer suction
Grenzschichttheorie {f}boundary layer theory
Randpunkt {m} [math.]boundary point
Phasengrenze {f}phase boundary; phase limit
Rand {m} [math.]boundary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boundary
Back to top