ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distort*, -distort-

distort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distort (vt.) ทำให้ผิดรูป See also: ทำให้บิดเบี้ยว Syn. warp, twist
distort (vt.) บิดเบือน See also: ทำให้บิดเบือน, ทำให้เข้าใจผิด Syn. misrepresent, bias
distort (vi.) ผิดรูปผิดร่าง See also: บิดเบี้ยว Syn. warp, twist
distorted (adj.) ซึ่งบิดเบือน
distortedly (adv.) อย่างบิดเบือน
distortion (n.) การบิดเบือน See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก Syn. lie, untruth Ops. truth, fact
English-Thai: HOPE Dictionary
distort(ดิสทอร์ทฺ') vt. บิดเบียน,ทำให้ผิดรูป,ทำให้ผิดส่วน., See also: distorter n. ดูdistort distortive adj. ดูdistort, Syn. deform,misshape,mislead
distortion(ดิสทอร์'เชิน) n. การบิดเบือน,การผิดรูป,การผิดส่วน,สิ่งที่บิดเบือน,สิ่งทิ่ผิดรูป,สิ่งทิ่ผิดส่วน, Syn. misrepresentation
English-Thai: Nontri Dictionary
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน
distortion(n) การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distortionการบิดเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distortบิด [การแพทย์]
distorted modeldistorted model, แบบจำลองต่างสัดส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บิด (v.) distort Syn. บิดเบือน
บิดผัน (v.) distort See also: misrepresent, twist Syn. บิดเบือน
บิดเบือน (v.) distort See also: twist Ops. ตรง
บุบเบี้ยว (v.) distort See also: damage Syn. บุบ, บู้บี้
บู้ (v.) distort See also: damage Syn. บุบ, บู้บี้, บุบเบี้ยว
เขว (v.) distort See also: misunderstand Syn. ไขว้เขว, หลงผิด
เบี้ยว (v.) distort See also: deform
กระบู้กระบี้ (adj.) distorted See also: dinted, false, dented, deformed, disfigured Syn. บู้บี้, บู้ๆ บี้ๆ, บุบ
บิดๆ เบ้ๆ (adj.) distorted See also: twisted, crooked Syn. บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว
บุบบิบ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บุบบิบบู้บี้, บู้บี้
บุบบิบบู้บี้ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บู้บี้
บุบบิบบู้บี้ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บุบ, บุบบิบ
บู้ๆ บี้ๆ (adj.) distorted See also: dinted, false, dented, deformed, disfigured Syn. บู้บี้, บุบ
บู้บี้ (adj.) distorted See also: deformed Syn. บุบ, บุบบิบ, บุบบิบบู้บี้
เบี้ยวๆ บูดๆ (adj.) distorted See also: twisted, crooked Syn. บิดๆ เบ้ๆ, บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว
บุบ (v.) be distorted See also: be dented Syn. บุ๋ม
ผิดแปลก (v.) slightly distort Syn. แปลก
เง้าๆ งอดๆ (v.) be distorted by anger See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated Syn. โกรธ, งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด
เบี้ยวบูด (v.) be distorted See also: be contorted, be out of shape, be twisted Syn. บูด
เพี้ยน (v.) slightly distort Syn. แปลก, ผิดแปลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lf, somehow, a burst of gravity waves escaped from the core, it could distort space-time.-สมุมติว่ามีคลื่นพลังหลุดออกมาจากแกนปั่น มันจะไปบิดเบนห้วงเวลาทำให้จัสตินดูเหมือนหายไป
The hypnosis could go wrong and distort your memoriesการสะกดจิตอาจเกิดความผิดพลาด และอาจจะบิดเบือนความทรงจำของคุณ
You may recall that Jane Akre a former reporter here sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit claiming that she was fired for refusing to distort her report;ท่านผู้ชมคงจำได้ว่า เจน เอเคร อดีตนักข่าวของฟอกซ์นิวส์ ยื่นฟ้องสถานีฟอกซ์ช่อง 13 ในคดีฟ้องร้องนายจ้างว่าทำผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเธอถูกไล่ออก
Will it distort like this?มันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้รึเปล่า
It will dull his senses and distort his vision.มันจะหน่วงสัมผัสและบิดเบือนการมองเห็นของเค้า
Unfortunately, war tends to distort our point of view.โชคร้ายนักที่สงคราม คอยบิดพลิกมุมมองของเรา
Being together you drain his life-force and distort his destiny.ข้าทำร้ายใคร? นั้นเจ้าก็รู้มันดี สี่เซียนเป็นรักแท้ของข้า ข้าจะทำร้ายเขาได้อย่างไร?
He thinks someone's trying to purposely distort his reality.เขาคิดว่ามีบางคนพยายาม บิดเบือนความเป็นจริงของเขา
(voices overlap and distort)ฉันจะไปอยู่ในการต่อสู้ที่สอง
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
We have gotten reports, sketchy at best... of people mutating, their bodies swelling and distorting... changing somehow.สิ่งที่เรารายงานอยู่เป็นการรายงานคร่าวๆ ของผู้คนที่เพี้ยนไปจากเดิม ซากศพเริ่มเน่าเฟะตามท้องถนน อาจทุกที่ในโลกก็ว่าได้
But maybe he saw an optical effect caused by gravitational distortion.มันก็คือภาพที่ถูกแรงโน้มถ่วงบิดเบน

distort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄歪[nòng wāi, ㄋㄨㄥˋ ㄨㄞ, 弄歪] distort
曲解[qū jiě, ㄑㄩ ㄐㄧㄝˇ, 曲解] distort
歪曲[wāi qū, ㄨㄞ ㄑㄩ, 歪曲] distort; misrepresent
畸变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, 畸变 / 畸變] distortion; aberration
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
扭曲[niǔ qū, ㄋㄧㄡˇ ㄑㄩ, 扭曲] warp; distort

distort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth)
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning)
ディストーション[, deisuto-shon] (n) distortion; (P)
デフォルメ(P);ディフォルメ[, deforume (P); deiforume] (n,vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] (n) {comp} phase distortion
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P)
捩じ曲がる;ねじ曲がる[ねじまがる, nejimagaru] (v5r) (See 捩じ曲げる) to be twisted; to be wrapped; to be distorted
捩る(P);捻る;拗る;捩じる(io);捻じる(io);拗じる(io)[ねじる(P);よじる(捩る);もじる(捩る), nejiru (P); yojiru ( yojiru ); mojiru ( yojiru )] (v5r,vt) (1) (uk) to screw; to twist; (2) (esp. もじる) to distort; to parody; to make a pun; (3) to torture; to wrest; (P)
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)
歪曲;わい曲[わいきょく, waikyoku] (n,vs) distortion; falsification; perversion
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) {comp} attenuation distortion
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) {comp} attenuation distortion
牽強[けんきょう, kenkyou] (n,vs) distortion of facts
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted
顛倒;転倒[てんどう, tendou] (n) {Buddh} cognitive distortion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] phase distortion
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion
遅延歪み[ちえんひずみ, chienhizumi] delay distortion

distort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench FR: tordre ; torsader
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist FR: déformer ; dénaturer ; distordre (r.)
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen k) EN: distort the truth FR:
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe FR: déformer
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist FR: déformer
บุบเบี้ยว[v. exp.] (bup bīo) EN: distort FR:
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort FR:
เขว[v.] (khwē) EN: distort ; misunderstand FR: faire fausse route
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth FR: différer
ผิดแปลก[v. exp.] (phit plaēk) EN: slightly distort FR:
แผลง[v.] (phlaēng) EN: modify ; convert ; change ; adapt ; distort FR: transformer
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
ตะบิด[v.] (tabit) EN: twist ; distort FR:
ทำให้บิดเบี้ยว[v. exp.] (thamhai bit) EN: distort FR:
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
เบี้ยว ๆ บูด ๆ = เบี้ยวๆ บูดๆ[adj.] (bīo-bīo būt) EN: distorted FR:
เบี้ยวบูด[adj.] (bīobūt) EN: distorted FR:
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted FR: déformé
บู้บี้[adj.] (būbī) EN: distorted ; crumpled FR: défoncé
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed FR:
บุบบิบบู้บี้[adj.] (bupbip-būbī) EN: distorted FR:
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted FR: déformé
การบิดเบือน[n.] (kān bitbeūo) EN: distortion FR: distorsion [f]
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān bitbeūo) EN: historical distortion FR: distorsion de l'histoire [f]
กระบู้กระบี้[adj.] (krabūkrabī) EN: distorted FR:
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao n) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated FR:
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled ; deformed FR: frisé ; bouclé
หงิก ๆ งอ ๆ[adj.] (ngik-ngik n) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
หงิกงอ[adj.] (ngik-ngø) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
เป้[adj.] (pē) EN: distorted FR:
เป๋[adj.] (pē) EN: twisted ; slanted ; distorted FR:
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference FR: légèrement différent
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksan) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted FR:
ผิดรูปผิดร่าง[adj.] (phitrūpphit) EN: different (form or shape) ; distorted ; deformed FR: déformé ; avachi

distort ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aperturverzerrung {f}aperture distortion
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Klirrfaktor {m}distortion factor
Wortverdrehung {f}distortion of words
Dysgeusie {f}; Störung des Geschmacksempfindens [med.]dysgeusia; distortion of sense of taste
Quantisierungsverzerrung {f}quantization distortion
Vexierspiegel {m}distorting mirror

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distort
Back to top