ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enroll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enroll*, -enroll-

enroll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enroll (vt.) สมัคร See also: ลงทะเบียน Syn. enter, join, register
enroll (vi.) สมัคร See also: ลงทะเบียน Syn. enter, join, register
enrolled (adj.) ซึ่งลงทะเบียนไว้ See also: ซึ่งบันทึกไว้ Syn. certified, recorded
enrollee (n.) คนที่มาลงทะเบียน See also: ผู้สมัคร
enrollment (n.) การลงชื่อข้างท้าย See also: การบอกรับเป็นสมาชิก
English-Thai: HOPE Dictionary
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบดำ (n.) black marker which indicate that person must not enroll an army
ใบแดง (n.) red marker which indicate that person must enroll an army
ใบกองเกิน (n.) enroll certificate
ลงทะเบียนเรียน (v.) enroll in Syn. ลงทะเบียน
ขึ้นระวาง (v.) be enrolled
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?นายอยากให้ฉันเข้าไปอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลนั่น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนั้น?
Josie geiler, you enroll Friday.โจซี่ เกลเลอร์/ เธอมาลงทะเบียนวันศุกร์
I'll teach you, but you'd better enroll next month.ฉันจะสอนแกเอง\ แต่แกจะเริ่มได้เดือนหน้า
I'M GONNA ENROLL IN A WRITING CLASS.ชั้นจะต้องไปเข้าเรียนการประพันธ์
The deadline to enroll is tomorrow.กำหนดเส้นตายลงทะเบียนคือพรุ่งนี้
Seriously? We enroll online,เอาจริงๆ เราไปสมัครออนไลน์
Did you enroll in all of his classes, or were you worried that might freak him out?หรือเธอไม่ได้บอกเพราะกลัวเขาจะสติแตกเมื่อรู้?
I'd enroll myself, but I became ineligible for teen pageants a few days ago.ฉันก็อยากเข้าร่วม แต่ขาดคุณสมบัติ ฉันเคยท้องตอนเด็ก
I'm here to enroll my son in school.คือผมพาลูกมาสมัครเรียน... ..ในโรงเรียน
I suggest they enroll at Sweet Holy Mother of God Academy on I Love Jesus Street, but not here.ฉันแนะนำให้พวกเขาไปลงทะเบียนที่สำนักแม่พระศักดิ์สิทธิ์ บนถนน ฉันรักพระเจ้า ไม่ใช่ที่นี่
I mean, I'd love to tell you to just come enroll here, but tuition at Dalton's sort of steep, and I know that's not an option for everybody.ฉันหมายถึง ฉันอยากจะบอกเธอ แค่ว่าให้นายมาเรียนซะที่นี่ แต่ค่าเล่าเรียนของดัลตัน มันค่อนข้างโหด และฉันรู้ นั่นไม่ใช่ทางเลือกสำหรับทุกคน.
Because if you don't cooperate with me right now, right here, I will call the warden, and I will have him enroll your ass in the psycho of the week program.เพราะถ้าแกไม่ร่วมมือกับฉัน

enroll ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
除名[chú míng, ㄔㄨˊ ㄇㄧㄥˊ, 除名] expell; disenroll

enroll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P)
入会[にゅうかい, nyuukai] (n,vs) admission; joining; enrollment; enrolment
入団[にゅうだん, nyuudan] (n,vs) enrollment; enrolment; (P)
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n,vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P)
入園料[にゅうえんりょう, nyuuenryou] (n) kindergarten enrollment fee; kindergarten enrolment fee
在学[ざいがく, zaigaku] (n,vs) (enrolled) in school; (P)
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student
在校生[ざいこうせい, zaikousei] (n) enrolled student
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P)
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
復籍[ふくせき, fukuseki] (n,vs) legal reregistration in one's family; reenrollment (in school); reenrolment
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period)

enroll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoē) EN: enroll certificate FR:
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll FR: consigner ; enregistrer ; s'enregistrer
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
ขึ้นทะเบียน[v.] (kheunthabīe) EN: register ; enroll ; enrol FR:
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; enrol (Am.) ; record FR: enregistrer ; consigner ; s'enregistrer ; s'inscrire
ลงทะเบียนเรียน[v. exp.] (longthabīen) EN: enroll in FR:
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
การลงทะเบียน[n.] (kān longtha) EN: registration ; enrollment FR: enregistrement [m]
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawān) EN: register ; be registered ; be enrolled FR:
รับสมัครนักเรียน[v. exp.] (rapsamak na) EN: accept applications for student enrollment FR:

enroll ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immatrikulation {f}enrollment [Am.]; enrolment [Br.]; matriculation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enroll
Back to top