ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

competent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *competent*, -competent-

competent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
competent (adj.) ที่มีความสามารถ See also: เก่ง Syn. fit, capable, skilled
competent (adj.) เพียงพอ Syn. sufficient, acceptable
competently (adv.) อย่างที่ทำได้ดี Syn. well, effectively
competently (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างเจนจัด
English-Thai: HOPE Dictionary
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
English-Thai: Nontri Dictionary
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competentความสมบูรณ์,ความสามารถ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนวิกลจริต (n.) incompetent person
คนไร้ความสามารถ (n.) incompetent person Syn. คนวิกลจริต
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ (n.) quasi-incompetent person
ผู้ไร้ความสามารถ (n.) an incompetent person Ops. ผู้มีความสามารถ
ไม่มีความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไม่มีความสามารถ (adj.) incompetent See also: incapable, incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไร้ความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Syn. ไม่มีความสามารถ Ops. มีความสามารถ
ไร้ความสามารถ (adj.) incompetent See also: incapable, incapacitated Syn. ไม่มีความสามารถ Ops. มีความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why are you living with the dead when you have such a beautiful family, a husband who is indeed alone, a daughter who needs her mother, patients who need a competent physician who looks them in the eyeทำไมคุณอยู่กับความตาย ในเมื่อคุณมีครอบครัวที่มีความสุข สามีผู้ซึ่งอ้างว้าง
If only you were as competent in other areas as you are with your wine, Brianถ้าแค่แกมีความสามารถพอ ในพื้นที่ของแกแบบที่แก กับไวน์เป็น ไบรอัน
Being a competent dealer is your dream?การเป็นดิลเลอร์ที่ชำนาญ เป็นความฝันของเธอ หรือ?
In the future, don't demand a day-of meeting to clean up another shit storm that you should have been competent enough to keep from exploding out of your own ass.คราวหน้าอย่านัดกันในวันหยุดเพื่อล้างเรื่องขี้นี่ คุณน่าจะมีความสามารถพอ ที่จะไม่ให้มันระเบิดออกจากก้นของคุณ
If Bagwell is the only one who is competent here...ถ้าแบคเวลคือคนเดียวที่มีความสามารถ
May have made you a less competent doctor,อาจจะทำให้เธอ ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นหมอที่ดี
That a mentally- competent adult Does not have the right to look a doctor in the eye...ที่ผู้ใหญ่ซึ่งมีสภาพจิตที่ดีจะไม่มีสิทธิ์...
Are you mentally competent and under no duress at this time?คุณเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา และไม่ได้อยู่ภายใต้การข่มขู่ ใช่ไหม?
It was not easy to have such a competent Prosecutor.จะหาอัยการเก่งๆอย่างนี้ยากนะ
When in the course of human events, it becomes necessary to dissolve the bonds that tie three competent scientists together...ในหลักสูตรสถานการณ์ ของมนุษย์,มีความจำเป็น ที่จะสลายพันธะที่ผูกมัด นักวิทยาศาสตร์ผู้มีอำนาจทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน
Apparently, you two are competent enough to warrant annihilating.ดูเหมือนว่า พวกเจ้าสองคน จะมีศักยภาพมากพอ ที่จะต้องทำการถอนรากถอนโคน
Well, you'd be amazed at how competent law enforcement is when it's not corrupted by vampires.นายคงจะประหลาดใจ ว่าความสามารถของ การบังคับใช้ตามกฎหมายทำได้มากแค่ไหน เมื่อมันไม่ได้ถูกแทรกแซง โดยแวมไพร์

competent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, 胜任 / 勝任] qualified; competent (professionally); to be up to a task
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, 能干 / 能幹] capable; competent
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
庸碌无能[yōng lù wú néng, ㄩㄥ ㄌㄨˋ ˊ ㄋㄥˊ, 庸碌无能 / 庸碌無能] mediocre and incompetent

competent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一端[いっぱし, ippashi] (adv,adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people
主務[しゅむ, shumu] (n) competent (authorities)
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent
手が利く[てがきく, tegakiku] (exp,v5k) to be able; to be competent
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities
関係当局[かんけいとうきょく, kankeitoukyoku] (n) the authorities concerned; the competent authorities
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough
準禁治産者[じゅんきんちさんしゃ, junkinchisansha] (n) a quasi-incompetent (individual)
無力[むりょく, muryoku] (adj-na,n,adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P)
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless
適格[てきかく(P);てっかく, tekikaku (P); tekkaku] (n,adj-no) eligible; qualified; competent; (P)

competent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
แข็งงาน[adj.] (khaeng ngān) EN: capable ; competent FR:
พนักงานเจ้าหน้าที่[n. exp.] (phanakngānj) EN: competent official FR:
สันทัด[adj.] (santhat) EN: experienced ; adept ; proficient FR: compétent ; expert ; expérimenté
ทรงคุณวุฒิ[adj.] (song khunna) EN: qualified ; learned ; accomplished ; competent ; proficient FR:
แตกฉาน[adj.] (taēkchān) EN: profound ; thorough ; expert FR: compétent ; expert ; expérimenté
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: quasi-incompetent person FR:
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
ไม่เอาไหน[adj.] (mai ao nai) EN: feckless ; no good ; shiftless ; incompetent FR:
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently FR:
ไม่มีความสามารถ[adj.] (mai mī khwā) EN: incapable ; incompetent FR: incapable ; incompétent
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (phū sameūoe) EN: quasi-incompetent person FR:
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ความสามารถ[adj.] (rai khwāmsā) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitt) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
สามารถ[adj.] (sāmāt) EN: able ; capable ; skilful ; efficient FR: capable ; apte ; compétent
เสมือนไร้ความสามารถ[adj.] (sameūoen ra) EN: quasi-incompetent FR: quasi incompétent

competent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachabteilung {f}competent department
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า competent
Back to top