ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restriction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restriction*, -restriction-

restriction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restriction (n.) การยับยั้ง See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต Syn. confinement, contraint, limitation
English-Thai: HOPE Dictionary
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยืดหยุ่น (n.) unrestriction See also: unlimitedness Syn. การผ่อนปรน Ops. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
As a clear violation of the decree... for the reasonable restriction of Underage Sorcery, you are hereby expelled from Hogwarts School.ซึ่ง#8203; เป็น#8203; การละ#8203;
Well, there must be some restriction there.มันคงมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่นั่น
Tonight there's a restriction on the incoming and outgoingคืนนี้มีการจำกัดคนเข้าคนออก
Your no-samples restriction will severely Limit our Insights.ทำให้การตรวจสอบของเราถูกจำกัด เราต้องการแค่สาเหตุการตาย
First off, you are on restriction from my inner Lamborghini.อย่างแรกเลย, คุณถูกกีดกัน จากภายในรถแลมโบกินี่ของฉันแล้ว
All this restriction is like its own compulsion.ข้อจำกัดทั้งหมดนั่นก็เหมือน แรงผลักดันของมันเอง
Mona was under restriction at that time, no visitors.ในตอนนั้นโมน่าอยู่ในความ\ ควบคุมโดยห้ามคนเข้าเยี่ยม
But his personal secretary died, so they let up on restrictions.เลขาฯส่วนตัวของเขาตาย พวกเขาจึงยืดหยุ่นให้
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ.
I was thinking, there's so many rules and restrictions to memorize.ข้ากำลังคิดว่า มีกฏและข้อบังคับมากมายให้จำ.
It's the restrictions to my life I'm tired of.ที่ทนไม่ได้คือการข่มเหงบังคับ

restriction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
限制酶[xiàn zhì méi, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, 限制酶] restriction enzyme
限制酶图谱[xiàn zhì méi tú pǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 限制酶图谱 / 限制酶圖譜] restriction mapping (in genomics); restriction pattern
放宽[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ, 放宽 / 放寬] relax restrictions
收紧[shōu jǐn, ㄕㄡ ㄐㄧㄣˇ, 收紧 / 收緊] tighter restrictions

restriction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei
食事制限;食餌制限[しょくじせいげん, shokujiseigen] (n) dietary restriction
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised)
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P)
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile
Japanese-English: COMDICT Dictionary
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions

restriction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่มีข้อจำกัด[adv.] (dōi mai mī ) EN: without restriction FR:
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction FR: limitation [f] ; restriction [f]
การกำกัด[n.] (kān kamkat) EN: restriction FR:
การกำกัดของการส่ง[n. exp.] (kān kamkat ) EN: restriction mapping FR:
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
ความจำกัด[n.] (khwām jamka) EN: limitation ; restriction ; circumscription FR: limitation [f] ; restriction [f]
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนปม[n.] (ngeūoen-pom) EN: condition ; agreement ; restriction ; term FR:
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat ) EN: import restrictions FR:
ตั้งข้อจำกัด[v. exp.] (tang khøjam) EN: impose restrictions ; impose condition FR:

restriction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbaubeschränkung {f}acreage restriction
Produktionsbeschränkung {f}output restriction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restriction
Back to top