ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disable*, -disable-

disable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disable (vt.) ทำให้ไร้ความสามารถ Syn. make unable, make ineffective
disabled (n.) คนพิการ See also: คนทุพพลภาพ
disabled (adj.) พิการ See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ Syn. paralyzed, cripped Ops. able-bodied
disabled (vt.) ทำให้หายเข้าใจผิด See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด Syn. undeceive, clarify
English-Thai: HOPE Dictionary
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound
English-Thai: Nontri Dictionary
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disableปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพิการ (n.) disabled See also: cripple Ops. คนสมประกอบ
ทุพพลภาพ (adj.) disabled See also: crippled, deformed, maimed Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย
เป็นง่อย (adj.) disabled See also: crippled, deformed, maimed Syn. พิการ, เป็นอัมพาต
เป็นอัมพาต (adj.) disabled See also: crippled, deformed, maimed Syn. พิการ, เป็นง่อย
ไร้สมรรถภาพ (adj.) disabled See also: incapable, incompetent
เด็กพิการ (n.) disabled child See also: deformed child, disfigured child Syn. เด็กไม่สมประกอบ Ops. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์
เด็กไม่สมประกอบ (n.) disabled child See also: deformed child, disfigured child Ops. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์
ไร้สมรรถภาพ (v.) be disabled
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus, our primary objective must be to destroy or disable the diggers inside the dock.ฉะนั้น เป้าหมายแรกของเราก็คือ ทำลายหรือพังเครื่องขุดในอยู่ในอู่ต่อเรือ
I need to disable the transponder.- จะปิดเครื่องรับส่งเรดาร์
30 years ago, we had to shut down Research on a vaccine which could Disable your powers.30ปี ที่แล้ว เราต้องหยุดการวิจัย วัคซีนที่จะทำลายพลังของคุณได้ลงไป
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่
You're gonna disable it...คุณจะทำให้มันใช้กาไม่ได้...
We have 30 seconds after the alert starts to disable the alarm.เรามีเวลา 30 วิ เพื่อปิดสัญญาณเตือนภัย
To make it across no-man's-land, we're going to have to disable two of the tower guards.เพื่อที่จะไปอยู่ที่นั่นได้ เราต้องจัดการหอคอยสองแห่งนั่น
They won't to be enough to disable your opponent.มันไม่น่าจะล้มฝ่ายตรงข้ามได้นะ
The fact that they chose to disable our defenses tells us something about their intentions.พวกมันแค่ปิดระบบ ป้องกันของเรา นั่นก็บอกถึงเจตนารมณ์ ของพวกมัน
We can't quarantine the foreign cells per say, but... we can disable their ability to transmit and receive.เราฆ่ามันไม่ได้หรอก.. แต่เราทำให้มันรับ-ส่งข้อมูลไม่ได้ก็พอแล้ว
Now, so the bastards who attacked you can't find you, you need to disable the tracking beacon hidden in the case.ตอนนี้ ไอ้พวกที่โจมตีคุณ ไม่สามารถหาคุณไม่เจอ คุณจะต้องทำลายเครื่องติดตาม ที่ถูกซ่อนในกระเป๋า
Just disable him.เราจะได้เขา แล้วใช้เขาต่อรอง เพื่อ

disable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, 荣誉军人 / 榮譽軍人] disabled soldier
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, 残疾 / 殘疾] disabled; handicapped; deformity on a person or animal
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, 残疾人 / 殘疾人] disabled person
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus

disable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスエーブル[, deisue-buru] (n) {comp} disable
ディセーブル[, deise-buru] (n) {comp} disable
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.)
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled
学習困難児[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child
学習障害児[がくしゅうしょうがいじ, gakushuushougaiji] (n) learning disabled child
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier
廃疾[はいしつ, haishitsu] (n,adj-no) disablement; disability
心身障害児[しんしんしょうがいじ, shinshinshougaiji] (n) disabled child; physically handicapped child
故障車[こしょうしゃ, koshousha] (n) broken-down (disabled) car
無効にする[むこうにする, mukounisuru] (vs) {comp} to disable; to override
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override

disable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort FR:
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
คนพิการรุนแรง[n. exp.] (khon phikān) EN: severely disabled person FR:
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent
ง่อยเปลี้ยเสียขา[adj.] (ngøiplīasīa) EN: lame ; crippled ; disabled FR:
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thup) EN: disabled soldiers FR:
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié

disable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertenarbeit {f}work with the disabled
Behindertenausweis {m}disabled person card
Behindertensport {m}disabled sport
Behindertentoilette {f}disabled toilet
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension
Invalidenrente {f}disablement benefit
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disable
Back to top