ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speculate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speculate*, -speculate-

speculate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speculate (vi.) พิจารณา See also: ใคร่ครวญ Syn. contemplate, meditate
speculate about (phrv.) คาดเดา See also: กะ, เก็ง Syn. theorize about
speculate in (phrv.) เสี่ยงพนันกับ
speculate on (phrv.) คาดเดา See also: กะ, เก็ง Syn. speculate about
English-Thai: HOPE Dictionary
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate
English-Thai: Nontri Dictionary
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั่นราคา (v.) speculate
เก็งกำไร (v.) speculate (the profit) See also: estimate, assume the profit, guess, gamble
ปลงสังขาร (v.) speculate about the body Syn. ปลงตก
ปั่นหุ้น (v.) speculate stock
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can speculate all we want.เราสามารถคาดการณ์ทั้งหมดที่ เราต้องการ
You can speculate all you want, but unless you check it out yourself you never know.สำรวจกันซะให้พอ เข้าไปกันเองนะ... ...จะได้หายสงสัย
We can sit around on our asses and speculate on where we think the prime suspect may or may not be or we can actually go and look for him.เราจะนั่งอยู่เฉยๆ แล้วคิดเอาเองว่าผู้ต้องสงสัยยังอยู่ หรือหนีไปแล้วก็ได้ หรือเราจะออกไป ค้นหาตัวเค้าจริงๆจังๆ
And with 8 suspicious incidences in as little as 3 weeks, we have no room but to speculate whether or not there will be more attacks.และจากเหตุน่าสงสัย 8 ครั้ง ที่เกิดขึ้นใน 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราคงไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะมีการโจมตีอีกหรือไม่ เรายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ
And we can only speculate as to what has happened to him.เราได้แต่คาดหวังสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา
I don't even want to speculate on what that might be.ฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเป็นไงต่อ
It's too soon to speculate on how or why he chooses his victims.มันเร็วไปที่จะคาดการณ์ว่า เขาเลือกเหยื่อยังไงหรือทำไม
City officials are unable or unwilling to speculate on when the lights might be back on.เจ้าหน้าที่ของเมือง ไม่สามารถหรือไม่อยาก จะคาดเดาว่า ไฟฟ้าจะติดเมื่อไหร่
I can only speculate based on the data I collected watching my parents' marriage implode.จากข้อมูลที่มีมา ตอนที่พ่อกับแม่หย่ากัน
Now, we can speculate until the end of time about why more of them are coming or when or how many we're talking about.เราคาดเดาไปกันไปต่างๆนานา ว่าพวกเขามากันทำไปอีก หรือมาเมื่อไหร่ หรือมากันอีกเยอะแค่ไหน
Look, I'm not one to speculate on such matters, but that's a lot of money.ในเหตุจำเป็นแบบนี้ แต่นั่นก็เป็นเงินที่เยอะมากนะ บางทีอาจทั้งหมดที่คุณมีหรือเปล่า?
The Sheriff's department won't speculate on details of the incident but confirmed the victim, Garrison Meyers, did survive the attack.ตำรวจไม่ได้เปิดเผย รายละเอียดมากนัก แต่มีการยืนยันว่าเหยื่อ คือ แกริสัน ไมเยอร์ส ขัดขืนจากการถูกทำร้าย

speculate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 倒把] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer
推测[tuī cè, ㄊㄨㄟ ㄘㄜˋ, 推测 / 推測] conjecture; speculate; speculation; surmise
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒买倒卖 / 倒買倒賣] to buy and sell at a profit; to speculate
倒卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒卖 / 倒賣] to resell at a profit; to speculate

speculate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions)
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions)

speculate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble FR: boursicoter ; spéculer
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดเดา[v. exp.] (khāt dao) EN: guess ; speculate FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
เล่นหุ้น[v. exp.] (len hun) EN: play the stock market ; speculate FR: jouer en bourse ; spéculer en bourse
ปลงสังขาร[v.] (plongsangkh) EN: contemplate death ; speculate about the body ; accept one's situation FR:
ผู้เก็งกำไร[n. exp.] (phū kengkam) EN: speculator FR: spéculateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speculate
Back to top