ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

predict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *predict*, -predict-

predict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predict (vi.) ทำนาย Syn. prophesy, prognosticate
predict (vt.) ทำนาย Syn. prophesy, prognosticate
predictable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. foreseeable
prediction (n.) คำทำนาย See also: การคาดหมาย, การทำนาย Syn. prophecy, foresight
predictor (n.) ผู้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคต See also: โหร Syn. fortuneteller, prophet, astrologer
English-Thai: HOPE Dictionary
predict(พรีดิคทฺ') vt.,vi. ทำนาย,บอกล่วงหน้า,พยากรณ์., See also: predictability n. predictable adj. predictor n., Syn. prophesy,foretell
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย,การบอกล่วงหน้า,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
predict(vt) พยากรณ์,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
prediction(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,การพยากรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
predictive valueค่าทำนาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prediction of occupational successพยากรณ์ความสำเร็จในอาชีพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดการณ์ล่วงหน้า (v.) predict See also: foresee, forecast, foretell
มั่ว (v.) predict See also: reckon, estimate, guess, speculate, conjecture, work out Syn. เดาสุ่ม
การคาดการณ์ (n.) prediction See also: forecast, expectation, anticipation Syn. การคาดคะเน, การคาดหมาย
การคาดคะเน (n.) prediction See also: forecast, expectation, anticipation Syn. การคาดหมาย
การคาดหมาย (n.) prediction See also: forecast, expectation, anticipation Syn. การคาดคะเน
ความคาดหมาย (n.) prediction See also: forecast, prophecy Syn. การคาดการณ์
คำทำนาย (n.) prediction See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling Syn. คำพยากรณ์
ดูหมอ (v.) be predicted by fortune teller Syn. ดูดวง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You predicted it would happenคุณทำนายว่ามันอาจจะเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I predict there'll be a pair of those in every closet in America.รับรองว่าจะฮิตระเบิด ต้องมีทุกทุกที่ในอเมริกาแน่
I predict that, in just a moment, we'll see a lady on a red bike -ผมทำนายว่าอีกแป๊บหนึ่ง เราจะเห็นผู้หญิงขี่จักรยานแดง
Did Local Woman Predict Eruption?หญิงชาวท้องถิ่นทำนายการระเบิดหรือ ?
Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.แม้ฉันจะไม่สามารถทำนายอนาคต แต่ผลของคืนนี้จะดังก้องไปทั่ว ...และผู้อาวุโสที่อีกไม่กี่ปีจะฟื้นขึ้น
The past does not always predict the future.อดีตไม่ใช่ตัวทำนายอนาคตเสมอไปหรอก
I predict now, she's going to ask me out within a week.คอยดูนะ เธอต้องมาชวนฉันไปเที่ยวภายในอาทิตย์นี้
Tomorrow may be the only time we can predict where Owen Davian is going to be.พรุ่งนี้อาจเป็นวันเดียว ที่เราจะเดาได้... ว่า โอเวน เดเวี่ยน จะไปไหน
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์
I couldn't predict that the Shinigami would write his name.ฉันบอกล่วงหน้าอะไรไม่ได้เพราะนั่นเป็นความตายที่พระเจ้าอาจจะเขียนชื่อเค้าลงไป
There's no way to predict but something is getting terrible wrong with this way that's for sureไม่มีทางที่จะคาดเดาได้ แต่บางอย่างเกิดผิดพลาด สำหรับเรื่องนี้ผมแน่ใจ
Would he predict the traffic congestion?เขาต้องมาทำนายเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหม?
We could only predict who'd be next...เราก็ได้แค่เดา ว่าใครจะเป็นรายต่อไป

predict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, 未卜先知] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant
预测[yù cè, ㄩˋ ㄘㄜˋ, 预测 / 預測] forecast; predict
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, 预卜 / 預卜] foretell; predict
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
预期推理[yù qī tuī lǐ, ㄩˋ ㄑㄧ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 预期推理 / 預期推理] predictive inference
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters

predict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P)
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable
予断[よだん, yodan] (n,vs) guessing; prediction; conclusion; (P)
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results
予測不能[よそくふのう, yosokufunou] (adj-na,n) unpredictable
予知[よち, yochi] (n,vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P)
予言(P);預言;兼言[よげん(予言;預言)(P);かねごと(予言;兼言), yogen ( yogen ; yogen )(P); kanegoto ( yogen ; ken gen )] (n,vs,adj-no) prediction; promise; prognostication; (P)
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
先安観[さきやすかん, sakiyasukan] (n) anticipation of a fall (in prices); prediction of a price drop
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n,adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P)
意外性[いがいせい, igaisei] (n) unpredictability; element of surprise
景気予測[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting
競馬予想[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate
預言者;予言者[よげんしゃ, yogensha] (n) prophet; predictor; prognosticator
風来[ふうらい, fuurai] (n,adj-no) (1) frivolity; unpredictability; erraticism; (2) first-time guest in a red-light district
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results

predict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
พยากรณ์อากาศ[v. exp.] (phayākøn āk) EN: predict the weather ; forecast the weather FR: prédire le temps ; prévoir la météo
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer
ทำมาย[v. exp.] (tham māi) EN: predict FR:
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction ; forecast ; projection FR: prévision [f] ; projections [fpl]
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction ; expectation FR:
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; forecast ; prognosis FR: prédiction [f]
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo) EN: that's so predictable ! FR: c'est évident !
คำพยากรณ์[n. exp.] (kham phayāk) EN: prediction ; forecast ; prognostication FR: prédiction [f]
คำทำนาย[n. exp.] (kham thamnā) EN: prediction ; prophesy FR: horoscope [m]
ค่าทำนาย[n. exp.] (khā thamnāi) EN: predictive value FR:
คาดคะเนได้[adj.] (khātkhanē d) EN: predictable FR: prévisible
ความตรงเชิงทำนาย[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:
ความตรงตามการพยากรณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:
ความตรงทางพยากรณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: unpredictable FR: imprévisible
พยากรณ์[n.] (phayākøn) EN: forecast ; prediction ; prophesy FR:
พยากรณ์ไม่ได้[adj.] (phayākøn ma) EN: unpredictable FR: imprévisible
สมคะเน[X] (som khanē) EN: as expected ; as predicted FR:
ติ้ว[n.] (tiu) EN: fortune sticks FR: baguettes de prédiction [fpl]
ตัวแปรพยากรณ์[n. exp.] (tūapraē pha) EN: predicted variable FR:
ตัวแปรทำนาย[n. exp.] (tūapraē tha) EN: predictor variable ; predicted variable FR:
ตัวทำนาย[n. exp.] (tūa thamnāi) EN: predictor FR:
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable
ญาณศาสตร์[n.] (yānasāt = y) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt = ) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:

predict ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophet {m}predictor
prophetisch {adv}predictively
Regressand {m}regressand; predictand
Regressor {m} [math.]regressor; predicted variable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า predict
Back to top