ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fearless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fearless*, -fearless-

fearless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fearless (adj.) กล้าหาญ See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด Syn. brave, resolute, unafraid Ops. cowardly
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, bravely
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, bravely
fearlessness (n.) การวางใจในตัวเอง See also: ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง Syn. daring, self-confidence
English-Thai: HOPE Dictionary
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องอาจ (adj.) fearless See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant Syn. กล้าหาญ, กล้า Ops. ใจเสาะ
ใจกล้า (adj.) fearless See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า Ops. ใจเสาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank your fearless Stern... and others among you who worried about you... and faced death at every moment.กับคนอื่นรอบๆตัวที่ร่วมชะตากรรม ฉันเป็นสมาชิกพรรคนาซี...
I know you once considered a fearless policeman.ผมรู้ คุณเป็นพวกบ้าระห่ำ
What I say is true. Anyone can cook. But only the fearless can be great.ที่ผมพูดว่าใครๆ ก็ทำอาหารได้นั้นเป็นความจริง แต่คนที่ใจกล้าเท่านั้นที่เก่งได้
I thought you were supposed to be some kind of fearless travel writer.เพิ่งจะรู้ว่านักเขียนอย่างคุณ ก็กลัวเป็นเหมือนกัน
Got it! Fearless Captain Ishaan has got the answer.เข้าใจแล้ว กัปตันอีชานผู้กล้าหาญ ทราบคำตอบแล้ว
Haversham thinks my nickname is fearless guster.แฮเวอร์แชมคิดว่าชื่อเล่นของฉันคือไม่หวั่นกัสเตอร์
But fearless guster sucks.แต่ไม่หวั่นกัสเตอร์ห่วยว่ะ
Because who knew fearless guster would come after her, you badass.เพราะไม่หวั่นกัสเตอร์จะต้อง ออกมาตามหาเธอ แกไอ้เกรียน
For he was as fearless in questioning my judgment as he was in defending my kingdom.เพราะเขาไม่เกรงต่อการสงสัยตัดสินใจของข้า เช่นเดียวกับที่ ไม่เกรงต่อการปกป้องอาณาจักรของข้า
By their fearless pursuit of justice.ด้วยความกล้าดำรงความยุติธรรมของพวกเขา
Let me present your fearless Sith Lord.นี่ไงล่ะซิธลอร์ดผู้กล้าหาญ
* But if I was fearless ** But if I was fearless *

fearless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, 大胆 / 大膽] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, 不怕] fearless; not worried (by setbacks or difficulties)
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, 大无畏 / 大無畏] utterly fearless

fearless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根性のすわった[こんじょうのすわった, konjounosuwatta] (adj-f) fearless
梟帥;建[たける, takeru] (n) (arch) leader of a fearless tribe
不敵[ふてき, futeki] (adj-na,n) daring; fearless; intrepid; bold; tough; (P)
怖めず臆せず[おめずおくせず, omezuokusezu] (exp,adv) fearlessly
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness
精悍[せいかん, seikan] (adj-na,n) fearless; intrepid

fearless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ห้าวหาญ[adj.] (hāohān) EN: brave ; fearless ; intrepid FR: brave
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
เก่งกาจ[adj.] (kengkāt) EN: fearless ; daring FR: audacieux
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
แกล้ว[X] (klaeo) EN: fearless FR:
ลุย[X] (lui) EN: fearless ; Let's go to it! FR:
ไม่กลัวตาย[adj.] (mai klūa tā) EN: fearless ; daredevil FR:
ปากกล้า[n.] (pākklā) EN: bold mouth ; fearless mouth FR:
สกรรจ์[adj.] (sakan) EN: fearless ; audacious ; strong FR:
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

fearless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
furchtlos {adj} | furchtloser | am furchtlosestenfearless | more fearless | most fearless
Furchtlosigkeit {f}fearlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fearless
Back to top