ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incite*, -incite-

incite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incite (vt.) กระตุ้น See also: ส่งเสริม, ผลักดัน Syn. arouse, rouse, provoke
incite to (phrv.) กระตุ้น...ให้กระทำ Syn. instigate to
incitement (n.) การยั่วยุ See also: การกระตุ้น, การปลุกปั่น Syn. motive, stimulus, provocation
English-Thai: HOPE Dictionary
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
English-Thai: Nontri Dictionary
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขะยุก (v.) incite See also: instigate, provoke, abet
ยั่วยุ (v.) incite See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment Syn. ยุ
ยุ (v.) incite See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur Syn. ยุยง
ยุยง (v.) incite See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur
การกระตุ้น (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การยุยง, การเร่งเร้า
การยั่วยุ (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า
การยุยง (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การเร่งเร้า
การเร่งเร้า (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การยุยง
บ้าจี้ (v.) be easily incited See also: be easily instigated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, what could a mechanic do that would incite such a gruesome death?ตอนนี้ ช่างซ่อมรถทำอะไรได้บ้าง ถึงได้เสียชวิตอย่างน่าสยดสยองเช่นนั้น
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย
Don't worry. I'll incite them, get them to kill us quick.ผมจะกระตุ้นให้พวกเขาฆ่าเราให้เร็ว
Senator: doing this would incite fearประชาชนของคุณถูกปฏิเสธ
But if we incite a panic nowแต่ถ้าเราสร้างความแตกตื่นตอนนี้
To incite fraternization.จะกระตุ้นความสัมพันธ์ในซึ่งกันและกัน
All right! No need to incite anxiety.คนต้องเชื่อมั่นศรัทธาในบางสิ่ง
But if any one of your team is caught or killed, they will be branded terrorists, out to incite global nuclear war.แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งในทีม ถูกจับ หรือ ถูกฆ่า เขาจะกลายเป็นผู้ก่อการร้าย ทันที เป็นชนวนให้เกิดสงครามนิวเคลียร์
If you take it from her, you will incite rage.ถ้าคุณแย่งมันไป เธอจะโกรธ
Are you saying, incite the suspect to violence?คุณหมายถึง กระตุ้นให้ผู้ต้องหาลงมือน่ะเหรอ
And the point is to incite racial tension and fear.และจุดประสงค์คือเพื่อกระตุ้น ความตึงเครียดทางเชื้อชาติและความกลัว
So each victim probably did something separately to incite the unsub's rage.ดังนั้นเหยื่อแต่ละคน อาจจะทำเรื่องบางอย่างที่ต่างกัน แต่ไปกระตุ้นความเกรี้ยวกราดของอันซับ

incite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, 调嘴学舌 / 調嘴學舌] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 调 / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 竦] horrified; incite; raise
[suō, ㄙㄨㄛ, 唆] incite; suck
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, 挑] incite
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, 惹起] provoke, incite; stir up; arouse (attention)
[hàn, ㄏㄢˋ, 撼] shake; to incite
挑起[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, 挑起] stir up; incite

incite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone)
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P)
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P)
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)

incite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action FR: monter la tête
ปลุกปั่น[v.] (plukpan) EN: incite ; stir up ; arouse FR:
เร้า[v.] (rao) EN: arouse ; excite ; evoke ; incite FR: inciter ; stimuler ; exciter
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; give support ; back ; incite ; further FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; développer ; inciter
ส่อเสียด[v.] (sōsīet) EN: instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord FR:
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
ยุให้แตกแยก[v. exp.] (yu hai taēk) EN: incite friction ; incide rivalvry FR:
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)
ยุยงส่งเสริม[v. exp.] (yuyong song) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: encourager
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw FR: inciter ; tenter
เชิญชวน[v. exp.] (choēn chūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask FR: inviter ; inciter
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation ; incitement ; stimulus ; activation FR: stimulation [f] ; activation [f]
การยั่วยุ[n. exp.] (kān yūa yu) EN: provocation ; incitement FR:
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation FR: incitation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incite
Back to top