ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

necessity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *necessity*, -necessity-

necessity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
necessity (n.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งที่ขาดไม่ได้ Syn. essential, requirement
necessity (n.) ความต้องการ See also: ความจำเป็น
English-Thai: HOPE Dictionary
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
English-Thai: Nontri Dictionary
necessity(n) ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความแน่แท้,เครื่องบังคับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
necessityความจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Necessity (Law)ความจำเป็น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของจำเป็น (n.) necessity Syn. ของสำคัญ
ของสำคัญ (n.) necessity
ความจำเป็น (n.) necessity See also: need, essence Syn. เหตุจำเป็น
เหตุจำเป็น (n.) necessity See also: need, essence
กรณีจำเป็น (n.) case of necessity Syn. เรื่องจำเป็น
ปัจจัยหลัก (n.) basic necessity See also: important factor Syn. ปัจจัยสำคัญ
ปัจจัยหลัก (n.) basic necessity See also: important factor Syn. ปัจจัยสำคัญ
เรื่องจำเป็น (n.) case of necessity
ในกรณีจำเป็น (adv.) in case of necessity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
But then necessity always leaves an emotion.แต่ตอนนี้มันจำเป็น ที่ต้องปล่อยอารมณ์นั้นไป
So, it became a necessity relative to the song, if you like.มันก็เลยเกิดความจำเป็น สำหรับเพลงนี้ ถ้าคุณชอบนะ
A necessity to maintain balance in the world.ความจำเป็นของความสมดุล ในโลก
What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน
You have the same irises, a rare dark green, the diamond shaped hazel flex together with the identical outer ears or pinner, which are only past down through direct blood line which makes by necessity either brothers or in this case, more likely father anแก้วตาคุณสีเขียวเข็มซึ่ง หาได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังมีรูปของใบหูซึ่ง สืบทอดกันเฉพาะทางสายเลือดเท่านั้น อาจดูแล้วเหมือนเป็นพี่น้องหรือ...
It's a necessity that must be swallowed.มันจำเป็น ที่จะต้องเป็นอย่างนั้น.
But for now, necessity dictates we give her Crixus.แต่ตอนนี้ มันจำเป็นที่จะต้องให้คริซัสกับนาง
In these tough economic times, necessity is often the mother of invention.ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ความจำเป็นมักผลักดันให้เกิด การประดิษฐ์คิดค้น ที่นี่ก็เช่นกันค่ะ
And in carrots there are a lot of vitamin A so it's a necessity for Woo Joo's anemia.และในแครอท มีไวตามิน เอ สูง จำเป็นสำหรับโรคโรหิตจางของ วูจู
Out of necessity in order to start life afresh or some other reason?มีความจำเป็น อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือมีเหตุผลอื่น
I would have thought you, of all people, would understand the necessity of war.ผมหลงคิดไปว่า ในคนทั้งหมด คุณจะเป็นคนที่เข้าใจ ถึงความจำเป็นในการทำสงคราม

necessity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 必不可少组成 / 必不可少組成] absolute necessity; sine qua non
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
必然[bì rán, ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ, 必然] inevitable; certain; necessity
必要性[bì yào xìng, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 必要性] necessity
必需品[bì xū pǐn, ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄆㄧㄣˇ, 必需品] necessity; essential (thing)

necessity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出物腫れ物所嫌わず[でものはれものところきらわず, demonoharemonotokorokirawazu] (exp) (id) Necessity knows no law
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity
止む無く;已む無く;止むなく;已むなく[やむなく, yamunaku] (adv) reluctance; unwillingness; unavoidably; out of necessity
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
至上命令[しじょうめいれい, shijoumeirei] (n) categorical imperative; overriding necessity
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P)
至上要求[しじょうようきゅう, shijouyoukyuu] (n) overriding necessity; absolute requirement; an absolute must
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)

necessity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรณีจำเป็น[n. exp.] (karanī jamp) EN: case of necessity FR:
ความจำเป็น[n.] (khwām jampe) EN: necessity ; need ; essence FR: nécessité [f] ; indispensabilité [f]
สิ่งจำเป็น[n. exp.] (sing jampen) EN: necessity ; necessities [pl] ; requirement FR: chose indispensable [f] ; chose nécessaire [f] ; le strict nécessaire [m]

necessity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า necessity
Back to top