ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impel*, -impel-

impel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impel (vt.) กระตุ้น See also: จูงใจ, ผลักดัน Syn. drive, induce, urge
impel to (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ
impeller (n.) ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องสูบน้ำหรือระหัดวิดน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว
impellent(อิมเพล' เลินทฺ) adj. ซึ่งผลักดัน, ซึ่งกระตุ้น. -n. สิ่งที่ผลักดัน, สิ่งประตุ้น
impeller(อิมเพล' เลอะ) n. ผู้กระตุ้น, ผู้ผลักดัน, สิ่งกระตุ้น, ลูกบิด, ลูกหมุน, เครื่องผลักดัน
English-Thai: Nontri Dictionary
impel(vt) ผลัก,ดัน,กระตุ้น,ไล่,โน้มน้าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impellerใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impellerใบพัด จานใบพัด [พลังงาน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดฉี่ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่
ปวดท้องฉี่ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา
ปวดปัสสาวะ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่
ปวดเบา (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่
ปวดเยี่ยว (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne, but you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as King,ผมไม่ใช่กษัตริย์ ผมเป็นทหารเรือ ผมทำเป็นแค่นั้น

impel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インペル[, inperu] (vs) to impel
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel
駆る[かる, karu] (v5r,vt) to drive (car); to spur on; to impel; (P)

impel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
เร่งเร้า[v.] (rengrāo) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur FR: stimuler ; pousser à
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:
ปวดท้องเบา[v. exp.] (pūat thøng ) EN: be impelled to urinate FR:
ปวดท้องเยี่ยว[v. exp.] (pūat thøng ) EN: be impelled to urinate FR:

impel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebläserad {n}blower wheel; impeller
Antrieb {m}impellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impel
Back to top