ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *up*, -up-

up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
up (adv.) ในแนวขึ้น See also: ในทิศทางขึ้น Ops. down
up (prep.) ข้างบน Ops. down
up (prep.) ไปตาม Syn. along Ops. down
up (adv.) ตั้งตรง Syn. upright Ops. down
up (adj.) ที่เพิ่มขึ้น See also: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น Syn. increased Ops. decreased
up (vt.) ทำให้เพิ่มขึ้น Syn. raise
up (vi.) ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น
up (n.) การเพิ่มขึ้น Syn. increase Ops. decrease
up a blind alley (idm.) หมดหนทาง See also: จนปัญญา, มืดมน, อับจนหนทาง
up against (idm.) ประสบปัญหา
up and about (idm.) แข็งแรงพอลุกจากเตียงคนป่วยได้ See also: มีกำลังวังชาดี
up and doing (idm.) กระฉับกระเฉง See also: มีชีวิตชีวา, กระปรี้กระเปร่า
up for it (sl.) วลีที่พูดเมื่อต้องการกระตุ้นความกระตือรือร้นของคน
up for something (sl.) เห็นด้วยในบางอย่าง
up front (sl.) เริ่มแรก See also: ล่วงหน้า
up in arms (idm.) โกรธมากขึ้น See also: ขุ่นเคืองยิ่งขึ้น, ไม่พอใจมาก
up in arms (sl.) โกรธ See also: ตื่นเต้น
up in the air (idm.) ไม่ตัดสินใจ See also: ไม่แน่ใจ
up in years (idm.) แก่ See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย
up North (idm.) ทางเหนือของประเทศหรือโลก See also: ไปทางเหนือของประเทศหรือโลก
up the duff (sl.) ท้อง (มักเกิดจากการผิดพลาดมากกว่าตั้งใจ)
up the river (sl.) ติดคุก See also: เข้าคุก, ติดตะราง
up time (sl.) ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน
up to date (idm.) ทันสมัย See also: เข้าสมัย, ตามสมัย
up to no good (idm.) ทำสิ่งเลวร้าย (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระทำอาชญากรรม, กระทำความผิด
up to one (idm.) ขึ้นกับตัวเรา See also: แล้วแต่ใจเรา
up to par (idm.) มีมาตรฐาน See also: ได้มาตรฐาน, ดีได้มาตรฐาน
up-and-comer (n.) ผู้จะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอนาคต See also: ผู้ประสบความสำเร็จ
up-and-coming (idm.) น่าจะสำเร็จ See also: กำลังไปได้ดี
up-and-coming (adj.) ซึ่งจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอนาคต Syn. coming, rising
up-front (idm.) ล่วงหน้า
up-to-date (adj.) ทันสมัย See also: ปัจจุบัน Syn. modern, current, stylish Ops. old-fashioned
up-to-the-minute (idm.) ล่าสุด
up-tp-date (adj.) ปัจจุบันนี้ See also: ขณะนี้, สมัยนี้ Syn. current, new Ops. old, old-fashisoned
upbeat (adj.) มีความหวัง See also: มองโลกในแง่ดี Syn. optimistic, positive Ops. pessimistic
upbeat (n.) จังหวะขึ้น See also: พัฒนาการ, ความรุ่งเรือง Syn. prosperity, . Improvement
upbraid (vt.) ดุด่า See also: ว่ากล่าวอย่างแรง, ตำหนิ Syn. scold, reprimand, blame Ops. praise
upbraid for (phrv.) ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง Syn. upbraid with
upbraid with (phrv.) ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง Syn. upbraid for
upbraider (n.) ผู้ดุด่า See also: ผู้ว่ากล่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
up(อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม
up-front(อัพ'ฟรันท) adj. จ่ายล่วงหน้า,เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เด่น
up-to-date(อัพ'ทะเดท) adj. ทันสมัย,ปัจจุบัน
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing
upchuck(อัพ'ชัค) vi.,vt. อาเจียน
upcoming(อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมา
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ
upcropping(อัพ'ครอพพิง) n. การปรากฏขึ้น,การเจริญเติบโต
update(อัพเดท',อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew
updraft(อัพ'ดารฟท) n. การเคลื่อนตัวขึ้นข้างบนอากาศหรือแก๊ส
upend(อัพ'เอนด) vt.,vi. วางกลับหัวหลับหาง,วางกลับกัน,มีผลกระทบมาก,ทำให้ปราชัย
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push
upheaval(อัพฮี'เวิล) n. การยกระดับขึ้น,การยกขึ้น,การสูงขึ้น,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง, Syn. revolution,elevation
upheave(อัพฮีฟว') vt. ยกขึ้น,ทำให้สูงขึ้น vi. สูงขึ้น
upheld(อัพเฮลดฺ') v. pt. & pp. ของ uphold
uphill(อัพ'ฮิล) adv.,adj. ขึ้นเนิน,บนเนิน,ขึ้นข้างบน. n. ที่เนิน,การขึ้นเนิน,การเลื่อนขึ้น,การขึ้นข้างบน
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.
upholster(อัพโฮล'สเทอะ) vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,หุ้มเบาะ,หุ้มนวม,บุรอง
upholsterer(อัพโฮล'สเทอเรอะ) n. พ่อค้าเครื่องเรือนประเภทที่มีบุรอง หรือเครื่องบาก,พ่อค้าเครื่องหุ้มเบาะเครื่องเรือน
upholstery(อัพโฮล'สทะรี) n. เครื่องบุรอง,เครื่องเบาะ,ธุรกิจเครื่องเรือนเครื่องเบาะ
upiabbr. United Press International
upkeep(อัพ'คีพ) n. การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา
upland(อัพ'แลนดฺ) n. ที่สูง,ที่ดอน,บริเวณที่สูง. adj. เกี่ยวกับที่สูง., See also: uplander,n.
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise
upmost(อัพ'โมสทฺ) adj. =uppermost (ดู)
upon(อะพอน') prep. =on (ดู) ,บน,เหนือ,ในโอกาส,ในเวลา
upper(อัพ'เพอะ) adj. เหนือกว่า,สูงกว่า,ยุคหลังเก่า. n. ส่วนที่เหนือส้นรองเท้าขึ้นไป,ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ,สภาสูง,ผ้ารัดขา,ฟันบน,สิ่งกระตุ้น,สายคาดเอว,เข็มขัด
upper caseตัวใหญ่เมื่อใช้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีความหมายเหมือน capital letter เช่น A B C D ศัพท์นี้มาจากการใช้ตัวตัวเรียงพิมพ์ในสมัยก่อน ตัวใหญ่ จะอยู่ในถาดข้างบนจึงเรียกว่า upper case และตัวเล็ก (เช่น a b c d) จะอยู่ในถาดข้างล่าง จึงเรียกว่า lower case
upper chambern. สภาสูง
upper crustสังคมชั้นสูงสุด
upper handn. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
uploadบรรจุขึ้นหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์ตัวส่งข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" ส่วนคอมพิวเตอร์ตัวรับข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุลง" ส่วนมากใช้ในการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไปไว้ในแม่ข่าย ซึ่งถือว่าสูงกว่า ถ้าเป็นการถ่ายโอนจากแม่ข่าย จะเรียกว่า "บรรจุลง" (download)
upper schooln. โรงเรียนมัธยมปลาย,โรงเรียนชั้นปลาย
upper-class(อัพเพอะคลาส') adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง
uppercut(อัพ'เพอะคัท) n. หมัดสอยดาว,หมัดเสยขึ้น (เช่น เข้าที่คางของคู่ต่อสู้) . vt.,vi. เสยหมัด,ชกด้วยหมัดเสย
uppish(อัพ'พิซ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: uppishly adv. uppishness n.
uppity(อัพ'พิช) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี
English-Thai: Nontri Dictionary
up(adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน
UP-TO-up-to-date(adj) ทันสมัย,ทันเหตุการณ์,ปัจจุบัน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน
upheaval(n) การยกสูงขึ้น,กลียุค,การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
upheave(vt) ยกสูงขึ้น,ยกระดับขึ้น
upheld(vt) pt และ pp ของ uphold
uphill(adv) ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม
upholster(vt) ประดับบ้าน,ตกแต่ง,หุ้ม,บุนวม
upholsterer(n) ผู้ประดับบ้าน,ช่างทำเก้าอี้,ช่างทำเบาะ
upholstery(n) การตกแต่งบ้าน,เครื่องเบาะ
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ
upland(n) ที่สูง,ที่ดอน
uplift(n) การยกขึ้น,การยกระดับ,การปรับปรุง
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
upon(pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส
upper(adj) สูงกว่า,ข้างบน,อันบน,เหนือกว่า
uppercut(vt) เสยหมัด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uprear(vt) ยกขึ้น,ก่อสร้าง,ยกฐานะ,เลี้ยงดู,อุปถัมภ์
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
uprise(vi) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ลอยขึ้น,ปรากฏขึ้น,เลื่อนขึ้น
uprising(n) การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การจลาจล
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
uproot(vt) ทำลายสิ้น,กวาดล้าง,ถอนรากถอนโคน
upset(n) การหก,ความปั่นป่วน,ความรำคาญ,อารมณ์เสีย
upshot(n) ผลลัพธ์,ผลสรุป,สาระ
upside(n) ด้านบน
UPSIDE upside down(adv) หกคะเมน,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง
upstairs(adv) ข้างบน,ขึ้นบน,อยู่ในอากาศ
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
upstream(adv,adj) ทวนน้ำ,เหนือน้ำ
uptown(adv,adj) ตอนบนของตัวเมือง
upturn(n) การหกกลับ,การหงาย,การแหงน,การพลิกขึ้น,ความยุ่งเหยิง
upward(adv) ขึ้นไปข้างบน,ขึ้นสูง,เหนือขึ้นไป
upwards(adv) ขึ้นไปข้างบน,ขึ้นสูง,เหนือขึ้นไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Up and Down clauseข้อกำหนดการปรับค่า มีความหมายเหมือนกับ escalator clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
updraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upliftการยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
uplink๑. เชื่อมโยงขึ้น๒. การเชื่อมโยงขึ้น๓. ข่ายการเชื่อมโยงขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uploadบรรจุขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upperตอนบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
upper chamber; upper houseสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper house; upper chamberสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
upright ray cellเซลล์รัศมีแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
uprisingการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
UPS (uninterruptible power supply)ยูพีเอส (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upset allowanceระยะเผื่อยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upsetting timeเวลาเชื่อมกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upshiftเปลี่ยนเกียร์ขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
uptimeช่วงเวลาให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upward compatibilityความเข้ากันได้แบบรุดหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Upanishadsอุปนิษัท [TU Subject Heading]
updateปรับให้เป็นปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เพื่อให่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้อยู่ให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]
upgradeยกระดับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
upland riceข้าวไร่, ข้าวที่ปลูกได้บนที่ดอนหรือบนภูเขาไม่มีน้ำขังในพื้นที่ที่ปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
uplift pressureuplift pressure, ความดันขึ้นของน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
uploadบรรจุขึ้น, บรรจุขึ้น คือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ
upper boundaryขอบบน, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Upper chambersสภาสูง [TU Subject Heading]
Upper classชนชั้นสูง [TU Subject Heading]
Upslope fogหมอกลาดเนินเขา [อุตุนิยมวิทยา]
upstream controlupstream control, การควบคุมโดยเหนือน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Upward (total) radiationการแผ่รังสีสู่อวกาศ (รังสีรวม) [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเด้า (v.) move the bottom up and down
กระโจมอก (v.) pull up one´s lower garment so as to cover the breasts See also: wear a skirt to cover her breast Syn. นุ่งกระโจมอก
กลัดกระดุม (v.) button up one´s coat Syn. ติดกระดุม
ก่อร่างสร้างตัว (v.) build up a fortune See also: make´s one way Syn. สร้างตัว
กางมุ้ง (v.) hang up a mosquito net See also: draw a mosquito curtain
กินที่ (v.) take up room See also: take up space, take up land Syn. เปลืองที่
กินเนื้อที่ (v.) take up room See also: take up space, take up land Syn. กินที่, เปลืองที่
ขัดเขมร (v.) pull up one´s the panung See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, method of wearing the loin-cloth or bathing scarf, pull up one´s cloth above the knee
ขัดเขมร (v.) be drawn up high See also: be pulled up high, hiked up, gathered up (as for clothing)
จั่ว (v.) turn up a card See also: open a card, draw a card Syn. เปิดไพ่, จั่วไพ่ Ops. ทิ้งไพ่
จั่วไพ่ (v.) turn up a card See also: open a card, to draw a card Syn. จั่ว, เปิดไพ่
จุดชนวน (v.) stir up the troubles See also: ignite, arouse
ชะลอรถ (v.) slow up a car See also: make a car slower
ชายพก (n.) two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front
ซ่อนรูป (v.) cover up one´s figure See also: conceal the figure
ดักรอ (v.) hold up and wait for
ดูดนม (v.) suck up milk
ตกลงใจ (v.) make up one´s mind See also: make a decision, decide, come to the conclusion Syn. ตัดสินใจ
ตบท้าย (v.) end up with Syn. ปิดท้าย
ต่อความยาวสาวความยืด (v.) bring up a side issue to complicate the matter
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hasn't showed up yetเขายังไม่โผล่มาเลย
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
I woke up at 7 and got up right awayฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I have to hang up nowฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
You are not supposed to be up hereคุณไม่ควรจะมาอยู่ข้างบนนี่
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I grew up in a big familyฉันเติบโตขึ้นในครอบครัวขนาดใหญ่
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
What should I dress up at tomorrow night?ฉันควรแต่งชุดอะไรสำหรับคืนพรุ่งนี้?
Either one, it is up to youอันไหนก็ได้แล้วแต่คุณแล้วกัน
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
I've been tied up with extra workฉันยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษอยู่
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
Why don't you turn up the volume?ทำไม่คุณไม่เปิดเสียงให้ดังขึ้นล่ะ
Can you pick him up at 7:30?คุณช่วยไปรับเขาตอน 7โมงครึ่งได้ไหม?
Pick up the phone!หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
What are you doing up here?คุณไปทำอะไรบนนั้น?
We'll be back to pick you up laterพวกเราจะกลับมารับคุณทีหลัง
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
It is up to you to determine your futureมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
It's difficult for him to get up earlyมันยากสำหรับเขาที่จะตื่นแต่เช้า
Don't forget to pick those letters up before you leaveอย่าลืมหยิบจดหมายเหล่านั้นด้วยก่อนคุณออกไปล่ะ
She messed up the plansเธอทำแผนรวนหมด
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
He made up an excuseเขาสร้างเรื่องแก้ตัว
She faced up to the problemเธอเผชิญหน้ากับปัญหา
Face up to itยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว
I have given up on him; he never does what he promisesฉันเลิกเชื่อถือเขาแล้ว เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาสัญญาได้เลย
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
I give up on himฉันตัดหางปล่อยวัดเขาแล้ว
Wake me up at five thirty!ปลุกฉันตื่นตอน 5:30 ด้วย
Will you pick me up at my place?คุณจะช่วยมารับฉันที่บ้านได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
Get him up on the tub.รับเขาขึ้นไปบนอ่าง ได้รับเขา ขึ้น!
Get him up on the tub!รับเขาขึ้นไปบนอ่าง! ในอ่าง
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ
You should fix up the women.นายควรจะแปลงโฉมพวกสาวๆนะ
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน
They're dressing Hannah up to go out.พวกเขากำลังชุบโฉม ฮันนาห์
We Jewish people shouldn't get mixed up in such a business.ทำไมต้องเป็นยิว เราแค่ทำธุระกิจ
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ

up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
戒绝[jiè jué, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, 戒绝 / 戒絕] abstinence; to give up (a bad habit)
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
[jí, ㄐㄧˊ, 及] and; to reach; up to; in time for
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
高达[gāo dá, ㄍㄠ ㄉㄚˊ, 高达 / 高達] attain; reach up to
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 蔉] to bank up the roots of plants
[yú, ㄩˊ, 旟] banner with falcons; mussed up hair
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 厌烦 / 厭煩] bored; fed up with sth; sick of sth
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, 腻烦 / 膩煩] bored; to be fed up with; sick and tired of sth
[juē, ㄐㄩㄝ, 撅] break off; stick up (as a tail)
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, 拆分] separate; broken up into separate items
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, 白手起家] build up from nothing; start from scratch
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
[dí, ㄉㄧˊ, 籴 / 糴] buy up (grain)
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮 / 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom
通同[tōng tóng, ㄊㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ, 通同] collude; gang up on
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 较量 / 較量] competitive with; to measure up against
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, 组分 / 組分] components; individual parts making up a compound
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
[zhē, ㄓㄜ, 遮] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
[fèi, ㄈㄟˋ, 砩] dam up water with rocks
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 奋勇 / 奮勇] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"

up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップスタイル[, appusutairu] (n) up style; up sweep
アップツーデート[, apputsu-de-to] (adj-na,n) up to date
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
アンザイレン[, anzairen] (n,vs) roping oneself up (ger
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis)
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up
うんざり[, unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P)
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings
オール[, o-ru] (n) (1) oar; (2) (See オールA) all; (3) (sl) staying up all night long; (P)
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone
おめかし[, omekashi] (n,vs) dressing up
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P)
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans)
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
ギンッ[, gintsu] (n) (sound effect) sproing; spring up
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass)
クリーンアップ[, kuri-n'appu] (n) clean up (esp. baseball)
クロックアップ[, kurokkuappu] (n) {comp} clock up
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.)
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
サインアップ[, sain'appu] (n) sign up
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.)
ハングアップ[はんぐあっぷ, hanguappu] hang up (vs)
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up
ルックアップ[るっくあっぷ, rukkuappu] look up (vs)
切り上げる[きりあげる, kiriageru] to round up
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline
アイシーエムピー[あいしーえむぴー, aishi-emupi-] ICMP
アイピーエックスエスピーエックス[あいぴーえっくすえすぴーえっくす, aipi-ekkusuesupi-ekkusu] IPX-SPX
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink
アップロード[あっぷろーど, appuro-do] upload
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate
イーアールピー[いーあーるぴー, i-a-rupi-] ERP
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection
ウィンドウズエックスピー[ういんどうずえっくすぴー, uindouzuekkusupi-] Windows XP
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper
ウルトラスパーク[うるとらすぱーく, urutorasupa-ku] UltraSPARC
エーエスピー[えーえすぴー, e-esupi-] ASP
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
上がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
埋める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update
検索[けんさく, kensaku] Thai: ค้นหาข้อมูล English: lookup
構える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: วางซ้อนกัน English: to be piled up
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกเลิก English: to give up
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางซ้อน English: to pile up
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony

up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[adj.] (ā) EN: opened up ; opened out FR:
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบชิด[v. exp.] (aēp chit) EN: snuggle up to FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng kh) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults FR:
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pram) EN: put up for auction FR:
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
อัดอั้นตันใจ[adj.] (at-antanjai) EN: all choked up FR:
อัตคัดขัดสน[adj.] (attakhat kh) EN: in need ; in want ; hard up FR:
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ng) EN: be short of money ; be hard up FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บันกวด[v.] (bankūat) EN: tie up ; bind FR:
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
บึ้ม[v.] (beum) EN: go boom ; blow up FR:
บินขึ้น[v. exp.] (bin kheun) EN: take off ; fly up FR: décoller ; s'envoler
บ๋อแบ๋[X] (bø baē) EN: used up FR: fauché
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: open one's eyes wide ; open up one's eyes FR: ouvrir les yeux
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บริการโทรปลุก[n. prop.] (børikān thō) EN: wake up call FR:
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ฉะ[v.] (cha) EN: eat up FR: manger ; boire

up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oberhalb (von) {adv} | weiter oberhalbabove | further up
aufgetakelt {adj}all dressed up to the nines
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up
Aufgebot {m} | das Aufgebot aushängenbanns | to put up the banns
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Nahaufnahme {f}close up view; close-up
Ankopplung {f} (an)connection (to); linking up (to; with)
Fadenbruch {m}cord break; cord break up
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Aufbiegung {f}bending up
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind
Rückstand {m} | den Rückstand aufholen | das Versäumte nachholenleeway | to make up leeway | to make up leeway
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets
Einschalten {n}power up
Erteilungsverfahren {n}procedure up to granting
Sattelmoment {m}pull up torque
Radieschen {n} | sich die Radieschen von unten angucken [übtr.]red radish; small radish | to push up the daisies
Sanierung {f} eines Flussesrehabilitation of a river; cleaning up of a river
Aufstellung {f}setting up
aufgebauscht; aufgemotzt {adj}sexed up
Stehkragen {m}stand up collar
Tee {n} (Golf) | den Ball auf das Tee legen; aufteen | Ball von Abschlag spielentee | to tee; to tee up | to tee off
aktuell {adj} | aktueller | am aktuellstenup to date | more up to date | most up to date
Aufstieg {m}way up; climb up
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Lieferfähigkeit {f}ability to supply
Abrechnung {f}; Behauptung
Schwallwelle {f}abrupt wave
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
Akustikkoppler {m}acoustic coupler
Konkursgrund {m}act of bankruptcy
Akupunktur {f} [med.] | Akupunkturen
Interessenverband {m}; Interessengruppe
Luft- und Raumfahrtgruppe {f}aerospace group

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า up
Back to top