ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decreased

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decreased*, -decreased-

decreased ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decreased (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง Syn. diminished, shortened

decreased ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short FR:

decreased ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decreased
Back to top