ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

along

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *along*, -along-

along ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
along (prep.) คล้ายกับ
along (prep.) คู่กันกับ See also: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ Syn. parallel with, by, adjacent
along (adv.) ด้วย See also: กับ, มากับ Syn. with, accompanying, together with
along (adv.) ต่อไป See also: ไปข้างหน้า
along (adv.) ไปยัง
along with (prep.) รวมทั้ง See also: รวมถึง, รวมเข้าด้วย Syn. together with
alongside (prep.) ข้างๆ See also: อยู่ถัดไป Syn. at the side of, parallel to
alongside (adv.) อยู่ข้าง Syn. side by side
English-Thai: HOPE Dictionary
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
along ofเนื่องจาก, Syn. owing to
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง
English-Thai: Nontri Dictionary
along(adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลมเกลียว (v.) get along well See also: unite, be of one heart and one mind Syn. สามัคคี, ปรองดอง, สมัครสมาน, เข้ากันได้ Ops. ขัดแย้ง, ทะเลาะเบาะแว้ง
ขอเกี่ยวเรือ (n.) hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)
คล้อย (v.) go along with See also: follow, conform, haul, comply with, agree with Syn. เห็นด้วย, คล้อยตาม Ops. ขัดแย้ง, ไม่ลงรอยกัน
ดาหน้า (v.) advance along a wide front See also: come or go in force, crowd, rally together
ดินดาน (n.) subsoil along a river bed See also: hard and compact soil
ตะกาว (n.) hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river) Syn. ขอเกี่ยวเรือ
ถูกคอ (v.) get along well with See also: have the same taste, hit it off Syn. ถูกเส้น, ถูกอัธยาศัย, ชอบพอ
ถูกคอกัน (v.) get along well See also: be congenial friends, have the same tastes
ถูกอัธยาศัย (v.) get along well with See also: be on friendly terms, have the same tastes Syn. ถูกคอ, ต้องกัน
ถูกอัธยาศัย (v.) get along well with See also: have the same taste, hit it off Syn. ถูกเส้น, ชอบพอ
ถูกโฉลก (v.) get along well with See also: be congenial to Syn. ถูกชะตา, เป็นมงคล
ถูกโรค (v.) get along well with See also: be on friendly terms, have the same tastes Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน
ปั้นลมปราสาท (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมวิหาร
ปั้นลมวิหาร (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท
ลงรอย (v.) get along with See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible Syn. ลงโบสถ์
ลงรอยกัน (v.) get along with See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible
ลงลอยกัน (v.) get along well with See also: be in step with, get deal with, agree with Syn. เข้ากันได้
ลงโบสถ์ (v.) get along with See also: be on good terms with someone, be compatible with Syn. ลงรอย
ลำยอง (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท, ปั้นลมวิหาร
เข้า (v.) get along with See also: deal with Syn. เข้ากัน Ops. แยก, แตกแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Go along the corridorเดินไปตามทางเดินนั่น
He walked quickly along the roadเขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
We can't get along wellเราไม่สามารถเข้ากันได้ดี
My dad and I don't get along too wellฉันและพ่อเข้ากันไม่ค่อยดีนัก
They get along pretty wellพวกเขาเข้ากันได้ค่อนข้างดี
You should have gone along with himเธอควรจะเข้ากันให้ได้กับเขานะ
She was trying so hard to make us getting along wellเธอพยายามอย่างหนักที่จะทำให้พวกเราเข้ากันได้ดี
We'll try getting along with themพวกเราจะพยายามเข้ากับพวกนั้นให้ได้
Just come along, I'm doing you a favor!แค่แวะผ่านมา ฉันจะช่วยทำอะไรให้คุณสักอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sure I'll get along somehow.ฉันแน่ใจว่าฉันจะได้รับพร้อม อย่างใด
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
And how do you get along with Mrs. Danvers?- แล้วคุณเข้ากันได้กับคุณนายเเดนเวอร์สรึเปล่า
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน
Well, I'd better get along and arrange some breakfast for the men.ผมควรจะไปจัดหาอาหารเช้าให้คนงานดีกว่า
I shall always love you, but I've known all along that Rebecca would win in the end.แต่ผมก็รู้มาตลอด ว่าท้ายที่สุดรีเบคคาจะเป็นฝ่ายชนะ
We go slowly along them, looking for what?เราคืบไปช้าๆตามพวกเค้า เพื่อตามหาสิ่งใดหรือ?
And anyway... we're starting to move along real nice.และต่อไป ... เรากำลังเริ่มที่จะย้ายไปตามความสุขที่แท้จริง
He lived along that coast now every night, and in his dreams... ... he heard the surf roar, and saw the native boats come riding through it.เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่ ทุกคืนตอนนี้ และในความฝันของเขาที่เขาได้ ยินเสียงคำรามของคลื่น และเห็นเรือพื้นเมือง

along ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 偕同] along with; accompanied by; together with
沿江[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, 沿江] along the river; the region around the river
沿线[yán xiàn, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 沿线 / 沿線] along the line (e.g. railway); the region near the line
沿路[yán lù, ㄧㄢˊ ㄌㄨˋ, 沿路] along the way; the duration of a journey
沿途[yán tú, ㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 沿途] along the sides of the road; by the wayside
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
共处[gòng chǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, 共处 / 共處] coexist; get along (with others)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
相处[xiāng chǔ, ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ, 相处 / 相處] get along with each other
合不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, 合不来 / 合不來] unable to get along together; incompatible
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
殉葬[xùn zàng, ㄒㄩㄣˋ ㄗㄤˋ, 殉葬] to bury sth along with the dead; sacrificial grave goods
[yóu, ㄧㄡˊ, 斿] scallops along lower edge of flag
对劲儿[duì jìn r, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, 对劲儿 / 對勁兒] suitable; to one's liking; to get along together
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, 一并 / 一併] to lump together; to treat along with all the others
李娃传[Lǐ Wá zhuàn, ㄌㄧˇ ㄨㄚˊ ㄓㄨㄢˋ, 李娃传 / 李娃傳] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不和] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 连同 / 連同] together with; along with
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, 一並] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others
一同[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, 一同] along; together
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, 并肩 / 並肩] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line)
沿着[yán zhe, ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙, 沿着 / 沿著] along
向来[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ, 向来 / 向來] always; all along
[dā, ㄉㄚ, 咑] da! (sound used to move animals along)
[shāo, ㄕㄠ, 捎] bring or take (along)
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
跌跌跄跄[diē diē qiàng qiàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄧㄝ ㄑㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˋ, 跌跌跄跄 / 跌跌蹌蹌] to dodder along
[chǐ, ㄔˇ, 扡] drag along
[tuō, ㄊㄨㄛ, 拖] dragging (brush stroke in painting); to drag along
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, 始终 / 始終] from beginning to end; all along
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
[qiān, ㄑㄧㄢ, 掔] lead along; substantial
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 挈] pull out; take family along

along ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it
お過ごし[おすごし, osugoshi] (exp) (hon) getting along
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along
レパードシャーク;レオパードシャーク;カリフォルニアドチザメ[, repa-dosha-ku ; reopa-dosha-ku ; kariforuniadochizame] (n) leopard shark (Triakis semifasciata, species found along the Pacific coast of North America)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
付いてくる(P);付いて来る(P)[ついてくる, tsuitekuru] (vk) (uk) to follow; to come along with one; to accompany; (P)
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
任意同行[にんいどうこう, nin'idoukou] (n) going along voluntarily to be questioned by law officers
共に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P)
北東航路[ほくとうこうろ, hokutoukouro] (n) Northeast Passage (sea route along the north coast of Russia)
北西航路[ほくせいこうろ, hokuseikouro] (n) Northwest Passage (sea route along the north coast of Canada)
南岸沿いに[なんがんぞいに, nanganzoini] (adv) along the southern coast; along the southern seashore
吹き流す;吹流す[ふきながす, fukinagasu] (v5s,vt) (See 吹き流し) to blow along (in the wind); to set adrift
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
大祖国戦争[だいそこくせんそう, daisokokusensou] (n) Great Patriotic War (Russian name for the war along the eastern front during World War II)
家族連れ[かぞくづれ, kazokudure] (n) taking the family along
崖道[がけみち, gakemichi] (n) path along a cliff
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants
張り渡す;張渡す[はりわたす, hariwatasu] (v5s) to string along (of rope, etc.)
性が合う[しょうがあう, shougaau] (exp,v5u) to get along well with
打ち連れる;うち連れる[うちつれる, uchitsureru] (v1,vi) to go along with
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement
摺動[しゅうどう, shuudou] (n) sliding or moving along a smooth surface with continuous contact on that surface
来合わせる[きあわせる, kiawaseru] (v1) to happen to come along
東岸沿いに[とうがんぞいに, touganzoini] (adv) along the east coast; along the eastern seashore
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner
気が合う[きがあう, kigaau] (exp,v5u) to get along (with someone)
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P)
相和する[あいわする, aiwasuru] (vs-s,vi) to get along well together; to be in tune with one another; to harmonize with each other; to go well together
立ち迷う[たちまよう, tachimayou] (v5u,vi) to drift along
縦走[じゅうそう, juusou] (n,vs) traverse; walk along the ridge
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along

along ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอากับเขาหน่อย[X] (ao kap khao) EN: just going along FR:
เอาไป (เอา...ไป)[v. exp.] (ao pai (ao ) EN: take ; take away ; take along ; bring ; seize FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along FR: emmener
บาง[n.] (bāng) EN: village along a waterway ; settlement aside a waterway FR: village le long d'un cours d'eau [m]
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon – (prefix: riverside village or town) ; district along a waterway FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บริเวณชายแดน[X] (børiwēn chā) EN: along the border. FR:
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil FR:
เดินอาด ๆ = เดินอาดๆ[v. exp.] (doēn āt-āt) EN: stride along ; walk tall FR:
เดินแฉะแบะ[v. exp.] (doēn chaeba) EN: slouch along FR:
เดินขย่มธรณี[v. exp.] (doēn khayom) EN: bounce heavily along ; have a heavy bouncing gait FR:
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence FR: longer la clôture
เดินไปตาม[v. exp.] (doēn pai tā) EN: walk along FR:
เดินตุปัดตุเป๋[v. exp.] (doēn tupatt) EN: stagger along FR:
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch FR: voyager (en) ; prendre
ด้วยกัน[adv.] (dūay kan) EN: together (with) ; in company with ; along ; jointly FR: ensemble ; conjointement
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khao kan dā) EN: be compatible ; be in harmony ; get along (with) ; go well together FR:
เข้ากันได้ดี[v. exp.] (khao kan dā) EN: get along well with FR:
เข้ากันไม่ได้[v. exp.] (khao kan ma) EN: can't get along FR:
เข้ากับ[v. exp.] (khao kap) EN: go with ; get along with FR:
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
เข้าขากัน[v. exp.] (khaokhā kan) EN: get along well with FR:
เข้าคอ[v.] (khaokhø) EN: get along ; deal with FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
คืบหน้า[v.] (kheūpnā) EN: progress ; advance ; get along FR: progresser ; avancer
เคลียคลอ[v.] (khlīakhlø) EN: accompany ; come along with FR:
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with ; accept ; defer (to) FR:
เคว้ง[v.] (khwēng) EN: float along ; drift FR:
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh FR: s'harmoniser ; s'accorder
กินไม่เข้า[v. exp.] (kin mai kha) EN: cannot get along with ; cannot hit it off with ; can't eat it FR:
กินเส้นกัน[v. exp.] (kinsen kan) EN: get along with FR:
เกลียวกลม[v.] (klīoklom) EN: get along well ; live in harmony FR:
กลมเกลียว[v.] (klomklīo) EN: get along well ; live in harmony FR:
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along FR:
กระดืบ[v.] (kradeūp) EN: inch along ; crawl FR:
กระเตาะกระแตะ[v.] (kratǿkratae) EN: toddle along FR:
แล่นฉิว[v. exp.] (laen chiu) EN: zip along ; go swiftly FR:

along ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlang {prp; +Akkusativ; +Dativ; +Genitiv} | den Weg entlang; entlang dem Weg; entlang des Wegesalong | along the path
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
längs {prp; +Genitiv} | längs der Straßealong | along the road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า along
Back to top