ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

positive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *positive*, -positive-

positive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
positive (adj.) ทางบวก See also: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี Syn. optimistic, bright, confident Ops. pessimistic
positive (adj.) แน่ใจ See also: มั่นใจ, ยืนยัน Syn. assertive, decisive
positively (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. assertively, emphatically, undoubtedly, absolutely
English-Thai: HOPE Dictionary
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
positive(adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
positiveบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
positive electrodeขั้วบวก, แอโนดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์  หรือแคโทดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางขวา, เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางด้านซ้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แง่บวก (adj.) positive Syn. แง่ดี Ops. แง่ลบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said 15. He was positive about it.เขากล่าวว่า 15 เขาเป็นบวกเกี่ยวกับเรื่องนี้
How could he be positive about anything?ว่าเขาจะเป็นบวกเกี่ยวกับอะไร?
As the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน
And I'm positive that if Uncle Conrad and Aunt...และฉันมั่นใจว่าถ้าลุงคอนราดและป้า ...
These heated comments aside, it's been a very positive experience.เสียงค้านโหวกเหวกจากคนส่วนน้อยนิด ไม่อาจลบล้างประสบการณ์ด้านดีได้
I should just... try to look at the positive side.แม่ควรจะทำ... พยายามมองสิ่งที่ดีจากข้างใน
You arrange all this to influence positive future of Siam.You arrange all this to influence positive future of Siam.
Just filled with positive energy, huh?รู้สึกดีเลยใช่มั้ยคะ
I think using illegal psychotropic substances... is a very positive example to set for our daughter.ฉันคิดว่าการทำตัวให้เป็นผู้ปกครองที่ดี จะช่วยหล่อหลอมลูกเราได้นะ
Are you positive you're doing the right thing?แน่ใจหรือว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง
But I'm not positive it'll happen tonight. Hello!แต่ชั้นไม่คิดหรอกนะว่าจะเป็นคืนนี้
No, I'm not. He says he likes girls with positive attitudes.เขาบอกว่า เขาชอบผู้หญิงที่มีทัศนคติด้านบวก

positive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 阳极 / 陽極] anode; positive electrode; positive pole
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
阳离子[yáng lí zǐ, ㄧㄤˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ, 阳离子 / 陽離子] cation (chem.); positive ion
褒义[bāo yì, ㄅㄠ ㄧˋ, 褒义 / 褒義] commendatory; commendatory term; positive connotation
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, 效力] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity)
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, 凶多吉少 / 兇多吉少] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster
单数[dān shù, ㄉㄢ ㄕㄨˋ, 单数 / 單數] positive odd number (also written 奇數|奇数); singular (grammar)
正半轴[zhèng bàn zhóu, ㄓㄥˋ ㄅㄢˋ ㄓㄡˊ, 正半轴 / 正半軸] positive semi-axis (in coordinate geometry)
正整数[zhèng zhěng shù, ㄓㄥˋ ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ, 正整数 / 正整數] positive integer
正数[zhèng shù, ㄓㄥˋ ㄕㄨˋ, 正数 / 正數] positive number
正离子[zhèng lí zǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ, 正离子 / 正離子] positive ion (phys.)
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 良性] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor)
[yáng, ㄧㄤˊ, 阳 / 陽] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯
阳电荷[yáng diàn hé, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, 阳电荷 / 陽電荷] positive electric charge
眉目[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙, 眉目] progress; prospect of solution; sign of positive outcome
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, 气魄 / 氣魄] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude
良性循环[liáng xìng xún huán, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 良性循环 / 良性循環] virtuous cycle (i.e. positive feedback loop)
革兰阳[gé lán yáng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄧㄤˊ, 革兰阳 / 革蘭陽] Gram-positive (bacteria)
革兰阳性[gé lán yáng xìng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 革兰阳性 / 革蘭陽性] Gram-positive (bacteria)
龙阳君[lóng yáng jūn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, 龙阳君 / 龍陽君] homosexual (positive term)
阳性[yáng xìng, ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 阳性 / 陽性] positive; masculine
质子[zhì zǐ, ㄓˋ ㄗˇ, 质子 / 質子] proton (positively charged nuclear particle)

positive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination
スライドフィルム[, suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative
プラス思考[プラスしこう, purasu shikou] (n) positive thought
ポジ[, poji] (n,adj-no) (abbr) (See ポジティブ) positive
ポジティブオルガン[, pojiteibuorugan] (n) positive organ
ポジティブリスト[, pojiteiburisuto] (n) positive list
一眠り;ひと眠り;一睡り(iK)[ひとねむり, hitonemuri] (n,vs) (1) (See 一睡) (usu. in positive sentences) (a) sleep; (a) nap; (2) first sleep of silkworms
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P)
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] (adj-na) empirical; positive
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list
正整数[せいせいすう, seiseisuu] (n) {math} positive integer
正極[せいきょく, seikyoku] (n) cathode; positive pole; positive electrode
正極性[せいきょくせい, seikyokusei] (n) positive polarity; straight polarity
正触媒[せいしょくばい, seishokubai] (n) (See 負触媒) positive catalyst
正電気[せいでんき, seidenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
積極策[せっきょくさく, sekkyokusaku] (n) positive plan; constructive policy
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
誰にでも[だれにでも, darenidemo] (conj) (uk) (adv. equivalent of 誰でも) (See 誰でも) anyone (used with positive verbs); anybody; everyone; whoever
逆性石鹸[ぎゃくせいせっけん, gyakuseisekken] (n) positive or antiseptic soap
陽極板[ようきょくばん, youkyokuban] (n) positive plate; anode plate
陽電気[ようでんき, youdenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly
グラム陽性菌[グラムようせいきん, guramu youseikin] (n) gram-positive bacteria
前向き[まえむき, maemuki] (adj-na,n) facing forward; front-facing; forward-looking; positive; proactive; (P)
固持[こじ, koji] (n,vs) insistence (positive nuance); persistence; strong-willed
固辞[こじ, koji] (n,vs) decline positively
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P)
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P)
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness
積極的[せっきょくてき, sekkyokuteki] (adj-na) (See 積極性) assertive; positive; active; proactive; (P)
肯定[こうてい, koutei] (n,vs) positive; affirmation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] empirical (an), positive
陽性[ようせい, yousei] positive+

positive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบบวก[adj.] (baēp būak) EN: positive FR: positif
บวก[adj.] (būak) EN: positive FR: positif
บวกโดยแท้[adj.] (būak dōi th) EN: strictly positive FR:
บวกแน่นอน[adj.] (būak naēnøn) EN: positive-definite ; positive definite FR:
เชิงบวก[adj.] (choēng būak) EN: positive FR: positif
ได้เปรียบ[adj.] (dāiprīep) EN: positive FR: positif
ด้านบวก[adj.] (dān būak) EN: positive FR: positif
ดี[adj.] (dī) EN: well ; good ; positive ; alright FR: bien ; bon
ดุลการค้าได้เปรียบ[n. exp.] (dunkānkhā d) EN: positive balance of trade FR:
ดุลการค้าเป็นบวก[n. exp.] (dunkānkhā p) EN: positive balance of trade FR:
จำนวนบวก[n.] (jamnūanbūak) EN: positive number FR: nombre positif [m]
จำนวนจริงบวก[n. exp.] (jamnūanjing) EN: positive real number FR: nombre réel positif [m]
จำนวนเต็มบวก[n. exp.] (jamnūantem ) EN: positive integer ; natural number ; counting number FR: entier positif [m] ; nombre entier positif [m]
เจตคตินิยม[n.] (jētakhatini) EN: positive attitude FR:
จิตวิทยาทางบวก[n. exp.] (jittawittha) EN: positive psychology FR:
การคิดในเชิงบวก[n. exp.] (kān khit na) EN: positive thinking FR: pensée positive [f]
การควบคุมแบบกระตุ้นย้อนกลับ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback FR:
การควบคุมย้อนกลับแบบบวก[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback control FR:
การพัฒนาในด้านบวก[n. exp.] (kān phattha) EN: positive development FR:
การเสริมแรงทางบวก[n. exp.] (kān soēm ra) EN: positive reinforcement FR:
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
คิดทางบวก[v. exp.] (khit thāng ) EN: think positive FR:
ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก[n. exp.] (khømūn sētt) EN: positive economic data FR:
ขั้วบวก[n.] (khūabūak) EN: anode ; positive pole FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วปฏิฐาน[n. exp.] (khūa patith) EN: anode ; positive electrode FR:
ความคิดเชิงบวก[n. exp.] (khwāmkhit c) EN: positive thinking FR: pensée positive [f]
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นใจ[adj.] (manjai) EN: confident ; certain ; sure ; convinced ; positive FR: confiant ; convaincu
มองโลกในแง่บวก[v. exp.] (møng lōk na) EN: be positive FR: positiver
มองในแง่ดี[adj.] (møng nai ng) EN: optimistic ; positive FR: optimiste ; positif
มุมบวก[n. exp.] (mum būak) EN: positive angle FR:
แน่แก่ใจ[X] (naē kaē jai) EN: be positive ; be convinced ; know in one's heart FR:
แน่นอน[adj.] (naēnøn) EN: certain ; firm ; definite ; positive ; unchanged FR: certain ; précis ; sûr
ในเชิงบวก[adj.] (nai choēng ) EN: positive FR: positif
ในด้านบวก[adj.] (nai dān būa) EN: positive FR:
ในทางบวก[adj.] (nai thāng b) EN: positive FR: positif
แง่บวก[adj.] (ngāe būak) EN: positive FR:
นิยต[adj.] (niyot) EN: positive ; constructive FR:
ปฏิฐาน[adj.] (patithān) EN: positive FR: positif
ปัจจัยบวก[n. exp.] (patjai būak) EN: positive factor FR: facteur positif [m]

positive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
definit {adj} [math.] | positiv definit [math.] | negativ definit [math.] | negativ semidefinit [math.] | bedingt positiv definit [math.]definite | positive definite | negative definite | negative semidefinite | conditionally positive definite
Elektrizität {f} | positive Elektrizität
positiv {adj} | positiver | am positivstenpositive | more positive | most positive
beigefügt {adv}appositively
Betriebsüberdruck {m}positive operating pressure
Druckpumpe {f}positive displacement pump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า positive
Back to top