ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pedigreed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pedigreed*, -pedigreed-

pedigreed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pedigreed (adj.) ซึ่งมีพันธุ์ดี (ทางเกษตรกรรม) See also: ซึ่งเป็นพันธุ์แท้ Syn. purebred, thoroughbred Ops. mixed
pedigreed (adj.) ที่เกิดมาจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน See also: ที่ไม่ได้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์
pedigreed (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. full-blooded, papered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pedigreed
Back to top