ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intensively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intensively*, -intensively-

intensively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intensively (adv.) อย่างคร่ำเคร่ง See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่ Syn. concentratedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They had had enough and they wanted District 9 to be moved, and more intensively policed and controlled.พวกเราต้องการให้ district 9 ถูกเคลื่อนย้ายออกไป ด้วยความรวดเร็ว และที่คุมได้

intensively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively FR: étudier en profondeur ; creuser (fig.)
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
มุ[adv.] (mu) EN: intensively ; with concentration FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intensively
Back to top