ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neatly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neatly*, -neatly-

neatly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neatly (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. tidily, orderly, systematically Ops. unevenly, untidily, unsystematically
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประณีต (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
อย่างเรียบร้อย (adv.) neatly See also: tidily, orderly Ops. อย่างลวกๆ
เป็นที่เป็นทาง (adv.) neatly See also: orderly, tidily Syn. เป็นระเบียบเรียบร้อย Ops. รก
เรียบร้อยงดงาม (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the rungs have been neatly sawn in the middle.ขั้นทั้งหมดที่ได้รับ เรียบร้อยแปรรูปที่อยู่ตรงกลาง
Does your heart quicken when you see new merchandise in neatly stacked piles?หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นรึไม่เวลาคุณเห็นสินค้าชิ้นใหม่ เรียงเป็นตั้งๆบนชั้น
Did you really think it was all just neatly gonna go away?เธอคิดจริงเหรอว่ามันแค่ ทำตัวเนียนและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หน้าตาย
Sometimes there are no words,no clever quotes to neatly sum up what's happened that day.บางครั้งไม่ต้องพูด หรือหาถ้อยคำเฉียบคมเพื่อบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
Like I said,sometimes there are no words, no clever quotes to neatly sum up what's happened that day.อย่างที่บอก ไม่มีคำพูด เฉียบคม เพื่อสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น
The world scares you so you wrap it up neatly in bonds of reason, education and proof.โลกทำให้คุณกลัว คุณเลยขังตัวเองเสียติดแน่น กับเรื่องหลักเหตุผล การศึกษา และการพิสูจน์
They seem to have been neatly put away.เกือบจะโดนโยนทิ้งไปแล้ว
I mean, it's got lasers and gadgets and... neatly organized files.หมายถึง มันมีทั้งเลเซอร์ และอุปกรณ์กับ ข้อมูลองค์กร
The incident has been neatly filed away.แกล้งไม่สนใจเรื่องลูกชายไปเฉยๆ
"which I severed neatly with one blow.ซึ่งฉันใช้ความรุนแรงอย่างปราณีต ด้วยการตัดเพียงหนึ่งครั้ง
Have a drink, or a lap dance, or... or festoon a thong with some neatly folded dollar bills.ดื่มสักแก้ว หรือดูสาวเต้นยั่ว หรือไม่ก็--- หรือไม่ก็คล้องมาลัยให้สาวๆ ด้วยแบงค์ที่พับไว้
♪ And every stop is neatly planned ♪การหยุดพักทุกครั้งได้ถูกวางแผนไว้แล้ว

neatly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, 整洁 / 整潔] neatly; tidy

neatly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P)
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P)

neatly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนียน[adv.] (nīen) EN: neatly FR:
เป็นที่[adv.] (penthī) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
เป็นที่เป็นทาง[adv.] (penthīpenth) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
เรียบแปล้[adj.] (rīep plaē) EN: smoothed down ; neatly combed FR:
เรียบร้อย[adv.] (rīeprøi) EN: in good order ; orderly ; neatly FR: comme il faut ; d'une manière soignée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neatly
Back to top