ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generally*, -generally-

generally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generally (adv.) โดยทั่วไป See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ Syn. mainly, in general Ops. specifically
English-Thai: HOPE Dictionary
generallyadv. โดยทั่วไป,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยปกติ,ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually,chiefly
English-Thai: Nontri Dictionary
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยกลางๆ (adv.) generally See also: ordinarily Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วๆ ไป (adv.) generally See also: ordinarily, normally, commonly, in general Syn. ปกติ, ธรรมดา
โดยทั่วไป (adv.) generally See also: ordinarily, normally, commonly, in general Syn. โดยปกติ, ธรรมดา
โดยทั่วไปแล้ว (adv.) generally See also: ordinarily, normally, commonly, in general Syn. ปกติ, ธรรมดา
โดยรวม (adv.) generally See also: totally, entirely Syn. โดยทั่วไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
I think you should know I don't generally do thatฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้ว่าโดยปกติแล้วฉันจะไม่ทำอย่างนั้น
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน"
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง
I don't know if they have live broadcasts from the Tonga Islands... but generally speaking, yeah.กระหม่อมไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดสด จากเกาะตองกาหรือเปล่า แต่ปกติแล้วก็ใช่
Lots of assholes around here, but that's generally it.พวกงี่เง่าอยู่แถวนี้เยอะ แต่นั้นเป็นเรื่องธรรมดา
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก
Darling, try a left up here. It's generally quicker.นี่ลูก ลองเลี้ยวข้างหน้าสิ น่าจะเร็วกว่า
I don't know. I mean, the feelings I have generally lead toward kissing.ไม่รู้สิ ความรู้สึกมันอาจนำไปสู่การจูบเค้าก็ได้
So there is a faster buildup of heat here, at the North pole, in the Arctic Ocean, and the Arctic generally than anywhere else on the planet.จึงมีการสะสมความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วที่นี่ ขั้วโลกเหนือ มหาสมุทรอาร์คติก และเป็นที่อาร์คติกมากกว่าที่ใดๆในโลก
I'm aware of that because I'm generally not a me but I'm a person who just doesn't want to know you.ฉันตระหนักอย่างนั้น เพราะ ฉันไม่ได้เป็นแค่ตัวฉันอย่างทั่วๆไป แต่เป็นคนที่.. แค่ไม่ต้องการรู้จักเธอ
I'm generally confused most of the time...ปกติผมก็สับสนอยู่เกือบตลอดเวลา แต่ไม่กับเรา
Huh, they're generally known for settling their arguments so peaceably.เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาช่วยยุติข้อโต้แย้งได้อย่างสงบ
Just generally try to keep my clothes on, you know, it's....ไม่อยากเอาร่างกายแลกเงินน่ะครับ...

generally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 一般来说 / 一般來說] generally speaking
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, 一般来讲 / 一般來講] generally speaking
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 一般而言] generally speaking
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, 一般说来 / 一般說來] generally speaking; in general
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 总的来说 / 總的來說] generally speaking; to sum up; in summary; in short
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, 支那] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory
吴越曲[Wú Yuè qū, ˊ ㄩㄝˋ ㄑㄩ, 吴越曲 / 吳越曲] folk song from Wu or from south China more generally
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一般] same; ordinary; common; general; generally; in general
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, 略略] slightly; roughly; briefly; very generally

generally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks)
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion)
グラスリスト[, gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees)
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise
概して言えば[がいしていえば, gaishiteieba] (exp) generally speaking; all in all; in general
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless
自他共に許す[じたともにゆるす, jitatomoniyurusu] (exp,v5s) to be generally accepted; to be acknowledged by oneself and others
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English)
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P)
ユーザーニーズ[, yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT)
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一体に[いったいに, ittaini] (adv) (See 一体・5) generally; in general
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P)
全般的に[ぜんぱんてきに, zenpantekini] (adv) (See 全般的) generally; universally; wholly
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper)
普く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
社会通念[しゃかいつうねん, shakaitsuunen] (n) idea commonly (generally) accepted in the world

generally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อกันโดยทั่วไปว่า[v. exp.] (cheūa kan d) EN: it is generally believed that FR:
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
โดยกลางๆ[adv.] (dōi klāng-k) EN: generally ; fairly FR:
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rū) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
โดยทั่วไปแล้ว[adv.] (dōi thūapai) EN: generally FR:
โดยทั่ว ๆ[adv.] (dōi thūa-th) EN: generally FR:
เข้าใจกันว่า...[v. exp.] (khaojai kan) EN: it's understood that … ; it's generally understood that ... ; it's thought that … FR: on pense généralement que ...
กล่าวโดยทั่วไป[adv.] (klāo dōi th) EN: generally speaking FR: généralement parlant
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป[n. exp.] (lakkān banc) EN: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) FR:
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า...[xp] (pen thī yøm) EN: it is generally accepted that ... FR:
พูดโดยทั่วไป[X] (phūt dōi th) EN: generally speaking FR:
ร่ำไป[adv.] (rampai) EN: often ; frequently ; repeatedly ; generally FR: continuellement
ส่วนมาก[adv.] (suan māk = ) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ตามปกติ[adv.] (tām pakati ) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale ; comme d'habitude
ตามธรรมดา[adv.] (tām thammad) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale
ทั่วไป[adv.] (thūapai) EN: in general ; generally FR: en général ; généralement
ทั่ว ๆ ไป = ทั่วๆ ไป[adv.] (thūa-thūa p) EN: in general ; generally FR: en général ; généralement
อย่างกว้าง ๆ[adv.] (yāng kwāng-) EN: generally FR:
ย่อมได้[X] (yǿm dāi) EN: generally ; naturally FR:

generally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generally
Back to top