ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engaging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engaging*, -engaging-

engaging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engaging (adj.) เป็นที่ดึงดูดใจ See also: มีเสน่ห์ Syn. attractive, charming, pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
English-Thai: Nontri Dictionary
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's engaging my vocal function and he's now inside.เขายึดระบบเสียงของฉันไป เขาเข้ามาแล้ว
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก
Your nervous system is fully engaging with the game architecture.ระบบประสาทของคุณ ผูกพันธ์กับสถาปัตยกรรมของเกมแล้ว
I trust you will find ample space for engaging in English traditions.I trust you will find ample space for engaging in English traditions.
You know, Molly and I were talking about engaging a housekeeper, someone to live with us and help take care of Jamie.มอลลี่กับผมคิดจะจ้างแม่บ้านสักคน ไปอยู่กับเราและช่วยดูแลเจมี่
I find your presence engaging and your conversation sparkling.ข้าประจักษ์ว่าองค์หญิงนั้นงดงามและสูงส่ง อีกทั้งยังมีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลม
The answer lay in the home of a neighbor who, 20 minutes earlier, had been engaging in... an altogether different type of crime.คำตอบนั้น ได้นอนอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ผู้ที่... ในอีก 20 นาทีต่อมา
Aye, aye, captain. Engaging bow-anchor supports.รับทราบครับกัปตัน เปิดใช้ตัวรองรับ
Mounting a defense is still engaging in battle.การเพิ่มการป้องกันนั้น ก็ยังคงเกี่ยวพันอยู่กับการสู้รบ
Now, it's time for you to start an engaging life inside OZ.เอาละ จากนี้ได้เวลาที่คุณเริ่มชีวิตในโลกของ OZ แล้วล่ะค่ะ
I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum.ฉันเชื่อว่าทั้งคู่คงวางแผน ทำกิจกรรมเสียงดังเอ็ดตะโร แต่ช่วยให้อยู่ในระดับ เดซิเบลต่ำสุดด้วย
I found the Grinch to be a relatable, engaging character.ผมคิดว่าเจ้ากรินช์เป็ฯตัวละคร ที่ผมผูกพันและเข้าใจมันดี

engaging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫣然[yān rán, ㄧㄢ ㄖㄢˊ, 嫣然] beautiful; sweet; engaging

engaging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛合わせ;かみ合わせ;噛合せ;噛み合せ;かみ合せ[かみあわせ, kamiawase] (n) (1) engaging or meshing (of gears); (2) occlusion (of teeth)
山行者[さんこうしゃ, sankousha] (n) (See ハイカー,登山者) mountain hiker; person engaging in walking activities in the mountains
退耕[たいこう, taikou] (n) (obs) giving up government service and engaging in agriculture
刃物三昧[はものざんまい, hamonozanmai] (n,vs) (engaging in a) knife fight
従事[じゅうじ, juuji] (n,vs) (See 携わる) engaging; pursuing; following (e.g. profession or occupation); (P)
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
非難合戦;批難合戦[ひなんかっせん, hinankassen] (n,vs) (engaging in a round of) mutual criticism; repeated attacks on each other

engaging ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehschalter {m}engaging spring switch
Steckkraft {f}engaging force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engaging
Back to top