ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confection*, -confection-

confection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confection (n.) การเตรียมผสม
confectionary (n.) ร้านขายลูกกวาด Syn. confectionery, candy store
confectionery (n.) การทำลูกกวาด
confectionery (n.) ร้านขายลูกกวาด Syn. confectionary, candy store
confectionery (n.) ลูกกวาด
English-Thai: HOPE Dictionary
confection(คันเฟค'เชิน) n. ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล,การปรุง,การผสม, Syn. candy,sweet
confectionary(คันเฟค'?ะนะรี) n. ร้านขายลูกกวาด,ร้านทำขนม,ขนมหวาน,ลูกกวาด.adj. เกี่ยวกับลูกกวาด,เกี่ยวกับการทำลูกกวาด, Syn. candy
confectioner(คันเฟค'เชินเนอะ) n. คนทำหรือขายลูกกวาด (บางทีรวมทั้งไอศกรีม/ขนมเค็กและอื่น ๆ)
confectionery(คันเฟค'เชินเนอรี) n. ลูกกวาดหรือขนมหวานทั้งหลาย,ธุรกิจหรืองานของคนทำหรือขายลูกกวาด
English-Thai: Nontri Dictionary
confection(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ทอฟฟี่
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน,คนขายลูกกวาด
confectionery(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ร้านขายขนมหวาน,ร้านขายลูกกวาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confectionersร้านขนมและเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Confectioneryขนม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) small confection cup See also: small cup somewhat larger than a thimble Syn. ถ้วยตะไล
ถ้วยตะไล (n.) small confection cup See also: small cup somewhat larger than a thimble
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a much more suitable match than the delightful if frothy little confection Ashley Davenport.เธอเหมาะกับลูกมากกว่า แม่ขนมหวานแอชลีย์ ดาเวนพอร์ตนะ
Okay, now I'm gonna try one of these little date confections.โอเค ฉันจะขอลองชิมผลไม้รวม
"our daily" baking anconfectioner.ร้านขายขนมหวานประจำวัน ของพวกเรา
Confectionery's popular right now.ขนมหวานยอดนิยมตอนนี้
Yep, 85 percent confectionary sugar by volume.เเม่สาวหวานน้ำตาล 85 เปอร์เซ็น

confection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフェクション[, konfekushon] (n) confection
お菓子(P);御菓子[おかし, okashi] (n) confections; sweets; candy; (P)
コンフェクショナリー[, konfekushonari-] (n) confectionery
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
南蛮菓子[なんばんがし, nanbangashi] (n) (See カステラ,ボーロ,コンペイトー) confections adopted from Portugal, Spain, etc. during the Muromachi period and since Japanized
和菓子[わがし, wagashi] (n) Japanese confectionery; (P)
和菓子屋[わがしや, wagashiya] (n) Japanese-style confectionary store
和菓子店[わがしてん, wagashiten] (n) (See 和菓子屋) Japanese-style confectionary store
干菓子;乾菓子[ひがし, higashi] (n) (See 生菓子・1) dried candies; dried confectionary; cookies
打ち物[うちもの, uchimono] (n) (1) forged weaponry (e.g. swords, spears, etc.); forged weapon; (2) molded dry confectionery; moulded dry confectionery; (3) percussion instrument
求肥[ぎゅうひ, gyuuhi] (n) (orig. written as 牛皮) (See 求肥飴) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight)
求肥飴[ぎゅうひあめ, gyuuhiame] (n) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight)
洋菓子[ようがし, yougashi] (n) Western confectionery
糖菓[とうか, touka] (n,adj-no) sweets; sweetmeats; confectionary; candy
菓子[かし, kashi] (n,adj-no) pastry; confectionery; (P)
菓子司[かしつかさ;かしし, kashitsukasa ; kashishi] (n) Japanese confectionery store (orig. one of high standing, supplying the imperial court, etc.); Japanese confectionery maker
菓子屋[かしや, kashiya] (n) confectionery shop; (P)
菓子鉢[かしばち, kashibachi] (n) bowl for confectioneries
製菓[せいか, seika] (n) confectionery
製菓業者[せいかぎょうしゃ, seikagyousha] (n) confectioner

confection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทำ[n.] (kān tham) EN: doing FR: fabrication [f] ; confection [f] ; action de [f] ; pratique [f]
ของหวาน[n.] (khøngwān) EN: dessert ; sweet ; candy ; confection ; sweetmeat FR: dessert [m] ; confiserie [f]
ลูกชุบ[n. exp.] (lūk chup) EN: Thai miniature fruit confection ; delectable imitation fruits ; imitated miniature fruit FR:
ถ้วยตะไล[n. exp.] (thūay talai) EN: small confection cup FR:
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace FR: confectionner des objets de vannerie
ตัดเสื้อ [v. exp.] (tat seūa) EN: make a dress ; tailor ; have clothes made FR: tailler un vêtement ; confectionner un vêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confection
Back to top