ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harmonious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harmonious*, -harmonious-

harmonious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmonious (adj.) ซึ่งเข้ากันดี See also: ซึ่งเข้ากันได้
harmonious (adj.) ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน See also: ซึ่งกลมเกลียวกัน Syn. concordant, compatible, congruous Ops. discordant, incompatible, unharmonious
harmonious (adj.) ประสานกัน See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
harmoniously (adv.) อย่างเข้ากันได้ See also: อย่างเข้ากันได้ดี
harmoniously (adv.) อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน See also: อย่างกลมเกลียวกัน Syn. concordantly, compatible, congruousconcordant, compatibly, congruously Ops. discordantly, incompatibly, unharmoniously
English-Thai: HOPE Dictionary
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
English-Thai: Nontri Dictionary
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอดคล้อง (adv.) harmoniously See also: melodiously, agreeably, concordantly Syn. พ้อง, ประสาน Ops. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง
หนึ่งเดียวกัน (adv.) harmoniously See also: congruously, agreeably
อันหนึ่งอันเดียวกัน (adv.) harmoniously See also: congruously, agreeably Syn. หนึ่งเดียวกัน
เป็นปี่เป็นขลุ่ย (adv.) harmoniously See also: concordantly, in perfect harmony Ops. ขัดแย้ง
กลมกลืน (v.) be harmonious See also: be in harmony with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
What a harmonious family.ครอบครัวที่แสนสามัคคี
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี
If our ballet is harmonious, we shall surviveหากจังหวะ เราประจวบเหมาะกัน เราจะรอดตาย
Like music, we are finite events, unique arrangements, sometimes harmonious, sometimes dissonant.อย่างเช่นเพลง พวกเรามีขอบเขตเหตุการณ์ การปรับแต่งบทเพลงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ บางครั้งมีความกลมกลืนกัน บางครั้งไม่กลมกลืนกัน

harmonious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, 议和团 / 議和團] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers
和乐[hé lè, ㄏㄜˊ ㄌㄜˋ, 和乐 / 和樂] harmonious and happy
[jiē, ㄐㄧㄝ, 喈] harmonious (of music)
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 谐和 / 諧和] concordant; harmonious
[jí, ㄐㄧˊ, 潗] friendly; harmonious
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 勰] harmonious
和睦相处[hé mù xiāng chù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨˋ, 和睦相处 / 和睦相處] harmoniously
和美[hé měi, ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ, 和美] harmonious; in perfect harmony
和谐[hé xié, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ, 和谐 / 和諧] harmonious
[yōng, ㄩㄥ, 廱] harmonious
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 融] harmonious; melt; mild
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another
调和[tiáo hé, ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, 调和 / 調和] harmonious; harmony
格格不入[gé gé bù rù, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ, 格格不入] (成语 saw) inharmonious; incompatible
谐婉[xié wǎn, ㄒㄧㄝˊ ㄨㄢˇ, 谐婉 / 諧婉] mild and harmonious
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, 和睦] peaceful relations; harmonious

harmonious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
棊布[きふ, kifu] (n,vs) (arch) (obsc) scattering (e.g. of islands, Go pieces, etc., often in a harmonious balance); dispersal; constellation; irregular spread
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
丸い(P);円い(P)[まるい(P);まろい(ok), marui (P); maroi (ok)] (adj-i) (1) (丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects) round; circular; spherical; (2) (See 丸く収まる) harmonious; calm; (P)
仲睦まじい[なかむつまじい, nakamutsumajii] (n) harmonious; intimate
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P)
円滑に[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj-na,n) mild; calm; gentle; quiet; harmonious; (P)
和気藹々;和気藹藹;和気靄々;和気靄靄;和気あいあい[わきあいあい, wakiaiai] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) harmonious; peaceful; congenial
渾然;混然[こんぜん, konzen] (adj-t,adv-to) whole; entire; harmonious; well-rounded
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
睦ぶ[むつぶ, mutsubu] (v5b,vi) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate
睦む[むつむ, mutsumu] (v5m,vi) (See 睦ぶ) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
良くしたもの[よくしたもの, yokushitamono] (n) (1) convenient thing; harmonious, well-made thing; (exp) (2) things always work out
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation)

harmonious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with ; go well together ; go together ; match FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
กลมกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent FR: harmonieux
เพราะ[adj.] (phrǿ) EN: tuneful ; melodious ; harmonious ; sweet ; pleasant ; beautiful FR: mélodieux
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched FR:
สามัคคี[adj.] (sāmakkhī) EN: united ; harmonious FR: uni ; harmonieux
สมัครสมาน[v.] (samaksamān) EN: be united ; be harmonious ; be hand in hand ; hold together FR:
สมัครสโมสร[v.] (samaksamōsø) EN: be united ; be harmonious ; unite ; rally FR:
เสนาะ[adj.] (sanǿ) EN: sweet ; melodious ; harmonious ; pleasing to the ear FR: mélodieux ; agréable à l'oreille
สีกลมกลืนกัน[n. exp.] (sī klomkleū) EN: harmonious colours FR: couleurs harmonieuses [fpl]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony FR: en accord

harmonious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
harmonisch {adj} | harmonischer | am harmonischstenharmonious | more harmonious | most harmonious
unharmonisch {adv}disharmoniously
Harmonie {f}harmoniousness
Reibung {f}inharmoniousness
unharmonisch {adv}inharmoniously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harmonious
Back to top