ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indict*, -indict-

indict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indict (vt.) ฟ้องร้อง See also: ฟ้อง, ดำเนินคดี Syn. accuse, arraign, charge Ops. acquit, absolve
indicted (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง Syn. arraigned, blamed
indicted (adj.) ซึ่งมีความผิด Syn. wrong, sentenced Ops. cleared, innocent
indiction (n.) ช่วงการจัดเก็บภาษีทุก 15 ปีของอาณาจักโรมัน
indictment (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำฟ้องร้อง Syn. arraignment
English-Thai: HOPE Dictionary
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
indiction(อินดิค' เชิน) n. ปีงบประมาณทุก 15 ปีของอาณาจักรโรมัน., Syn. cycle of indiction
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,
English-Thai: Nontri Dictionary
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indictable offenceความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อกล่าวหา (n.) indictment See also: allegation, accusation, charge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't take the stand, we can't indict Joey Salucci.คุณไม่ให้การ เราก็ไม่สามารถฟ้องโจอี้ ซาลุสชีได้
Can't you indict Pearson at this point?คุณตั้งข้อหาเพียร์สันไม่ได้หรอ?
Even if we indict Pearson at this time, he could be off the hook like Alex.ถึงว่าเราจะฟ้องเพียร์สันอีก เขาก็อาจจะหลุดได้เหมือนอเล็กซ์
If the State cannot marshal some admissible evidence to indict by then, I will have no choice but to let the accused go.แล้วถ้าอัยการโจทย์ ไม่สามารถรวบรวมหลักฐาน เพื่อฟ้องคดีได้ ฉันก็ไม่มีทางเลือก ที่ต้องปล่อยจำเลยไป
Just hope they come up with enough evidence to indict him.แค่หวังว่าพวกเขาจะมี หลักฐานมากพอที่จะดำเนินคดีกับเขา
The grand jury failed to indict me, though I was hardly hailed as a hero.คณะลูกขุนล้มเหลวในการตั้งข้อหาฉัน กลับคิดว่าฉันแทบ จะไม่ได้รับการยอมรับอย่างกับฮีโร
They say they're pleased the D.A. declined to indict their client on charges stemming from the recent fire in one of Nickel's buildings.พวกเขายินดีที่ D.A. ปฏิเสธที่จะดำเนินคดี ลูกความของเขาในข้อหาไฟไหม้ หนึ่งในตึกของนิกเกิลที่ผ่านมา
We are here today to decide whether to indict him on these charges.เรามาที่นี่ในวันนี้เพื่อตัดสิน ว่าจะฟ้องเขาในข้อหาเหล่านี้
I have three different federal agencies looking to indict me.ฉันมีสามหน่วยงานรัฐบาลกลาง ที่แตกต่างกัน มองหาที่จะดำเนินคดีกับฉัน
That alone is enough to indict them on a dozen counts.คนเดียวก็เพียงพอที่จะ ฟ้องร้องพวกมันยกโหล
I would never mention what goes on in here. I'd be as indictable as you for laundering money.ฉันจะไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ ฉันจะเป็นฟ้องที่คุณสำหรับการฟอกเงิน
He was indicted in a series of bombings in Boston.เขาเคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการวางระเบิดที่บอสตัน

indict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict
不起訴[ふきそ, fukiso] (n) nonprosecution or indictment; (P)
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P)
告発状[こくはつじょう, kokuhatsujou] (n) bill of indictment
問罪[もんざい, monzai] (n,vs) accusation; indictment
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P)
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P)

indict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; report ; impeach FR: inculper ; accuser de ; charger
การฟ้องคดี[n. exp.] (kān føng kh) EN: suit ; action ; lawsuit ; prosecution ; indictment FR: action [f] ; poursuites [fpl]
การฟ้องศาล[n. exp.] (kān føng sā) EN: indictment ; arraignment FR:
การกล่าวโทษ[n.] (kān klāothō) EN: indictment ; accusation FR:
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment FR:
ข้อกล่าวหา[n. exp.] (khø klāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
ความพยาบาท[n.] (khwām phayā) EN: ill will ; malice ; vindictiveness ; vengefulness FR:
มีความแค้นในใจ[adj.] (mī khwām kh) EN: vengeful ; vindictive FR:
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
พยาบาท[adj.] (phayābāt) EN: vindictive FR:
ผูกพยาบาท[adj.] (phūk phayāb) EN: vindictive ; vengeful FR: vengeur
ศาพระ[adj.] (sāphara) EN: cruel ; atrocious ; vindictive FR:
ถือพยาบาท[v. exp.] (theū phayāb) EN: bear a grudge (against) ; be vindictive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indict
Back to top