ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unclothe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unclothe*, -unclothe-

unclothe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unclothe (vt.) เปลื้องผ้า See also: ถอดเสื้อผ้าออก Syn. undress Ops. dress
unclothe (vt.) ไม่สวมเสื้อผ้า Syn. undress
unclothed (adj.) ซึ่งไม่สวมเสื้อผ้า Syn. naked, nude
English-Thai: HOPE Dictionary
unclothe(อันโคลธ') vt. แก้ผ้า,ถอดเสื้อผ้า,ถอดออก,เปลือย,เปลือยกาย,เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They go about entirely unclothed, and they do their shukm in public.พวกนั้นไปไหนมาไหนโดยไม่ใส่เสื้อผ้า แล้วยังขับถ่ายกันในที่สาธารณะ
A few months ago, she was hiking by the river, and I wandered into her path, drenched and confused, and...unclothed.หลายเดือนที่แล้ว เธอกำลังไต่เขาแถวๆ แม่น้ำ และผมเดินไปเจอเธอเข้า ตัวเปียกโชกและสับสน และ...
Is it the policy to leave patients unclothed and unclean, some of them smeared in their own feces?เป็นนโยบายหรือเปล่าคะที่ทิ้งให้ผู้ป่วยไม่สวมเสื้อผ้า และเนื้อตัวสกปรก ผู้ป่วยบางราย ก็ละเลงอุจจาระตัวเองเล่น

unclothe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe FR: se dévêtir ; se dénuder
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed ; full monty (inf.) FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
โทง ๆ = โทงๆ[adj.] (thōng-thōng) EN: naked ; unclothed ; undressed ; nude ; stripped FR: nu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unclothe
Back to top