ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispossed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispossed*, -dispossed-

dispossed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispossed (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. stripped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispossed
Back to top