ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banded*, -banded-

banded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banded (n.) ซึ่งมีแถบสี Syn. striped
banded (adj.) ซึ่งมีสาย See also: ซึ่งเป็นแถบ Syn. lined, barred
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาสำลี (n.) black-banded trevally See also: Seriola nigrofasciata
สำลี (n.) black-banded trevally See also: Seriola nigrofasciata Syn. ปลาสำลี

banded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石灰华[shí huī huā, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 石灰华 / 石灰華] travertine (geol.); tufa (a type of banded marble)

banded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus)
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish
バンディッドエンジェルフィッシュ[, bandeiddoenjierufisshu] (n) banded angelfish (Apolemichthys arcuatus, was Holacanthus arcuatus); black-banded angel; bandit angelfish
丸尾雨傘[まるおあまがさ;マルオアマガサ, maruoamagasa ; maruoamagasa] (n) (uk) banded krait (Bungarus fasciatus)
乙姫海老;乙姫蝦[おとひめえび;オトヒメエビ, otohimeebi ; otohimeebi] (n) (uk) banded coral shrimp (Stenopus hispidus); coral banded shrimp; banded boxer shrimp
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi
袋蟻食[ふくろありくい;フクロアリクイ, fukuroarikui ; fukuroarikui] (n) (uk) numbat (Myrmecophaga tridactyla); banded anteater
雨傘蛇[あまがさへび;アマガサヘビ, amagasahebi ; amagasahebi] (n) (uk) krait (esp. the Taiwanese banded krait, Bungarus multicinctus)
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イヌザメ[, inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata)
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir)
バンディッドスキャット;シルバー・スキャット;シルバースキャット[, bandeiddosukyatto ; shiruba-. sukyatto ; shiruba-sukyatto] (n) spotbanded scat (Selenotoca multifasciata, species of Indo-West Pacific scat); silver scat
ブラックバンディッドホッグフィッシュ[, burakkubandeiddohoggufisshu] (n) black-banded hogfish (Bodianus macrourus, formerly Bodianus hirsutus)
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish
ロクセンスズメダイ[, rokusensuzumedai] (n) scissortail sergeant (Abudefduf sexfasciatus); six-banded sergeant-major
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers)
永良部海蛇[えらぶうみへび;エラブウミヘビ, erabuumihebi ; erabuumihebi] (n) (uk) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata)
永良部鰻[えらぶうなぎ;エラブウナギ, erabuunagi ; erabuunagi] (n) (uk) (See 永良部海蛇) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata)
眼張;目張[めばる;メバル, mebaru ; mebaru] (n) (uk) black rockfish (Sebastes inermis); darkbanded rockfish
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer
銀紙鯵;銀亀鯵;銀河目鯵[ぎんがめあじ;ギンガメアジ, gingameaji ; gingameaji] (n) (uk) bigeye trevally (Caranx sexfasciatus); bigeye jack; great trevally; six-banded trevally; dusky jack

banded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะมดแปลงลายแถบ[n. exp.] (chamot plaē) EN: Banded Linsang FR:
ด้วงไฟเดือนห้า[n. exp.] (dūang fai d) EN: Greater Banded Beetle FR:
ด้วงน้ำมันเหลืองดำใหญ่[n. exp.] (dūang nāmma) EN: Greater Banded Beetle FR:
อึ่งอ่างบ้าน[n. exp.] (eung-āng bā) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อีเห็นลายพาด[n. exp.] (īhen lāi ph) EN: banded palm civet FR:
จิงโจ้น้ำเสือค่อม[n. exp.] (jingjōnām s) EN: Banded Dwarf Skater FR:
ค่างดำ[n. exp.] (khāng dam) EN: Banded Langur ; Presbytis melalophos FR: Presbytis melalophos
ค่างดำมลายู[n. exp.] (khāng dam M) EN: Banded surili ; Presbytis femoralis FR: Presbytis femoralis
แมลงสาบลายน้ำตาล[n. exp.] (malaēng sāp) EN: brown-banded cockroach ; brown banded cockroach FR:
แมลงสาบแถบน้ำตาล = แมลงสาบแถบสีน้ำตาล[n. exp.] (malaēng sāp) EN: brown-banded cockroach ; brown banded cockroach FR:
แมลงเต่าบ้า[n. exp.] (malaēng tao) EN: Greater Banded Beetle FR:
มอธเปลือกกระแถบขาว[n. exp.] (møt pleūak ) EN: banded wavewing FR:
มอธเสือขาวลายดำ[n. exp.] (møt seūa kh) EN: Banded Footman FR:
งูปี่แก้วลายแต้ม [n. exp.] (ngū pīkaēo ) EN: Banded Kukri Snake FR:
งูปี่แก้วธรรมดา[n. exp.] (ngū pīkaēo ) EN: Banded Kukri Snake FR:
งูสามเหลี่ยม[n. exp.] (ngū sāmlīem) EN: Banded Krait FR:
งูทับทางเหลือง[n. exp.] (ngū thapthā) EN: Banded Krait FR:
นกหัวขวานแดงลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Banded Woodpecker FR: Pic minium [m]
นกคัคคูลาย[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Banded Bay Cuckoo ; Bay-banded Cuckoo FR: Coucou de Sonnerat [m]
นกกระเต็นลาย ; นกกะเต็นลาย[n. exp.] (nok kraten ) EN: Banded Kingfisher ; Lacedo pulchella FR: Martin-chasseur mignon [m] ; Lacedo pulchella
นกพญาปากกว้างลายเหลือง[n. exp.] (nok phayāpā) EN: Banded Broadbill FR: Eurylaime de Horsfield [m] ; Eurylaime à tête brune [m] ; Eurylaime de Java [m] ; Eurylaime pourpré [m]
นกแต้วแล้วลาย[n. exp.] (nok taēolaē) EN: Banded Pitta FR: Brève azurine [f] ; Brève flammée [f]
ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายแถบ[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Banded Lineblue FR:
ผีเสื้อหางติ่งลายเลือน[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Pitman's Helen ; Banded Mormon FR:
ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Banded Swallowtail FR:
ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Banded Peacock FR:
ผีเสื้อขี้โอ่ลายแถบ[n. exp.] (phīseūa khī) EN: Banded Dandy FR:
ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ[n. exp.] (phīseūa loe) EN: Banded Treebrown FR:
ผีเสื้อมาควิสแถบโค้ง[n. exp.] (phīseūa māk) EN: Banded Marquis FR:
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nin) EN: Common Banded Demon FR:
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Banded Blue Pierrot FR:
ผีเสื้อสีอิฐแถบเหลือง [n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Banded Yeoman FR:
ผีเสื้อตาลจิ๋ว[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Little Banded Yeoman FR:
ปลาฉลามกบ[n. exp.] (plā chalām ) EN: brownbanded bamboo shark ; banded cat shark FR:
ปลาหางแข็งบั้ง[n. exp.] (plā hāngkha) EN: Banded Crevalte ; One Finlet Scad FR:
ตั๊กแตนตำข้าวปีกแถบ[n. exp.] (takkataēnta) EN: Banded Flower mantis FR:
ตั๊กแตนตำข้าวปีกแถบมลายู[n. exp.] (takkataēnta) EN: Malaysian Banded Flower Mantis ; Orange Green Mantis FR:
ต่อหัวเสือ[n. exp.] (tø hūa seūa) EN: Lesser banded hornet ; Vespa affinis FR:
วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ[n. exp.] (wong plā mø) EN: Asian leaffish ; Banded leaffish ; Pristolepididae FR: Pristolepididae

banded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graubrust-Schlangenadler {m} [ornith.]Southern Banded Snake Eagle
Braunschwanztachuri {m} [ornith.]Buff-banded Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Buntbürzel-Ameisenfänger {m} [ornith.]Banded Antcatcher
Cayamarcawaldsänger {m} [ornith.]Three-banded Warbler
Zebra-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge multifasciatus) [zool.]banded (dwarf) angel
Hinduralle {f} [ornith.]Banded Crake
Javabartvogel {m} [ornith.]Black-banded Barbet
Goldbrauen-Schmuckvogel {m} [ornith.]Red-banded Fruiteater
Tigerzaunkönig {m} [ornith.]Banded-backed Wren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banded
Back to top