ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishonourable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishonourable*, -dishonourable-

dishonourable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonourable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty
English-Thai: HOPE Dictionary
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง

dishonourable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge

dishonourable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishonourable
Back to top