ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immodest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immodest*, -immodest-

immodest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immodest (adj.) หยาบโลน See also: อุจาด, ทะลึ่ง Syn. indecent
immodestly (adj.) ซึ่งตั้งตัวเป็น See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง Syn. named, called, so-called
English-Thai: Nontri Dictionary
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประพฤติชั่ว (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour
ทุราจาร (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour Syn. ความประพฤติชั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An immodest sense of pride in our community.ด้วยความภาคภูมิใจอย่างสูงในชุมชนของพวกเรา...
People will be here in seconds. What we've assembled here tonight may be my crowning achievement, not to be immodest.น้ำแข่งอยู่ไหน แขกจะมางานแล้วนะ ที่เรามารวมตัวกันที่นี่คืนนี้
Not to be immodest, but I feel like I'd make a great fit.ไม่ใช่ว่าจะอวดตัวนะคะ แต่ฉันว่าฉันเหมาะสมมาก
Now, I don't want to appear immodest, but this is the apex of what the park could provide...ในตอนนี้ผมไม่อยากทำให้ดูไม่สุภาพ แต่ด้วยปลายทางของเรื่องนี้จะทำให้เกิด
Lee not appearing immodest.ลีอาจจะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดูเรียบร้อยนัก

immodest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P)

immodest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praph) EN: immodesty ; bad behavior FR:

immodest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbescheiden {adj} | unbescheidener | am unbescheidenstenimmodest | more immodest | most immodest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immodest
Back to top