ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notorious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notorious*, -notorious-

notorious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notorious (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี Syn. infamous Ops. honorable
notoriously (adv.) อย่างมีชื่อเสียงในทางไม่ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
notorious(โนทอ'เรียส) adj. มีชื่อเสียงในทางไม่ดี,ดังกระฉ่อน,รู้จักกันทั่วไป.
English-Thai: Nontri Dictionary
notorious(adj) ดังกระฉ่อน,ฉาวโฉ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
notorious cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย (โดยมิได้สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โฉ่ฉาว (adj.) notorious See also: stinking, foul, putrid Syn. อื้ออึง, เกรียวกราว, ฉาวโฉ่
ฉาวโฉ่ (v.) be notorious See also: be rumoured, be widespread Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
เหม็น (v.) be notorious See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous Syn. ฉาวโฉ่
โฉ่ (v.) be notorious See also: be rumoured, be widespread Syn. อื้อฉาว, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
Well, you're notorious for not protecting your womenอืม ชื่อเสียงนายดังกระฉ่อน ไม่ใช่สำหรับปกป้องผู้หญิง
The criminal is the notorious jail-breaker Shin Changsooคนร้ายคือ ชิน ชางซู เป็นนักโทษแหกคุกชื่อดัง
It is the notorious Changsoo Shin Officer Yeo is chasing by herselfนี่ ชินชางซูผู้ต้องหาชื่อดัง เจ้าหน้าที่โย พยายามเข้าจับกุมด้วยตัวเอง
Who was it, that at the very moment you had a notorious pirate safely behind bars, saw fit to free said pirate and take your dearly beloved all to hisself?ใครเป็นคน.. ที่เข้ามายุ่ง ในเมื่อนายจับเจ้าโจรสลัดนั่นไว้ได้แล้ว ใครกันที่ช่วยให้มันหนีไป ซ้ำยังแย่งคนรักนายไปอีก..
Can the notorious manwhore translate his talent at bedding women into dressing them?ลองมาดูกันซิว่า พ่อหนุ่มฉาวแห่งปีคนนี้ จะผันตัวเอง จากที่คอยเปลื้องผ้าสาว มาเป็น แต่งตัวให้ผู้หญิงแทน ?
Nick, you're asking him to commit political suicide by granting a stay of execution to Illinois' most notorious death row inmate.นิค คุณจะขอให้ผู้พิพากษาทำลายเส้นทางการเมืองของตัวเอง โดยชะลอการประหารนักโทษที่ดังที่สุดในอิลลินอยส์เนี่ยนะ
I was a notorious trouble-maker.ผมมีชื่อเสียงเรื่องทำให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะ
The notorious mass murderer, Sirius Black....ฆาตรกรชื่อกระฉ่อน ซิเรียส แบล็ก
By a man who's experience in Azkaban Notorious mass murderer, Sirius Blackฆาตรกรชื่อกระฉ่อน,ซีเรียส แบล็ก
The most notorious pirates from around the world are uniting against our enemy, and yet you sit here cowering in your bathwater!อลิซาเบธ สวอน เจ้ามีดีซ่อนไว้มากกว่าที่รูปกาย ใช่ไหมเนี่ย?
Suddenly the world's most notorious loner had two new men in her life.โดยไม่ทันรู้ตัว คนโดดเดี่ยวที่รู้ ๆ กัน ก็มีผู้ชายถึงสองคน เข้ามาในชีวิตเธอ

notorious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, 商纣王 / 商紂王] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, 臭名远扬 / 臭名遠揚] stinking reputation; notorious far and wide
金瓶梅[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, 金瓶梅] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content
恶名昭彰[è míng zhāo zhāng, ㄜˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠ ㄓㄤ, 恶名昭彰 / 惡名昭彰] notorious
臭名昭著[chòu míng zhāo zhù, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠ ㄓㄨˋ, 臭名昭著] notorious; infamous; egregious (bandits)
臭不可闻[chòu bù kě wén, ㄔㄡˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄣˊ, 臭不可闻 / 臭不可聞] unbearable stink; fig. notorious

notorious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呑舟の魚[どんしゅうのうお, donshuunouo] (exp) big fish; great man; notorious man
悪名高い[あくみょうたかい;あくみょうだかい, akumyoutakai ; akumyoudakai] (adj-i) infamous; notorious
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened

notorious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาวโฉ่[adj.] (chāochō) EN: notorious ; disreputable ; smelly FR:
ชื่อเสียงอื้อฉาว[adj.] (cheūsīeng e) EN: notorious ; of ill repute FR:
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide ; widely known ; notorious FR:
มีชื่อ[adj.] (mīcheū) EN: well-known ; famous ; notorious ; popular FR:
มีชื่อเสียงในทางไม่ดี[adj.] (mīcheūsīeng) EN: notorious FR: mal famé ; malfamé
เสียชื่อ[v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name FR: salir la réputation (fig.) ; discréditer

notorious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
berüchtigt {adj} | berüchtigter | am berüchtigstennotorious | more notorious | most notorious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notorious
Back to top