ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abashment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abashment*, -abashment-

abashment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abashment (n.) การทำให้อาย Syn. embarrassment, shame

abashment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยางอาย[n.] (yāng-āi) EN: shame ; embarrassment ; abashment ; humiliation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abashment
Back to top