ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impudent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impudent*, -impudent-

impudent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impudent (adj.) ทะลึ่ง See also: หยาบคาย, ไม่เกรงอกเกรงใจ Syn. insolent, rude, saucy
impudent talk (n.) คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง) Syn. back talk
impudently (adv.) อย่างไม่เกรงใจ See also: อย่างไม่เคารพนับถือ Syn. insolent, rude, saucy
English-Thai: HOPE Dictionary
impudent(อิม' พิวเดินทฺ) adj. ทะลึ่ง, ยโส, อวดดี, โอหัง., See also: impudently adv. impudentness n., Syn. brazen, saucy, bold
English-Thai: Nontri Dictionary
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บังอาจ (v.) be impudent See also: be presumptuous, be impertinent, be rampant Syn. อาจเอื้อม
เอื้อมอาจ (v.) be impudent See also: be presumptuous, be impertinent, be rampant Syn. อาจเอื้อม, บังอาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว!
We've been impudent since the day we were born!เราได้เคยอวดดีตั้งแต่วันที่เราเกิด!
Passepartout, will you tell this impudent fellow that we must leave within six and a half hours, or we miss our connection in Constantinople.นายบอกเขาซิว่าเราต้องออกเดินทาง ใน 6 ชม.ครึ่ง ไม่งั้นจะพลาดรถคอนสแตนติโนเปิล
How dare you to answer my call in such impudent manner?นี่เธอกล้าดียังไงรับโทรศัพท์ฉัน ด้วยท่าทางอวดดีห๊า?
Get all impudent after all our kindnessพวกเราช่วยเหลือกัน ยังทำหน้าไม่อาย
The legitimate sport of any village lout with a stone and an impudent tongue?เป็นตัวตลกให้พวกมารยาททราม ที่ดีแต่ปาก
You impudent punk!ไอ้เลวนี่ แกกล้าดียังไง?
You're an impudent little wench, aren't you?เจ้านี่มันหญิงสามานย์เสียจริง
"... insolent, arrogant, impudent,""... อวดดี จองหอง หยิ่งยโส"

impudent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned

impudent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P)
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous
洒落臭い[しゃらくさい;しゃらくくさい, sharakusai ; sharakukusai] (adj-i) impertinent; impudent; cheeky
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly
野太い;篦太い;箆太い[のぶとい, nobutoi] (adj-i) (1) audacious; daring; bold; impudent; cheeky; (2) throaty (voice); rough; deep; hoarse

impudent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
เอื้อมอาจ[adj.] (eūam-āt) EN: impertinent ; impudent FR:
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: shameless ; impudent FR: effronté ; éhonté
ทะเล้น[v.] (thalēn) EN: be cheeky ; be impudent FR:
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) EN: bawdy ; impudent ; fresh ; cheeky ; naughty FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent
เจ๋อเจ๊อะ[adv.] (joējoe) EN: boldly ; impudently ; presumptuously ; audaciousl ; intrusively FR:

impudent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frech; unverschämt {adj} | frecher | am frechstenimpudent | more impudent | most impudent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impudent
Back to top