ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embarrassed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embarrassed*, -embarrassed-

embarrassed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embarrassed (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed, humiliated
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คับอกคับใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ Ops. สบายใจ
หน้าเจื่อน (adj.) embarrassed See also: shy, ashamed Ops. หน้าตาย
อึดอัดใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ Ops. สบายใจ
เจี๋ยมเจี้ยม (adj.) embarrassed See also: shy
เจื่อน (adj.) embarrassed See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed
กระดาก (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ
กระดากกระเดื่อง (v.) feel embarrassed See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy Syn. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน
กระดากอาย (v.) be embarrassed See also: feel shy, be abashed, be shamed Syn. อาย, กระดาก
ขวยเขิน (v.) be embarrassed See also: be shy, be bashful Syn. อาย Ops. กล้า
ขวยเขิน (v.) feel embarrassed See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy Syn. สะทกสะเทิ้น
ขวยใจ (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ
ตะขิดตะขวงใจ (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ขวยใจ, อาย, เหนียมใจ
อางขนาง (v.) be embarrassed See also: be shy, be bashful Syn. ขวยเขิน, อาย Ops. กล้า
เก้อ (v.) be embarrassed See also: be ill at ease, feel awkward, be fazed, be abashed, be discomfited Syn. อาย, กระดาก, เก้อเขิน
เจื่อน (v.) be embarrassed See also: be abashed, shy off, be discountenanced Syn. เก้อ, กระดาก
เหนียมใจ (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย
แดยัน (v.) be embarrassed See also: have a condition of bewilderment or embarrassment, feel uneasy Syn. แทบขาดใจ, ใจจะขาด
แทบขาดใจ (v.) be embarrassed See also: have a condition of bewilderment or embarrassment, feel uneasy Syn. ใจจะขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
I'm really kind of embarrassedฉันค่อนข้างกระดากอายจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
Miss is a heroine of our time, don't feel embarrassed or shy.แม่นางเป็นวีรสตรีแห่งยุค อย่าได้เขินอายไปเลย.
But if I wasn't trying to keep the conversation going, then we would just be sitting here in an embarrassed silence.แต่ถ้าฉันไม่ได้พยายามหาเรื่องคุยไปเรื่อยๆ สุดท้ายเราก็ได้แต่นั่งเงียบกันเท่านั้น
You've embarrassed me in front of billions of people.คุณมันบ้า ทำฉันขายหน้าทั้งโลก พอที!
It's bad enough how you embarrassed your own country.มันแย่พอแล้ว ที่คุณทำความเสื่อมเสียกับประเทศคุณ
I embarrassed myself, my family, my teammates, my country and my coach.ผมสร้างความอับอายให้กับตัวเอง และครอบครัวของผม เพื่อนร่วมทีม ประเทศ และโค้ช
Now I know my own strength, and I shall never again be embarrassed by his coming.ตอนนี้ฉันรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งแล้ว และฉันไม่ควรจะเขินอายอีกถ้าเขามา
The best part about it is, the fuckin' state trooper... was so embarrassed he didn't do anything.ที่มันยิ่งกว่านั้นนะ ก็ตำรวจนั่นน่ะซิ หน้าแตก ทำอะไรไม่เป็นเลย ต้องขับรถเชฟลุงผมปุเรงๆ
I'm sorry I embarrassed you at dinner.ผมขอโทษที่ทำคุณขายหน้าวันนั้น
Imagine if I'd be embarrassed myself?สมมุติว่าฉันต้องอับอายขายหน้าล่ะ?
Look, you embarrassed the girl.นี่ นายทำไปให้เค้าขายหน้า
I've been too embarrassed to bring her over, because of you and that way that you behave.หนูละอายใจมาก เวลาเธอมา นั่นก็เพราะพ่อ และพฤติกรรมนั่น

embarrassed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不好说[bù hǎo shuō, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄕㄨㄛ, 不好说 / 不好說] too embarrassed to say
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, 尴尬 / 尷尬] awkward; embarrassed
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 窘] distressed; embarrassed
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, 受窘] embarrassed; bothered; in an awkward position
[gān, ㄍㄢ, 尴 / 尷] embarrassed; ill at ease
难为情[nán wéi qíng, ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄥˊ, 难为情 / 難為情] embarrassed
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, 不好意思] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth)
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, 窘迫] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed

embarrassed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷汗三斗[れいかんさんと, reikansanto] (n) breaking into cold sweat when one is very embarrassed or scared
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why
身の置き所がない;身の置き所が無い[みのおきどころがない, minookidokoroganai] (exp,adj-i) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
身の置き所もない[みのおきどころもない, minookidokoromonai] (exp,adj-i) (See 身の置き所がない) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
面伏せ[おもてぶせ, omotebuse] (n,vs) being so embarrassed as to keep one's face down
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P)
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P)
面映ゆい[おもはゆい, omohayui] (adj-i) embarrassed; self-conscious; bashful; abashed
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame
顔負け[かおまけ, kaomake] (n,vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P)

embarrassed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายเหนียม[adj.] (āinīem) EN: embarrassed FR:
อางขนาง[v.] (āngkhanāng) EN: be embarrassed FR:
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
จั๊กเดียม[v.] (jakkadīem) EN: be embarrassed FR:
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off FR:
เจี๋ยมเจี้ยม[adj.] (jīem-jīem) EN: sheepish ; embarrassed FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:
ขี้อาย[adj.] (khī āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful ; easily embarrassed FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed FR: timide ; embarassé
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed ; be shy FR:
ขวย[adj.] (khūay) EN: bashful ; embarrassed ; shy FR: confus ; troublé
ขวยใจ[v.] (khūayjai) EN: feel ashamed ; be embarrassed FR:
ขวยใจ[adj.] (khūayjai) EN: embarrassed  FR: penaud ; déconcerté
ขวยเขิน[v.] (khūaykhoēn) EN: feel embarrassed FR:
ขวยเขิน[adj.] (khūaykhoēn) EN: embarrassed ; disconcerted ; bashful ; shy FR: gêné ; confus
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed FR: embarrassé
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR: honteux ; embarrassé
กระดากอาย[adj.] (kradāk āi) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR:
กระดากใจ[adj.] (kradāk jai) EN: shy ; embarrassed FR:
กระดากกระเดื่อง[v.] (kradākkrade) EN: feel embarrassed FR:
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: be embarrassed FR:
มังกุ[adj.] (mangku) EN: embarrassed FR: embarrassé
หน้าเจื่อน[adj.] (nā jeūoen) EN: embarrassed FR:
หน้าปูเลี่ยน ๆ[adj.] (nāpūlīen-lī) EN: embarrassed FR:
หน้าแตก[adj.] (nā taēk) EN: embarrassed ; red-faced FR:
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide
เปิ่น[adj.] (poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche FR: absurde ; saugrenu ; stupide ; godiche
ประดักประเดิด[adj.] (pradakprado) EN: clumsy ; disconcerted ; embarrassed ; rattled ; awkward FR:
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir
ยิ้มแหย ๆ[v. exp.] (yim yaē-yaē) EN: look sheepish ; smile sheepishly ; give an embarrassed smile FR:

embarrassed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betreten; verwirrt {adj}embarrassed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embarrassed
Back to top