ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pronounce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pronounce*, -pronounce-

pronounce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pronounce (vi.) ประกาศ Syn. proclaim, declare
pronounce (vt.) ประกาศ Syn. proclaim, declare
pronounce (vi.) ออกเสียง See also: เปล่งเสียง Syn. articulate, enuciate
pronounce (vt.) ออกเสียง See also: เปล่งเสียง Syn. articulate, enuciate
pronounce against (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. pronounce for
pronounce for (phrv.) ตัดสินเพื่อ Syn. pronounce against
pronounce in syllables (vt.) ออกเสียงทีละพยางค์ See also: ออกเสียงอย่างชัดเจน
pronounce on (idm.) ตัดสินลงโทษ
pronounced (adj.) ที่เปล่งเสียง
pronounced (adj.) ชัดเจน Syn. clear, notable
pronouncement (n.) การออกเสียง
pronouncement (n.) คำแถลงการณ์ Syn. declaration, statement
English-Thai: HOPE Dictionary
pronounce(พระเนาซฺ') vt. ออกเสียง,อ่าน,แถลง,ประกาศ,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสิน (คดี) ,ออกเสียง,แถลง,ประกาศ, See also: pronounceable adj. pronouncer n., Syn. enunciate
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pronouncementคำแถลง, คำชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกเสียง (v.) pronounce See also: voice, sound Syn. เปล่งเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I pronounce you man and wifeฉันออกเสียงคุณผู้ชายและภรรยา
I now pronounce you to be husband and wife.พ่อขอประกาศให้ทุกคนทราบว่า คุณทั้งคู่ได้เป็นสามี-ภรรยากันแล้ว
I hereby pronounce you husband and wife.ข้าขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ตรงนี้ ว่าทั้งสอง เป็นสามี-ภรรยา ตั้งแต่นี้ไป
I now pronounce you man and wife.ขอประกาศคุณทั้งสอง สามีและภรรยา
Under the powers vested in me, I now pronounce you man and wife.ภายใต้พลังที่คุ้มครองพ่อ บัดดี้ พ่อขอประกาศว่าเจ้าทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน
I now pronounce you man and wife.พ่อขอประกาศให้คุณเป็นสามี-ภรรยากัน
I now pronounce you man and wife.พ่อขอประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามี-ภรรยากัน
Just need someone to pronounce him.คนขับรถเสียชีวิตขณะนำส่งรพ.
I can barely even pronounce his name.ฉันแทบเรียกชื่อเค้าไม่ถูกด้วยซ้ำ
As captain, I now pronounce you...ในฐานะกัปตัน ตอนนี้ขอให้พวกเจ้า
I now pronounce you man and wife, and you may kiss the bride.ขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามี ภรรยากัน เชิญจูบเจ้าสาวได้
First learn to pronounce it. It's Napunsak!ฝึกท่องไว้ มันคือประจำเดือน!

pronounce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, 吐字] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera)
宣判[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, 宣判] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law)
[jí, ㄐㄧˊ, 佶] difficult to pronounce
[áo, ㄠˊ, 聱] difficult to pronounce
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, 告白] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify
别字[bié zì, ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, 别字 / 別字] mispronounced or wrongly written character
错别字[cuò bié zì, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, 错别字 / 錯別字] misspelt or mispronounced characters
声言[shēng yán, ㄕㄥ ㄧㄢˊ, 声言 / 聲言] profess; pronouncement; declare; declaration
可读音性[kě dú yīn xìng, ㄎㄜˇ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, 可读音性 / 可讀音性] pronounceability
明言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, 明言] pronounced
发音[fā yīn, ㄈㄚ , 发音 / 發音] pronounce; pronunciation
[jiā, ㄐㄧㄚ, 伽] traditionally used as phonetic for ga; also pronounced ga1
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, 白字] wrongly written and mispronounced character

pronounce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly
訓む[よむ, yomu] (v5m,vt) (See 読む) to pronounce kanji (using the native Japanese reading)
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i'
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u'
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P)
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
宣告[せんこく, senkoku] (n,vs) sentence; verdict; pronouncement; (P)
御師[おし;おんし, oshi ; onshi] (n) (usu. pronounced おんし at Ise Shrine) low-ranking Shinto priest
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
擦れ;摩れ[すれ, sure] (n,n-suf) (often pronounced ずれ as a suffix) rubbing together; chafing
敵;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P)
肩衝[かたつき, katatsuki] (n) (See 茶入) tea container having pronounced "shoulders" near the neck
言い渡し(P);言渡し[いいわたし, iiwatashi] (n) sentence; judgment; judgement; pronouncement; order; command; (P)
訛る[なまる, namaru] (v5r,vi) to speak with an accent; to be corrupted (of word); to mispronounce
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r,vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of

pronounce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce FR: prononcer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphip) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.) FR:
อ่านเสียง[v.] (ān sīeng) EN: pronounce FR: prononcer
ให้ศีล[v. exp.] (hai sīn) EN: pronounce precepts FR:
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham t) EN: pronounce a judgement FR:
มักอ่านผิดเป็น...[xp] (mak ān phit) EN: FR: ne se pronounce pas “...” ; ne se dit pas “...” 
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate FR: s'exclamer ; proférer
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: pronounce ; be pronounced ; voice ; sound FR: prononcer ; se prononcer ; articuler
ออกเสียงตามสำเนียงเดิม[v. exp.] (øksīeng tām) EN: pronounce the old way FR: prononcer à l'ancienne
เปล่งเสียง[v. exp.] (pleng sīeng) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice FR: émettre un son ; brailler
ประกาศคำพิพากษา[v. exp.] (prakāt kham) EN: pronounce a judgement FR:
เสก[v.] (sēk) EN: consecrate ; recite an incantation over ; pronounce incantations ; pronounce an incantation over ; make a spell ; cast a spell on ; put a spell on FR: bénir ; sanctifier ; consacrer
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce? FR: comment doit-on prononcer ?
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
ออกเสียงง่าย[adj.] (øksīeng ngā) EN: easily pronounced FR: facilement prononçable
เตวาจิก[n.] (tēwājik) EN: [one who pronounces the threefold formula of refuge] FR:

pronounce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pronounce
Back to top