ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hail*, -hail-

hail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hail (n.) การร้องทักทาย See also: การร้องทัก
hail (vt.) ร้องทักทาย See also: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก Syn. greet, salute
hail down on (phrv.) หล่นหรือตกลงมาที่ Syn. rain down on
hail from (phrv.) มาจาก See also: มีภูมิลำเนาอยู่ที่
hail up (phrv.) พักค้างคืนในโรงแรม (ใช้ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hail-fellow-well-met (idm.) เป็นมิตรกับทุกคน
hailstone (n.) ลูกเห็บ Syn. hail
hailstorm (n.) พายุลูกเห็บ
English-Thai: HOPE Dictionary
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hailstone(n) ลูกเห็บ
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hailstorm insuranceการประกันภัยพายุลูกเห็บ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hailลูกเห็บ [TU Subject Heading]
Hailstoneก้อนลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะโกนเรียก (v.) hail See also: holler, call out, cry out, call someone loudly Syn. ร้องเรียก
ลูกเห็บ (n.) hail See also: hailstone
เห็บ (n.) hail See also: hailstone Syn. ลูกเห็บ
พายุลูกเห็บ (n.) hailstorm
perestroika (n.) นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองรัสเซียของ Mikhail Gorbachev
กกท. (n.) Sports Authority of Thailand See also: SAT Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
กทท. (n.) Port Authority of Thailand See also: PAT. Syn. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทพ. (n.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand See also: ETA Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กนอ. (n.) The Industrial Estate Authority of Thailand Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กฟผ. (n.) The Electricity Generating Authority of Thailand See also: EGAT Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กสท. (n.) The Communications Authority of Thailand See also: CAT. Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ก้อ (n.) name of a hill tribe in the northern Thailand
การกีฬาแห่งประเทศไทย (n.) Sport Authority of Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (n.) The Tourism Authority of Thailand See also: TAT Syn. ททท.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (n.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand See also: ETA Syn. กทพ.
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (n.) Airports Authority of Thailand See also: AAT Syn. ทอท.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (n.) Port Authority of Thailand See also: PAT Syn. กทท.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (n.) The Industrial Estate Authority of Thailand Syn. กนอ.
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (n.) Petroleum Authority of Thailand See also: PTT
การรถไฟแห่งประเทศไทย (n.) State Railway of Thailand Syn. รฟท.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where in Thailand are you from?คุณมาจากที่ไหนในประเทศไทย?
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't fool with me. Hail Hynkel!อย่าแกล้งโง่ ไฮ เฮนเคิล
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้
I will say 100 Our Fathers and 100 Hail Marys.100 และ 100 พ่อของเรา เมริส ลูกเห็บ
So, like, you hail taxis? That's what I do, yes.- งั้นก็ต้องเรียกแท็กซี่สิ
Everyone hail to the pumpkin songทุคนร้องทัก ราชาแห่งฟักทอง
Everyone hail to the Pumpkin King nowทุกคนร้องทักราชาแห่งฟักทอง
Everyone hail to the pumpkin songทุกคนร้องเพลงของราชาฟักทอง
Hail to Vega Hail to Vegaทักทายกับเวก้าทักทายกับเวก้า
Amen. Hail Mary, full of grace...วันทามารียาเปี่ยมด้วย...
All hail the homecoming king and queen!พวกเรา.. ทักทายราชากับราชินีประจำงานกันหน่อย
There's hail the size of golf balls coming down here.มีลูกเห็บก้อนเท่าลูกกอล์ฟตกลงมา
All hail Fire King.ทั้งหมด ทักทายไฟราชา

hail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风雨无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ˊ ㄗㄨˇ, 风雨无阻 / 風雨無阻] regardless of weather conditions; rain, hail or shine
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, 曼谷] Bangkok, capital of Thailand
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
别赫捷列夫[Bié hè jié liè fū, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 别赫捷列夫 / 別赫捷列夫] Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist
冰雹[bīng báo, ㄅㄧㄥ ㄅㄠˊ, 冰雹] hail; hailstone
[báo, ㄅㄠˊ, 雹] hail
雹子[báo zi, ㄅㄠˊ ㄗ˙, 雹子] hail; hailstone
雹暴[báo bào, ㄅㄠˊ ㄅㄠˋ, 雹暴] hailstorm
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, 传声筒 / 傳聲筒] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece
暹罗[Xiān luó, ㄒㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ, 暹罗 / 暹羅] Siam (old word for Thailand); Siamese
泰国[Tài guó, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, 泰国 / 泰國] Thailand; Thai
斯维尔德洛夫[Sī wéi ěr dé luò fū, ㄙ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, 斯维尔德洛夫 / 斯維爾德洛夫] Yakov Mikhailovich Sverdlov (1885-1919), bolshevik organiser, ordered the murder of the Tsar's family in 1918, died of Spanish influenza

hail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n,adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos)
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java)
タイ人[タイじん, tai jin] (n) Thai; person from Thailand
タイ国[タイこく, tai koku] (n) Thailand
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand)
呼び声(P);呼声[よびごえ(P);こせい(呼声), yobigoe (P); kosei ( ko koe )] (n) call; hail; yell; (P)
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P)
拡声機(P);拡声器[かくせいき, kakuseiki] (n) megaphone; bullhorn; loudhailer; (P)
氷あられ;氷霰[こおりあられ, kooriarare] (n) (See 雪あられ) small hail; ice pellets
氷雨[ひさめ, hisame] (n) hail; chilly chilly rain
降雹[こうひょう, kouhyou] (n) hailstorm
雪あられ;雪霰[ゆきあられ, yukiarare] (n) (See 氷霰) soft hail; snow pellets

hail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็บ[n.] (hep) EN: hail ; hailstone FR: grêle [f] ; grelon [m]
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim FR: acclamer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
การทักทาย[n.] (kān thakthā) EN: greeting ; salutation ; hail FR: salutations [fpl]
กรก-[pref.] (karaka-) EN: hail FR:
กรก[n.] (karok) EN: hail FR:
กวักมือเรียกรถแท็กซี่[v. exp.] (kwak meū rī) EN: hail a taxi FR: héler un taxi
ลูกเห็บ[n.] (lūkhep) EN: hail ; hailstone FR: grêle [f] ; grêlon [m]
โอภาปราศรัย[v.] (ōphāprāsai) EN: greet ; hail FR: engager
เรียก[v.] (rīek) EN: call ; shout ; yell ; hail ; cry FR: appeler ; héler ; interpeller ; convoquer
รัวกระสุนใส่[v. exp.] (rūa krasun ) EN: fire rapidly (at) ; fire a hail of bullets (at) FR:
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly ; shout for someone FR: crier ; s'écrier
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand FR: golfe de Thaïlande [m]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes thailandicus FR: Articerodes thailandicus
แบบไทย[X] (baēp Thai) EN: Thai-style FR: à la manière thaïe ; à la thaïe ; à la thailandaise
แบบไทยๆ[X] (baēp Thai-T) EN: Thai-style FR: à la manière thaïe ; à la thaïe ; à la thailandaise
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)[org.] (Børisat Pra) EN: Thailand Post Co.,LTD FR:
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)[org.] (Børisat Thā) EN: Airports of Thailand Plc (AOT) ; Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) FR:
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.)[org.] (Børisat Wi) EN: Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) FR:
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawong) EN: Royal family FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
บทบาทของไทย[n. exp.] (botbāt khøn) EN: FR: rôle de la Thaîlande [m]
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน[n. exp.] (chabap Rātc) EN: Royal Institute of Thailand's Edition FR: édition de Institut Royal de Thaïlande [f] ; Académie royale de Thaïlande [f]
ชายชาวไทย[n. prop.] (chāi chāo T) EN: Thai FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful FR: beau
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชัยเลิศ[n. prop.] (Chailoēt ) EN: Chailert FR: Chailert
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāngpheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ช้างศึก[n. prop.] (Chāng Seuk ) EN: War Elephants ; Thailand national football team FR:
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen [inhabiting the west coast of Thailand] FR:
ชาวไทย[n. prop.] (chāo Thai ) EN: Thai FR: Thaï [m] ; Thaïe [f] ; Thaïlandais [m] ; Thaïlandaise [f]
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (chāo Thaiya) EN: ethnic tribe in northern Thailand FR:
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand) FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชาติไทย[n. exp.] (chāt Thai ) EN: the Thai nation ; the Thai people FR: la nation thaïlandaise [f]
ชุดประจำชาติไทย[n. exp.] (chut prajam) EN: FR: costume traditionnel thaï [m] ; costume traditionnel thaïlandais [m]
ดาวเทียมธีออส[n. exp.] (dāothīem Th) EN: THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) FR:
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[n. exp.] (datchanī rā) EN: Set Index ; Stock Exchange of Thailand,Index FR:
ดอกไม้ประจำชาติไทย[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower of Thailand FR:

hail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfeifkonzert {n}(hail of) catcalls
Hagel {m}hail
Kugelhagel {m}hail of bullets
Steinhagel {m}hail of stones
Thailänder {m}; Thailänderin
Thai {m,f}; Thailänder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hail
Back to top