ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elect*, -elect-

elect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elect (vt.) คัดเลือก See also: เลือก, คัด, ออกเสียงเลือกตั้ง Syn. choose, select
elect (adj.) ซึ่งได้รับคัดเลือก See also: ซึ่งคัดเลือกแล้ว, ซึ่งผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว, ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี, ยอดเยี่ยม, หัวกะทิ
elect as (phrv.) ได้รับเลือกเป็น
elect to (phrv.) ได้รับเลือกเป็น
elect with (phrv.) ได้รับเลือกด้วย (คะแนนหรือคะแนนเสียง) Syn. return with
electing (n.) การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง See also: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง Syn. choosing, naming, selection
electing (adj.) ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง Syn. electoral, choosing
election (n.) การเลือก See also: การคัดสรร
election results (n.) ผลการเลือกตั้ง
electioneer (vi.) ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
electioneer (vi.) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง Syn. campaign, canvass
electioneering (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. campaigning, seeking nomination
elective (adj.) โดยการเลือกตั้ง See also: เกี่ยวกับการเลือกตั้ง Syn. electoral
elective (adj.) โดยสมัครใจ See also: ซึ่งเปิดให้เลือก Syn. optional
elective (n.) วิชาเลือก See also: สาขาวิชาที่เปิดให้เลือก
elector (n.) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง See also: ผู้เลือก Syn. voter
electoral (adj.) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง Syn. elective
electoral vote (n.) คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา
electorate (n.) ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่หรือเขตหนึ่งๆ See also: เขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electric (n.) เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า See also: เกี่ยวกับไฟฟ้า
electric (n.) ตื่นเต้น See also: ตึงเครียด Syn. excited, tense
electric bell (n.) กริ่งไฟฟ้า See also: ออดไฟฟ้า, กระดิ่งไฟฟ้า
electric blanket (n.) ผ้าห่มไฟฟ้า
electric cell (n.) เซลล์ไฟฟ้า
electric chair (n.) การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
electric chair (n.) เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารชีวิต
electric charge (n.) ประจุไฟฟ้า
electric cord (n.) สายไฟ
electric current (n.) กระแสไฟฟ้า See also: กระแสไฟ, ไฟฟ้า
electric eel (n.) ปลาไหลไฟฟ้า
electric energy (n.) พลังงานไฟฟ้า
electric fence (n.) รั้วไฟฟ้า
electric fire (n.) เครื่องทำความร้อนควบคุมด้วยไฟฟ้า See also: เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
electric light (n.) หลอดไฟฟ้า See also: ไฟ, ดวงไฟ, โคมไฟ
electric line (n.) สายไฟ See also: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล Syn. fiber, filament, strand, power line
electric razor (n.) เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
electric telegraph (n.) ระบบการส่งโทรเลข Syn. wireless, radio telegraph
electrical (adj.) เกี่ยวกับไฟฟ้า See also: ที่ใช้ไฟฟ้า, ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า Syn. electric
electrical engineering (n.) วิศวกรรมไฟฟ้า
electrical failure (n.) ช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า Syn. interruption
English-Thai: HOPE Dictionary
elect(อิเลคทฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คัดเลือก,เลือก adj. รักษาการ,ซึ่งได้รับการเลือก,ถูกเลือก. -n. -Phr. (the elect ผู้ที่ถูกเลือก,ผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า), Syn. choose
electee(อีเลค'ที) n. ผู้ได้รับเลือก
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
elective(อีเลค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลือก,-n. วิชาเลือก, See also: electiveness n. ดูelective, Syn. chosen
electomassagen. การนวดด้วยไฟฟ้า
elector(อีเลค'เทอะ) n. ผู้เลือก
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง
electressn. ผู้เลือกตั้งที่เป็นหญิง
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electricaladj. ดู electric,เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: electricalness n., Syn. electric
electrically alterable reหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้ใช้ตัวย่อว่า EAROM (อ่านว่าอีรอม) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่าอีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify
electrocardiogramn. ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ, Syn. EKG,E.K.G.,ECG,E.C.G.,cardiogram
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph
electrocauteryn. การเผ่าจี้ด้วยไฟฟ้า
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
electrode(อีเลค'โทรด) n. ขั้วไฟฟ้า
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
electrodynamometern. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า
electroencephalogramn. ภาพกระแสไฟฟ้า
electrogramn. ดูelectrograph
electrographn. บันทึกเป็นกราฟที่ได้จากวิธีการทางไฟฟ้า
electroliern. โคมระย้า
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
electrolyte(อีเลค'โทรไลทฺ) n. สารประกอบในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและแตกตัวเป็นไอออน, See also: electytic adj.
electrolyze(อิเลค'ทระไลซ) vt. ทำให้สลายตัว ด้วยกระบวนการ electrolysis n., See also: electrolys (z) ation n. ดูelectrolyse electrolysation n. ดูelectrolyse electrolyzation n. ดูelectrolyse electrolyser n. ดูelectrolyse electrolyszer n. ดูelectrolyse
electromagnetn. เครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagneticadj. เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า
electromechanicaln. วิชาผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
electrometallurgyn. วิชาผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้า.
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
electromotorn. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
electron(อีเลค'ทรอน) n. อิเล็คตรอนของอะตอม
electron gunขั้วลบในหลอดcathode-ray-tubeที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมา
electronicadj. เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
English-Thai: Nontri Dictionary
elect(adj) ที่ถูกเลือก,ได้รับการเลือก,รักษาการ
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก
elector(n) ผู้เลือก,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
electric(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrical(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า,วัดไฟฟ้า,ต่อไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
electrolysis(n) การวิเคราะห์สารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า
electrolyte(n) สารประกอบที่ถูกวิเคราะห์ด้วยกระแสไฟฟ้า
electromagnet(n) แม่เหล็กไฟฟ้า
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
electron(n) อิเล็กตรอน,หน่วยของประจุไฟฟ้า
electroplate(vt) เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า,ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electionการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elective benefitsผลประโยชน์ที่เลือกได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
elector๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๒. สมาชิกคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electorateบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electric basementหินฐานไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electrical clauseข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrocardiogram (ECG, EKG)ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อีซีจี, อีเคจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocardiographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocauteryการเผาจี้ด้วยไฟฟ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrode๑. ขั้วเชื่อม๒. ลวดเชื่อม๓. อิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electroencephalogram (EEG)ภาพคลื่นไฟฟ้าสมอง (อีอีจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electron beam cuttingการตัดด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electronic blackboardกระดานอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data processingการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electroshock therapy (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrostatic printerเครื่องพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electrotherapy; electrotherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrothermal printer; thermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Electiveวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้ [การแพทย์]
Electortherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric Currentกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric resitanceความต้านทานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electricalแบบไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical engineeringวิศวกรรมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electriciansช่างไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electricityไฟฟ้าปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrocardiogramคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นหัวใจ,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ,อีเล็คโทรคาร์ดิโอแกรม,ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การบันทึกกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากหัวใจ,การตรวจทางคลื่นหัวใจ [การแพทย์]
Electrocardiographเครื่องบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrocauteryการใช้ไฟฟ้าจี้เพื่อห้ามเลือด [การแพทย์]
Electrochemistryเคมีไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electrodeขั้วไฟฟ้า, ตัวนำไฟฟ้าที่จุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือเซลล์อิเล็กโทรไลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electrodynamicsไฟฟ้ากระแส [การแพทย์]
Electroencephalogramการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าในสมอง,อิเลคโตรเอนเซฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมอง,อีเล็คโตรเอ็นเซฟฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Electroencephalographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [การแพทย์]
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์, สารละลายหรือของเหลวที่แตกตัวเป็นไออนได้บางส่วน หรือทั้งหมด และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
Electronอิเลกตรอนพาหะที่เคลื่อนที่ผ่านไปในผลึกของของแข็งเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electron Gunแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Electronegative, Highlyดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี [การแพทย์]
electronicอิเล็กทรอนิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrophoresisอิเล็กโทรโฟรีซิส [TU Subject Heading]
Electroscopeอิเล็กโตรสโคป [การแพทย์]
Electrostaticแรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน [การแพทย์]
Electrostaticsไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
Electrotherapyเครื่องที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเลือกตั้ง (n.) election
หัวคะแนน (n.) election canvasser See also: election campaigner
หัวคะแนน (n.) election canvasser See also: election campaigner
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (n.) Election Commission of Thailand
โฆษณาหาเสียง (n.) electioneer Syn. หาเสียง
วิชาเลือกเสรี (n.) elective subject
อิเล็กโทน (n.) electone Syn. อิเล็คโทน, อิเลคโทน
อิเล็คโทน (n.) electone Syn. อิเลคโทน
อิเลคโทน (n.) electone Syn. อิเล็คโทน
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (n.) elector See also: qualified voter
เขตเลือกตั้ง (n.) electorate
เครื่องใช้ไฟฟ้า (n.) electric appliances See also: electric equipment Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า
เก้าอี้ไฟฟ้า (n.) electric chair
กระแสไฟ (n.) electric current See also: electricity Syn. กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า (n.) electric current See also: electricity, current Syn. กระแสไฟ, ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแส (n.) electric current See also: electricity, electrodynamics
พลังงานไฟฟ้า (n.) electric energy Syn. กำลังไฟฟ้า
เครื่องทำไฟ (n.) electric generator See also: dynamo Syn. เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ (n.) electric generator See also: dynamo, electric motor Syn. เครื่องทำไฟ
ประจุไฟฟ้า (n.) electric charge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's Election Day todayวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง
There is a problem with electricityมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He may have a lot of scientists he may be a very good person but I didn't elect him to do anything.เขาอาจมีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะ เขาอาจเป็นคนดีมาก แต่ผมไม่ได้เลือกตั้งเขาเข้ามา
George Bush is the president elect of the United States. He is...จอร์จ บุช คือประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกของสหรัฐ เขา...
If you elect me, I promise I'll try and do something about it.ถ้าคุณเลือกผม ผมจะซื้อร่มให้คนละคันเลย
If you elect me president, my first actถ้าพวกคุณเลือกชั้นเป็นนายกประจำหมู่บ้าน สิ่งที่ชั้นจะทำสิ่งแรก
In Odessa, Texas, where the former new york congressman elect Nathan Petrelli was shot by an unknown assassin.ใน โอเดสซ่า เท็กซัส ที่ซึ่งอดีตว่าที่ประธานาธิบดี นาธาน เพเทรลลี่ ถูกยิงโดยมือปืนนิรนาม
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์
Come around, I always elect to have a little work done.พอถึงวันถ่ายรูป ฉันจะได้รับเลือกให้เป็นดูแลงาน
So they can elect you homecoming king or whatever,แล้วพวกเขาจะได้เลือกคุณเป็นขวัญใจงานคืนสู่เหย้าหรืออะไรก็แล้วแต่
Every year, we elect three upperclassmen to lead the group.ทุกปี เราจะคัดเลือก\ หัวกะทิ 3 คน ให้เป็นผู้นำกลุ่ม
Except... you'll never elect me 'cause of my commitment to the environment.พวกคุณคงไม่เลือกผมเพราะโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไร้สาระ
So we have seven hours to elect a student president.ดังนั้นเราจึงมีเวลา 7 ชม. ที่จะเลือกประธาน นศ.
Representatives from the 17 provinces have decided not to elect a President, but to elect a Grand Marshal.คุณซุนได้โปรดลงนามด้วย

elect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 阳极 / 陽極] anode; positive electrode; positive pole
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
集子[jí zi, ㄐㄧˊ ㄗ˙, 集子] anthology; selected writing
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
基极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 基极 / 基極] base electrode (in transistor)
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 乙种射线 / 乙種射線] beta ray (electron stream from radioactive decay)
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
[juān, ㄐㄩㄢ, 涓] brook; to select; surname Juan
补选[bǔ xuǎn, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 补选 / 補選] by-election
阴极[yīn jí, ㄐㄧˊ, 阴极 / 陰極] cathode; negative electrode (i.e. emitting electrons)
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 电荷耦合器件 / 電荷耦合器件] charge-coupled device (electronics)
挑选[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, 挑选 / 挑選] choose; select
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
绕组[rào zǔ, ㄖㄠˋ ㄗㄨˇ, 绕组 / 繞組] coil (in electric motor or transformer)
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 差额选举 / 差額選舉] competitive election (i.e. with more than one candidate)
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 电导体 / 電導體] conductor of electricity
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
民选[mín xuǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄢˇ, 民选 / 民選] democratically elected
介电常数[jiè diàn cháng shù, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, 介电常数 / 介電常數] dielectric constant
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 家用电器 / 家用電器] domestic electric appliance
漂移[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ, 漂移] drift (electrical)
功耗[gōng hào, ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ, 功耗] electric consumption; power wastage
参选人[cān xuǎn rén, ㄘㄢ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 参选人 / 參選人] election participant; candidate
导线[dǎo xiàn, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 导线 / 導線] electrical lead
导体[dǎo tǐ, ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 导体 / 導體] electrical conductor
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 带电粒子 / 帶電粒子] electrically charged particles
心电图[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, 心电图 / 心電圖] electrocardiogram
推举[tuī jǔ, ㄊㄨㄟ ㄐㄩˇ, 推举 / 推舉] elect; choose
放电[fàng diàn, ㄈㄤˋ ㄉㄧㄢˋ, 放电 / 放電] electrical discharge
普选[pǔ xuǎn, ㄆㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 普选 / 普選] election with general suffrage; general election
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 有电 / 有電] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house)
拔取[bá qǔ, ㄅㄚˊ ㄑㄩˇ, 拔取] to pick out; to select and recruit; to pluck; to pull
采择[cǎi zé, ㄘㄞˇ ㄗㄜˊ, 采择 / 採擇] select and adopt
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
编选[biān xuǎn, ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˇ, 编选 / 編選] select and edit; compile
编录[biān lù, ㄅㄧㄢ ㄌㄨˋ, 编录 / 編錄] to select and edict; to edit extracts
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, 选用 / 選用] to choose for some purpose; to select and use
选举委员会[xuǎn jǔ wěi yuán huì, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 选举委员会 / 選舉委員會] election committee

elect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
法定得票数[ほうていとくひょうすう, houteitokuhyousuu] (n) minimum number of votes required to elect a candidate
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
σ電子[シグマでんし, shiguma denshi] (n) sigma electron
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P)
アイロン[, airon] (n) (electric) iron; (P)
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music)
イーイーカメラ[, i-i-kamera] (n) electric-eye camera
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P)
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
イレクト[, irekuto] (n,vs) (1) elect; (2) erect
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P)
エニアック[, eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator)
エミフィル[, emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter
エリント[, erinto] (n) electronic intelligence; ELINT
エレアコ[, ereako] (n) (abbr) electric acoustic guitar
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P)
エレキギター[, erekigita-] (n) (col) (See エレクトリックギター) electric guitar; (P)
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut
エレクトーン[, erekuto-n] (n) (1) Electone; (2) electronic organ
エレクトラコンプレックス[, erekutorakonpurekkusu] (n) Electra complex
エレクトリカルキー[, erekutorikaruki-] (n) {comp} electrical key
エレクトリックギター[, erekutorikkugita-] (n) electric guitar
エレクトリックコマース[, erekutorikkukoma-su] (n) {comp} electric commerce
エレクトリックベース[, erekutorikkube-su] (n) electric bass; bass guitar
エレクトロコテージ[, erekutorokote-ji] (n) (abbr) electronic cottage
エレクトロセラミックス[, erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics
エレクトロタイプ[, erekutorotaipu] (n) electrotype
エレクトロニクス[, erekutoronikusu] (n) electronics; (P)
エレクトロニックカフェ[, erekutoronikkukafe] (n) {comp} electronic cafe
エレクトロニックコテージ[, erekutoronikkukote-ji] (n) electronic cottage
エレクトロニックコマース[, erekutoronikkukoma-su] (n) {comp} electronic commerce
エレクトロニックバンキング[, erekutoronikkubankingu] (n) {comp} electronic banking
エレクトロニックメール[, erekutoronikkume-ru] (n) electronic mail
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel
セレクティング[せれくていんぐ, serekuteingu] selecting
セレクト[せれくと, serekuto] select (vs)
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select
マイクロエレクトロニクス[まいくろえれくとろにくす, maikuroerekutoronikusu] microelectronics, ME
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical)
偏向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading
回路[かいろ, kairo] electrical circuit
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC)
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no)
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs)
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection)
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic)
自動選択[じどうせんたく, jidousentaku] automatic selection
色選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite
選択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] selector channel
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection
選択子[せんたくし, sentakushi] selective, selector
選択抄録[せんたくしょうろく, sentakushouroku] selective abstract, slanted abstract
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability
選択状態[せんたくじょうたい, sentakujoutai] selection condition(s)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select
選出[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

elect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect ; opt FR: choisir ; sélectionner ; voter ; élire ; désigner ; préférer ; opter
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; make a choice ; pick ; choose ; assort ; elect FR: choisir soigneusement
เลือกตั้ง[v.] (leūaktang =) EN: elect ; ballot FR: élire ; voter
ลงคะแนน[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt FR: voter pour ; élire ; choisir
โหวตเสียง[v. exp.] (wōt sīeng) EN: vote ; cast one's vote ; elect FR: voter ; élire
แอนติอิเล็กตรอน = แอ็นติอิเล็กตร็อน[n.] (aēnti-ilekt) EN: antielectron = anti-electron FR:
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk b) EN: FR: relever le compteur (électrique)
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
แบตเตอรี่ = แบ็ตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator FR: batterie électrique [f] ; batterie [f] ; pile [f]
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า[n. exp.] (bai jaēng k) EN: electricity bill FR: facture électricité [f]
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: FR: avertissement électoral [m]
บัตรอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (bat ilekthr) EN: electronic record FR:
บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (bat kheun k) EN: electronic boarding pass FR: carte d'embarquement électronique [f]
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ จำกัด ; บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Hān) EN: Hana Microelectronics Group ; Hana Group FR:
บุหรี่ไฟฟ้า[n. exp.] (burī faifā) EN: electronic cigarette ; e-cigarette FR: cigarette électronique [f] ; e-cigarette [f]
ใช้ไฟฟ้า[v. exp.] (chai faifā) EN: FR: consommer de l'électricité
ชนะการเลือกตั้ง[v. exp.] (chana kān l) EN: FR: remporter les élections ; gagner les élections
ช่างชุบ[n. exp.] (chang chup) EN: electroplater ; plater FR: plaqueur [m]
ช่างไฟฟ้า[n. exp.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics FR: électricien [m] ; électricienne [f]
ช่างเลือก[adj.] (chang leūak) EN: picky FR: sélectif
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: insulator ; electric insulator FR: isolant [m] ; corps isolant [m] ; isolant électrique [m]
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (chin suan i) EN: electronic component FR: composant électronique [m]
ชนเสาไฟฟ้า[v. exp.] (chon sao fa) EN: FR: heurter un poteau électrique
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set FR: sélection [f]
ไดอิเล็กทริก[n.] (dai-ilektha) EN: dielectric FR:
ได้รับเลือก[adj.] (dāi rap leū) EN: elected ; choosen FR: élu ; choisi
ได้รับเลือกเป็น[v. exp.] (dāi rap leū) EN: be elected as FR:
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (dijitǿn ile) EN: digital electronics FR:
เดินสาย[v.] (doēnsāi) EN: run a cable ; run a power line ; install an electric wire FR:
ด้วยระบบไฟฟ้า[adj.] (dūay rabop ) EN: electric FR: électrique
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: power ; electricty FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]
ไฟบ้าน[n. exp.] (fai bān) EN: mains electricity FR: électricité domestique [f]
ไฟฉาย[n.] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟดูด[v. exp.] (fai dūt) EN: get an electric shock ; get a shock ; be electrocuted FR:
ไฟฟ้า[n.] (faifā) EN: electricity ; electric current FR: électricité [f] ; courant électrique [m] ; courant [m]
ไฟฟ้า[adj.] (faifā) EN: electric FR: électrique

elect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Absolutauswahl {f}absolute selection
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Kontenauswahl {f}account selection
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
Adressauswahl {f}address selection
Fangeinrichtung {f} [electr.]air terminal
Aluminiumoxidscheibe {f} [electr.]aluminium oxyde wafer
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Ankerbereich {m} [electr.]armature range
Ankerblechpaket {n} [electr.]armature core
Ankerflussdichte {f} [electr.]armature flux density
Ankergegenwirkung {f} [electr.]armature reaction
Ankerquerfeld {n} [electr.]armature quadrative-axis field
Ankerstrom {m} [electr.]armature current
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance
Ankerwicklung {f} [electr.]armature winding
Ankerzahn {m} [electr.]armature tooth
Kfz-Elektronik {f}automobile electronics
Fahrzeugelektronik {f}automotive electronics
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter
Hilfsschütz {n} [electr.]auxiliary contactor
Epitaxietransistor {m} [electr.]epitaxial transistor
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp
Bananenstecker {m} [electr.]banana jack; banana plug
Blanksammelschiene {f} [electr.]bare busbar
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics
Buchauswahl {f}book selection
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad
Innenleiter {m} [electr.]cable conductor
Kameraauswahl {f}camera selector
Kondensator {m} [electr.] | Kondensatoren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elect
Back to top