ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debits

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debits*, -debits-

debits ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出入り(P);出這入り[でいり(出入り)(P);ではいり, deiri ( deiri )(P); dehairi] (n,vs) in and out; coming and going; free association; income and expenditure; debits and credit; (P)

debits ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderungen {pl}outstanding debits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debits
Back to top