ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reimburse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reimburse*, -reimburse-

reimburse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reimburse (vt.) ใช้เงินคืน See also: ชำระเงินคืน Syn. compensate, repay
reimburse for (phrv.) ใช้คืน See also: ชำระคืน, ชดใช้ Syn. repay for
reimburse to (phrv.) ใช้คืน See also: ชดใช้ Syn. refund to
reimbursement (n.) การชำระเงินคืน Syn. compensation, restitution
English-Thai: HOPE Dictionary
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน,ชำระเงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense,rebate,remunerate
English-Thai: Nontri Dictionary
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reimburseชดใช้ให้, จ่ายคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they bring back cups reimburse them 10 centsหากลูกค้านำถาดมาคืนให้ ถึงจะคืนเงินให้เขาไป
Fine. I'll reimburse you, if that'll make things right.ได้ ฉันจะชดใช้ให้เธอ ถ้านั่นมันจะช่วยให้ดีขึ้น
Well, how much did it cost? I'll reimburse you.งั้นเธอซื้อมาเท่าไหร่ ฉันจะจ่ายคืนให้
The Jeffersonian will reimburse you if it is.เจฟเฟอร์โซเนียนจะคืนเงินให้คุณถ้ามันเป็นเช่นนั้น
I'll be happy to reimburse you for the fine.ฉันยินดีจ่ายค่าปรับ\ คืนให้เธอ
You don't need to reimburse me because I'm not paying.เธอไม่ต้องใช้คืนหรอก เพราะฉันจะไม่จ่าย
If they say no, we'll have to reimburse them with money, we have no choice.ถ้าไม่ได้ ก็ให้เงินชดเชยไป
I went to Jared. You can reimburse me.ไม่ แล้วเรื่องใช้หนี้อะไรกัน
The bureau's gonna reimburse me for the necklace, right?รัฐจะจ่ายเงินค่าสร้อยคอให้ผมใช่ไหม?
You gonna reimburse me?แกมีปัญญาจ่ายคืนฉันเรอะ
You wanna reimburse me for my new phone?อยากซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้ผมไหม
Castle, I don't know if the department's gonna be able to reimburse you for all of this.แคสเซิล ฉันไม่แน่ใจว่าทางกรมตำรวจ จะจ่ายค่าชดเชยให้คุณได้

reimburse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, 报帐 / 報帳] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, 报销 / 報銷] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out

reimburse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リインバースメント[, riinba-sumento] (n,adj-f) reimbursement
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P)
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P)

reimburse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai kh) EN: reimburse expenses FR:
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate FR: rembourser
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement FR:
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhw) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (nangseū rīe) EN: claim for reimbursement FR:
เรียกร้องให้ชดใช้[v. exp.] (rīekrøng ha) EN: claim reimbursement FR: réclamer le remboursement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reimburse
Back to top