ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retraction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retraction*, -retraction-

retraction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retraction (n.) การยกเลิกข้อเรียกร้อง See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม

retraction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment

retraction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหด[n.] (kān hot) EN: contraction ; retraction FR:
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retraction
Back to top