ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restore*, -restore-

restore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restore (vt.) ฟื้นฟู See also: ทำให้กลับแข็งแรง Syn. build up, refresh, strengthen
restore (vt.) ซ่อมแซม See also: ปฏิสังขรณ์ Syn. fix, mend, repair
restore one to favor (vt.) กู้ชื่อเสียง See also: กอบกู้ฐานะ
restore to (phrv.) ส่งคืน See also: ส่งกลับ Syn. return to
restore to (phrv.) ทำให้คืนสู่สภาพเดิม
restore to (phrv.) กลับมารับตำแหน่ง / หน้าที่เดิม Syn. return to
restore to favor (vt.) กู้ชื่อเสียง See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ
restored (adj.) ซึ่งเริ่มใหม่ Syn. refreshed
restorer (n.) ผู้ช่วยฟื้นฟู See also: สิ่งช่วยให้กลับสู่สภาพเดิม
English-Thai: HOPE Dictionary
restore(รีสทอร์') vt. ฟื้นฟู,ซ่อมแซม,ปฏิสังขรณ์,ทำให้แข็งแรง,บำรุงกำลัง,บำรุงร่างกาย,ส่งคืน,สร้างใหม่, See also: restorable adj. restorer n., Syn. reinstitute,repair
English-Thai: Nontri Dictionary
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restoreกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
restore fileนำแฟ้มกลับมาเมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บูรณะ (v.) restore See also: reconstruct, repair, renovate Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม
ปฏิสังขรณ์ (v.) restore See also: repair, renovate Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป
ฟื้นฟู (v.) restore See also: rehabilitate, revive
ผายปอด (v.) restore respiration See also: give artificial respiration
แข็งเมือง (v.) restore sovereignty See also: restore autonomy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์
We've come to ask you to release the Scarecrow and restore the Emerald City.เรามาเพื่อขอให้ปล่อนหุ่นไล่กา และทำให้เมืองมรกตเหมือนเดิม
I believe that Yakov is a great and important man, who is trying to restore himself and cannot survive without me.ผมเชื่อว่ายาโคฟเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญ ที่พยายามที่จะเรียกคืนตัวเองและไม่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องฉัน
It would restore your image.มันจะเรียกคืนภาพของคุณ
We were able to restore blood flow to the heart but he developed a lethal arrhythmia and we couldn't resuscitate him.เราพยามยามที่จะเติม / เลือดให้หลั่งไปสู่หัวใจเขา... ...แต่การเต้นหัวใจของเขายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ/ และพวกเราไม่สามารถช่วยเขาได้
She blamed herself for ever believing it... and she wished to restore your birthright.พระนางทรงเสียพระทัยที่ไม่เคยเฉลียวใจ และปรารถนาจะฟื้นสิทธิ์ของเจ้า
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ
It has long been foretold that two Sons of Adam and two Daughters of Eve will defeat the White Witch and restore peace to Narnia.มันเป็นคำทำนายเก่าแก่ \ ว่าบุตรแห่งอดัมทั้งสองและ... และบุตรสาว2คนแห่งอีฟ, จะมาปราบแม่มด และฟึ้นฟูสันติภาพให้นาร์เนียร์
The survivals of Balhae, however, kept struggling fiercely to restore their country.เขตแดนที่โจรานได้ค้นพบ ประเทศขึ้นใหม่ นามว่า ดองรานดุค ซึ่งหมายถึง โจรานแห่งตะวันออก
Now this castle will again be called Holhan Palace and we'll restore our country!นับจากนี้วังหลังนี้จะถูกเรียกว่าโฮอานอีกครั้ง และประเทศของเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
This is the only way to restore the dignity of the Royal Court.นี่เป็นหนทางเดียว ที่จะสร้างความสง่างามให้ราชสำนักอีกครั้ง
To restore your power and dominance, and maintain the roots of the Royal Court.เพื่อที่จะเรียกอำนาจและความสง่างามของท่านกลับคืนมา และยังคงรักษารากฐานของราชวงศ์

restore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖国光复会[Zǔ guó guāng fù huì, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 祖国光复会 / 祖國光復會] movement to restore the fatherland
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, 整治] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready
补法[bǔ fǎ, ㄅㄨˇ ㄈㄚˇ, 补法 / 補法] treatment involving the use of tonics to restore the patient's health; reinforcing method (in acupuncture)
官复原职[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, 官复原职 / 官復原職] restored to one's official post; to send sb back to his former post

restore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son
英気を養う[えいきをやしなう, eikiwoyashinau] (exp,v5u) to restore one's energy; to restore one's spirits; to recharge one's batteries
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
引き戻す(P);引戻す(io)(P);引きもどす[ひきもどす, hikimodosu] (v5s,vt) to bring back; to restore; (P)
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P)
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P)
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore

restore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุนนะบุนนัง[v.] (bunnabunnan) EN: restore ; add FR:
บุรณะ[v.] (burana) EN: restore FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
บูรณปฏิสังขรณ์[v. exp.] (būranapatis) EN: restore FR: restaurer
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat ) EN: restore an old temple FR: restaurer un temple ancien
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate FR: améliorer
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive FR:
ฟื้นฟูบูรณะ[v. exp.] (feūnfū būra) EN: restore FR: restaurer
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saph) EN: rehabilitate ; restore FR:
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
คืนค่า[v. exp.] (kheūn khā) EN: restore FR:
คืนรูป[v. exp.] (kheūn rūp) EN: restore ; reconstitute FR:
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back ; go back ; back to FR: restituer ; restaurer ; rétablir
กอบกู้[v.] (køpkū) EN: save ; retrieve ; restore FR: restaurer
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve FR: rétablir
กู้ชื่อ[v. exp.] (kū cheū) EN: restore one's reputation FR: restaurer sa réputation
กู้สันติภาพ[v. exp.] (kū santiphā) EN: restore peace FR: restaurer la paix
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhø) EN: restore ; repair ; renovate FR: restaurer ; rénover
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røir) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony FR:
ปูระ[v.] (pūra) EN: repair ; mend ; restore FR:
รับขวัญ[n.] (rapkhwan) EN: ceremony to restore the spirits ; FR:
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce ; restore FR: revivre ; renaître ; raviver ; restaurer
รื้อฟื้นความสัมพันธ์ ; รื้อฟื้นสัมพันธ์[v. exp.] (reūfeūn khw) EN: restore contacts FR: restaurer les relations
สร่างไข้[v. exp.] (sāng khai) EN: recover ; feel better ; revive ; recuperate ; convalesce ; restore FR:
ซ่อม[v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-) EN: calm ; calm down ; make calm ; make quiet ; restore peace ; restore tranquility FR: calmer ; pacifier
เวนคืน[v.] (wēnkheūn) EN: expropriate ; take over for use ; return ; restore ; surrender ; give up FR: exproprier ; reprendre
คืนชีพ[v.] (kheūnchīp) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life FR: ressusciter ; revivre ; revenir à la vie

restore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarwuchsmittel {n}hair restorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restore
Back to top