ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earn*, -earn-

earn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earn (vt.) ได้กำไร
earn (vt.) ได้รับ See also: สมควรได้รับ Syn. deserve
earn (vt.) ได้รับรายได้ See also: ได้เงินจากการทำงาน Syn. gain, obtain, receive
earn (vi.) ได้รับรายได้ See also: ได้เงินจากการทำงาน Syn. gain, obtain, receive
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
earned (adj.) ซึ่งได้มาโดยชอบ See also: ซึ่งได้มาจากการพยายาม, พึงจะได้ Syn. deserved, merited
earner (n.) ผู้รับเงิน Syn. recipient, laborer
earnest (adj.) เอาจริงเอาจัง See also: จริงจัง, เเรงกล้า Syn. determined, sincere
earnestly (adv.) อย่างจริงจัง See also: อย่างเอาจริงเอาจัง Syn. seriously, sincerely
earnestness (n.) ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm
earnings (n.) กำไร See also: ผลกำไร Syn. profit
earnings (n.) รายได้ See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร Syn. income, remuneration, salary, wage
English-Thai: HOPE Dictionary
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
English-Thai: Nontri Dictionary
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earned incomeรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earnings] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earnestเงินมัดจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earned surplusกำไรสะสม [การบัญชี]
Earnestมัดจำ [TU Subject Heading]
Earning per shareกำไรต่อหุ้นส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้
Earningsกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก็บกิน (v.) earn See also: obtain, deserve, pick up, harvest, reap
ทำมาหากิน (v.) earn a living See also: make a living, earn a livelihood Syn. หาเลี้ยงชีพ
ประกอบอาชีพ (v.) earn a living See also: make a living Syn. เลี้ยงชีพ, มีอาชีพ, ยังชีพ, ดำรงชีพ
มีอาชีพ (v.) earn a living See also: make a living Syn. เลี้ยงชีพ, ยังชีพ, ดำรงชีพ
หาเงิน (v.) earn money See also: make money Syn. หารายได้
หาเลี้ยงชีพ (v.) earn one´s living See also: make a living Syn. หาเลี้ยงตัว, หารายได้, หาเลี้ยงปากท้อง
หาเลี้ยงตัว (v.) earn one´s living See also: make a living Syn. หาเลี้ยงชีพ, ทำมาหากิน
หาเลี้ยงปากท้อง (v.) earn one´s living See also: make a living Syn. หาเลี้ยงชีพ, หาเลี้ยงตัว
สร้างฐานะ (v.) earn one´s own Syn. สร้างตัว
สร้างเนื้อสร้างตัว (v.) earn one´s own Syn. สร้างตัว, สร้างฐานะ
ผู้มีรายได้ (n.) earner
เงินมัดจำ (n.) earnest money See also: deposit, cash pledge
ทะมัดทะแมง (adv.) earnestly See also: skillfully, energetically Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว Ops. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย
การดำรงชีพ (n.) earning a living See also: making a living, seeking a livelihood
การเลี้ยงชีพ (n.) earning a living See also: making a living, seeking a livelihood Syn. การดำรงชีพ
กระบวนการเรียนรู้ (n.) learning process
กระสัน (v.) yearn See also: hanker for, thirst, lust, crave, long for Syn. คะนึง, ใฝ่ถึง
การดาย (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การตัด
การตัด (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การดาย
การถาง (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การดาย, การตัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
He used to learn everything by roteเขาเคยเรียนทุกสิ่งโดยการท่องจำ
It is no use learning without thinkingไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
It was a very good learning experienceมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากๆ
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
This is too much learningนี่มันเรียนมาเกินไปแล้ว
Don't you remember what we learned?คุณจำสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ไม่ได้หรือ?
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
This way you can learn on your ownด้วยวิธีนี้เธอก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ
Well, she's very kind, really, and I have to earn my living.จริงเเล้วหล่อนใจดีนะคะ ส่วนฉันเองก็ต้องหารายได้
You all know me. Know how I earn a living.พวกคุณรู้จักผม รู้ว่าผมทํามาหากินอะไร
Anyone here not earn their living from the government, one way or another?มีใครบ้างไหมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ รัฐบาลในทางใดก็ทางหนึ่ง?
And you earn chicken feed.และเธอสมควรจะได้เลี้ยงไก่.
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน
And let me remind them that only the top four finishers... will earn the right to represent Jamaica... in the forthcoming summer games in Seoul, Korea.และผมขอเตือนนักกีฬาทุกท่านว่า อันดับ 1-4 เท่านั้น... ที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทน ของจาไมก้า... ไปแข่งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี
If you're lying to save your friend then you're of sufficient character to earn what you want.ถ้าคุณกำลังโกหกเพื่อช่วยเพื่อนของคุณ... ...คุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการ
I will earn your parents' respectฉันจะทำให้พ่อแม่ของคุณนับถือฉัน
Your triumphs will earn you points.ชัยชนะจะทำแต้มให้บ้านของเธอ
Fucked up so she decided to earn money hereเธอเลยตัดสินใจหางานทำที่นี่

earn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃閒饭[chī xián fàn, ㄔ ㄒㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, 吃閒饭 / 吃閒飯] to live as a parasite; doing nothing to earn one's keep
习得性[xí dé xìng, ㄒㄧˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 习得性 / 習得性] acquired; learned
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
殷切[yīn qiè, ㄑㄧㄝˋ, 殷切] ardent; eager; earnest
联想学习[lián xiǎng xué xí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, 联想学习 / 聯想學習] associative learning
洋务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 洋务学堂 / 洋務學堂] college of western learning in late Qing
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
死记[sǐ jì, ㄙˇ ㄐㄧˋ, 死记 / 死記] cram; rote learning
满堂灌[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, 满堂灌 / 滿堂灌] cramming (as a teaching method); rote learning
摊薄后每股盈利[tān bó hòu měi gǔ yíng lì, ㄊㄢ ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ˊ ㄌㄧˋ, 摊薄后每股盈利 / 攤薄後每股盈利] diluted earnings per share
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 一秉虔诚 / 一秉虔誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, 保证金 / 保證金] earnest money; cash deposit; bail
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 惓] earnest
[kěn, ㄎㄣˇ, 恳 / 懇] earnest
恳切[kěn qiè, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄝˋ, 恳切 / 懇切] earnest; sincere
拳拳[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 拳拳] earnest; sincere
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, 收益] earnings; profit
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, 认真 / 認真] earnest; serious; to take seriously; to take to heart
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚心诚意 / 誠心誠意] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 赚 / 賺] earn; make a profit
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, 切实 / 切實] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 语重心长 / 語重心長] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes
洋务[yáng wù, ㄧㄤˊ ˋ, 洋务 / 洋務] foreign affairs (in Qing times); foreign learning
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
一本正经[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 一本正经 / 一本正經] in deadly earnest; deadpan
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, 积分 / 積分] integral (in calculus); total credits earned by student
知识份子[zhī shí fèn zǐ, ㄓ ㄕˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识份子 / 知識份子] intellectual; learned person
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 博学 / 博學] learned; erudite
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
博雅[bó yǎ, ㄅㄛˊ ㄧㄚˇ, 博雅] learned
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 学 / 學] learn; study; science; -ology
学问[xué wèn, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, 学问 / 學問] learning; knowledge
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, 学术 / 學術] learning; science; academic
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, 智障] learning difficulties (handicap); retarded
有学问[yǒu xué wèn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, 有学问 / 有學問] learned

earn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーン[, a-n] (n) {comp} EARN
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living
単位を落とす[たんいをおとす, tan'iwootosu] (exp,v5s) (1) to fail to earn a credit; (2) fail to make the grade
稼ぐ[かせぐ, kasegu] (v5g,vi) to earn income; to labor; to labour; (P)
eラーニング[イーラーニング, i-ra-ningu] (n) e-learning
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER
アーンドラン[, a-ndoran] (n) earned run
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo)
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English)
バイト代[バイトだい, baito dai] (n) (col) (See バイト・1) earnings from a part-time job
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
プログラム学習[プログラムがくしゅう, puroguramu gakushuu] (n) programmed learning
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P)
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
ラーニング[, ra-ningu] (n) learning; (P)
ラーニングカーブ[, ra-ninguka-bu] (n) learning curve
ラーニングディスアビリティー[, ra-ningudeisuabiritei-] (n) learning disability
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
一意[いちい, ichii] (adj-na,adv,n) (1) unique; (2) earnestness
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
一路[いちろ, ichiro] (adv,n) one road; one way; straight; earnestly
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P)
三遷[さんせん, sansen] (n) (1) thrice moving from house to house; (2) (abbr) (See 三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
三遷の教え[さんせんのおしえ, sansennooshie] (exp) (See 孟母三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
不労所得[ふろうしょとく, furoushotoku] (n) unearned income
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated
中間決算発表[ちゅうかんけっさんはっぴょう, chuukankessanhappyou] (n) midterm earnings announcement
乞い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P)
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーン[あーん, a-n] EARN
学ぶ[まなぶ, manabu] to learn
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
稼ぐ[かせぐ, kasegu] Thai: หาเงิน English: to earn income

earn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ได้หน้า[v. exp.] (dāi nā) EN: get the favour of ; earn one's face ; gain one's face FR:
ได้เงิน[v.] (dāi ngoen) EN: earn money ; earn FR: gagner de l'argent ; faire de l'argent
ได้เงินเดือนละ ...[v. exp.] (dāi ngoen d) EN: earn ... (+ amount) a month FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
หาเลี้ยงชีพ[v. exp.] (hā līengchī) EN: earn one's living ; make a living FR: gagner sa vie
หาเงิน[v. exp.] (hā ngoen) EN: earn money ; make money FR: gagner de l'argent ; trouver de l'argent
จับเสือมือเปล่า[v. (loc.)] (japseūameūp) EN: get something for nothing ; earn a return without an investment FR:
เก็บกิน[v.] (kepkin) EN: earn FR:
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
เลี้ยงชีพ[v.] (līengchīp) EN: support oneself ; live ; earn one's livelihood ; make a living ; live FR: subvenir à ses besoins ; gagner sa vie
มีรายได้[v. exp.] (mī rāidāi) EN: earn ; make money FR: gagner de l'argent ; gagner ; avoir des revenus
หมดหนทางหากิน[v. exp.] (mot honthān) EN: have no way to earn one's living FR:
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchī) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession FR: gagner sa vie ; exercer une profession ; pratiquer une profession
สร้างเนื้อสร้างตัว [v.] (sāngneūasān) EN: earn one's own way FR: se bâtir soi-même un avenir
สร้างตัว[v. exp.] (sāng tūa) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
สะสมไมล์[v. exp.] (sasom mai) EN: earn miles FR: accumuler les miles
ทำกำไร[v. exp.] (tham kamrai) EN: make a profit ; earn profit FR:
ทำมาหากิน[v.] (thammāhākin) EN: earn a living ; make a living ; earn a livelihood ; keep the pot boiling FR: gagner sa vie
ทำงานได้เงินเยอะ[v. exp.] (tham ngān d) EN: earn a packet FR: gagner confortablement sa vie
ทำรายได้[v. exp.] (tham rāidāi) EN: earn FR:
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เอาการ[adj.] (aokān) EN: serious ; earnest ; hard-working FR:
เอาการเอางาน[adj.] (aokān-ao-ng) EN: serious ; earnest ; hard-working ; industrious FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāi rap sāp) EN: have learned that ; understand that FR: avoir appris que
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ใฝ่ถึง[v. exp.] (fai theung) EN: yearn FR:
ให้ความรู้นักศึกษา[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheunja) EN: learn by heart ; memorize FR: apprendre par coeur ; mémoriser
จารย์[n.] (jān) EN: expert ; learned person FR:
จริงจัง[adj.] (jingjang) EN: serious ; earnest FR: sérieux ; sincère
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly FR: sérieusement ; avec sérieux
จิตวิทยาการเรียนรู้ [n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of learning FR: psychologie de l'apprentissage [f]
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khan) EN: gross profit ; gross earnings ; gross income FR:

earn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensunterhalt {m} | seinen Lebensunterhalt verdienenlivelihood | to earn one's living
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings
Effektivlohn {m}actual earnings
Erfolgszurechnung {f}allocation of earnings
Durchschnitts-Stundenverdienst {m}average hourly earnings
Großverdiener {m}big income earner
Prüfschärfe {f}clearness test
Weiterbildung {f}continuing (process of) education (learning)
Lernbegierde {f}desire to learn
Fernuniversität {f}distance learning institute; the Open University [Br.]
Ertragswert {m}earning power
Beitragsbemessungsgrenze {f}earnings ceiling; assessment ceiling
Lernhilfe {f}learning aid
Lernmaterial {n}learning material
Lernprozess {m}learning process
Verdienstausfall {m}loss of earnings
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own
Rentabilität {f}profitableness; profit-earning capacity; earning power; return
Erwerbsminderung {f}reduction in earning capacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earn
Back to top