ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refund

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refund*, -refund-

refund ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refund (vt.) คืนเงินให้ See also: ชดใช้ Syn. reimburse, repay
refund (n.) (จำนวน) เงินที่คืนให้
refund (n.) การคืนเงินให้ See also: การชดใช้ Syn. reimbursement, repayment
refund to (phrv.) ใช้คืน Syn. reimburse to
refundable (adj.) ซึ่งชำระคืน
English-Thai: HOPE Dictionary
refund(รีฟันดฺ') vt.,vi.,n. (การ) คืนเงินให้,ชำระกลับ,ชดใช้,vt. ให้ทุนใหม่, See also: refunder n. refundment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
refund(n) การชดใช้,การคืนเงินให้,การชำระกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refundการใช้เงินคืน, การให้เงินคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like a refund?คุณอยากจะได้เงินคืนไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, we will refund those who desire... but for those who do stay, we are pleased to play my arrangement... of favorite English madrigals.แน่นอน เราจะคืนค่าตั๋วให้กับทุกท่น แต่สำหรับท่านที่จะอยู่ต่อ เราขอเสนอผลงานการประสานเสียง ที่ได้รับการชื่นชมของชาวอังกฤษ
So then, will you be wanting a refund or a replacement?คุณอยากจะรับเงินคืนหรือเปลี่ยนใหม่
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition.อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน
Sir, I repeat: I cannot offer you a refund without a valid receipt.ขอย้ำว่าเราคืนเงินให้ไม่ได้ ถ้าไม่มีใบเสร็จ
I will of course refund your money. - Wait, wait ... Have you seen something?ผมจะคืนเงินให้คุณ \ เดี๋ยวๆ
They won't refund any of my tuition.ผมเข้าเรียนหกอาทิตย์แล้ว
No refund policy.ไม่มี นโยบายการคืนเงิน
We can refund her tuition, and I am happy to facilitate a transfer.เราสามารถทำการคืนเงินค่าหน่วยกิจให้เธอได้ และฉันยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการโอน
Cancel the concert and refund all the tickets.ยกเลิกคอนเสิรต์และคืนเงินค่าตั๋วทุกใบ
You can't just refund it for me?คุณคืนเงินให้ฉันไม่ได้เหรอ?
We'll refund it, but next time, you must bring a receipt.ทางเราจะคืนเงินให้คุณ แต่ครั้งหน้าต้องนำใบเสร็จมาด้วยนะคะ
I'm feeling nice today so how about you just refund my money and I won't press charges...จะเป็นยังไงถ้าคุณคืนเงิน และฉันจะไม่กล่าวหาคุณ

refund ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退钱[tuì qián, ㄊㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 退钱 / 退錢] refund money
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退票] bounce (a check); ticket refund

refund ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n,vs) repayment; refund; payback; (P)
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P)
還付[かんぷ, kanpu] (n,vs) return; restoration; refund; (duty) drawback; (P)

refund ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
การคืนเงินภาษีอากร[n. exp.] (kān kheūn n) EN: customs refund FR:
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price FR: rembourser
คืนเงินให้ [v. exp.] (kheun ngoen) EN: refund FR: rembourser
เงินคืน[n. exp.] (ngoen kheūn) EN: refund FR:
เงินคืนให้[n. exp.] (ngoen kheūn) EN: refund FR: remboursement [m]
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange FR:
คืนไม่ได้[X] (kheūn mai d) EN: non-refundable FR: non remboursable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refund
Back to top