ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revert*, -revert-

revert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revert (vi.) กลับสู่สภาพเดิม Syn. go back, resume, return
revert (vi.) กลับไปกล่าวถึงหัวข้อเดิม
revert (vi.) กลับไปสู่นิสัยเดิม
revert to (phrv.) (ทรัพย์สิน)กลับสู่ See also: กลับคืนสู่
revert to (phrv.) พูดหรือเขียนอีกเกี่ยวกับ Syn. return to
revert to (phrv.) กลับสู่สภาพเดิม Syn. return to
reverted (adj.) ถอยหลัง See also: ถอยกลับ Syn. degenerative
reverted (adj.) ซึ่งมีผลย้อนหลัง Syn. retrospective
revertible (adj.) ซึ่งกลับสู่สภาพเดิม See also: ซึ่งหมุนกลับ
reverting (n.) การกลับกัน See also: การพลิกกลับกัน Syn. reversing, inversion
English-Thai: HOPE Dictionary
revert(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภาพเดิม,คืนสู่,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพากษา,หมุนกลับ,กลับทิศทาง, See also: revertibility n. revertible adj. revertive adj., Syn. regress,return
English-Thai: Nontri Dictionary
revert(vi) คืนกลับ,กลับคืน,คืนสภาพเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revertหวนกลับมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนตัว (v.) revert (to original condition) See also: restore in original state, return to original condition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me revert back to what I previously said before.ผมขอย้ำ ผมบอกคุณก่อน ... คนบ้า
The only danger with a live virus is the possibility that it will revert to wild type and kill the host.สิ่งที่เป็นอันตรายกับไวรัสเป็น... . ...คือเป็นไปได้ที่มันจะกลับสู่สายพันธุ์ดั้งเดิมและฆ่าโฮส
I just don't wanna see you revert to old Serena's taste in men.ฉันไม่อยากเห็นคุณถอยหลังกลับ กลายไปเป็นเซเรน่าคนเก่าที่สนใจแต่เรื่องผู้ชายอีก
Maybe we should just revert to our original pairings.บางทีเราควรกลับไปใช้คู่เดิม
You revert back to a blank slate, childlike, more innocent, and like babies, people who have been Addonced basically imprint onto the first person who's been kind to them.กับไปเป็นเหมือนเดิม นิสัยเด็ก ไร้เดียงสากว่าเดิม เหมือนทารก คนที่ถูกแอดดองค์สาดน้ำจะชอบ
"at the end of which term the principal will revert to him."เมื่อครบระยะเวลา ให้มอบสิบสินทั้งหมดแก้เค้า
Well, if it doesn't, and I revert to my cursed self, we're all gonna have some problems.ได้ แต่ถ้ามันไม่ได้ผล ก็จะกลับคืนสู่คำสาปของผมเอง เรามีปัญหาอีกเยอะแน่
All assets of any unmarried heirs revert back to the family trust.สมบัติทั้งหมด ของทายาทที่ไม่ได้แต่งงาน กลับเข้า กองมรดกครอบครัว
This whole town will revert to the forest it was.เมืองนี้ทั้งเมือง จะกลับสู่สภาพป่า อย่างที่มันเคยเป็น
All development assets revert to the l-4 stream.ทรัพยากรในการพัฒนาสินค้าทั้งหมด จะโอนกลับไปยังสายการผลิตแอล-4
Revert all power to the engines.คืนพลังงานทั้งหมดไปยังเครื่องยนต์
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี

revert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归还[guī huán, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄢˊ, 归还 / 歸還] return; revert

revert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] (n) {comp} cut back; revert
Japanese-English: COMDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] cut back, revert
切戻しあり[きりもどしあり, kirimodoshiari] revertive
切戻しなし[きりもどしなし, kirimodoshinashi] non-revertive

revert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวนกลับมา[v. exp.] (hūan klap m) EN: revert FR:
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
คืนตัว[v.] (kheūntūa) EN: revert FR:
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
วกกลับไปพูดเรื่องเดิม[v. exp.] (wok klap pa) EN: revert to one's old theme FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revert
Back to top