ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ameliorate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ameliorate*, -ameliorate-

ameliorate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ameliorate (vi.) ดีขึ้น Syn. become better
ameliorate (vt.) ทำให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุงขึ้น Syn. improve, better, enhance
English-Thai: HOPE Dictionary
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt.,vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve)
English-Thai: Nontri Dictionary
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your pathetic existence here can be ameliorated.แต่ผมสามารถสร้างอิทธิพลได้

ameliorate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
กระเตื้อง[v.] (krateūang) EN: improve ; get better ; amend ; ameliorate ; be better ; recover FR: améliorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ameliorate
Back to top